Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  29. septembra 2014 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Informácia Mandátovej komisie AS FMFI UK o kontrole mandátov členov AS FMFI UK.
  (ústne predkladá: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., predseda Mandátovej komisie AS FMFI UK)
 4. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2013.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Návrh dekana na
  1. odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov,
  2. vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK.
 9. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 10. Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2019 a voľba členov volebnej komisie.
  (predkladá: Predsedníctvo AS FMFI UK)
 11. Voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 12. Voľba tajomníka Akademického senátu FMFI UK.
  (podľa čl. 40 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK)
 13. Voľba členov Volebnej komisie fakulty.
  (podľa čl. 36 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK)
 14. Rôzne.
 15. Záver.