Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  10. októbra 2016 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh dekana na vymenovanie prodekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 5. Voľba predsedu Pedagogickej komisie Akademického senátu FMFI UK.
 6. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 7. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 8. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 9. Voľba členov Volebnej komisie fakulty.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 10. Doplňujúca voľba člena Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK.
 11. Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 12. Rôzne.
 13. Záver.