Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Matematika
(Štatistika - do 31.8.2019) 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Marek Fila, DrSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Poistná matematika, Matematika

Charakteristika študijného programu

Číselné a textové dáta, napríklad finančné, socioekonomické, biomedicínske a telekomunikačné, sú charakteristickým znakom modernej spoločnosti. Najrozšírenejším a najúspešnejším nástrojom na spracovanie dátových súborov je matematická štatistika vybudovaná na základoch teórie pravdepodobnosti. Štatistické metódy umožňujú získavať z dát užitočné informácie a na základe týchto informácií sa objektívnejšie rozhodovať.

Koncepcia magisterského študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika na FMFI UK je v súlade s osnovami vysokoškolského vzdelávania v odbore štatistika na popredných univerzitách prírodovedného a technického zamerania v Európskej únii a v USA. Výučbu zabezpečujú medzinárodne uznávaní odborníci s rozsiahlymi pedagogickými skúsenosťami.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný plán programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika sa skladá z bloku povinných predmetov a bloku výberových predmetov. Medzi povinné sú zaradené predmety pokrývajúce ťažiskové oblasti, predovšetkým náhodné procesy, nelineárne štatistické modely, analýzu mnohorozmerných dát a stochastické simulačné metódy. Výberové predmety rozširujú obzor absolventov v špecifických oblastiach dôležitých pre aplikácie štatistiky. Ide napríklad o analýzu biomedicínskych dát, teóriu spoľahlivosti, optimalizačné metódy a prácu s databázovými systémami. Teoretické poznatky vo všetkých predmetoch sú demonštrované na reálnych problémoch riešených pomocou moderného matematicko-štatistického softvéru. Študenti programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika sú vedení k samostatnému, tvorivému a kritickému uvažovaniu.

Záverečné práce

Obsahové zameranie diplomových prác študentov programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika je sústredené predovšetkým na pokročilé aplikácie matematicko-štatistických poznatkov v oblasti štatistického modelovania v prírodných a technických vedách, biomedicíny, finančnej matematiky a poisťovníctva. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika sú dlhodobo veľmi žiadaní na pracovnom trhu, predovšetkým vo finančnom a poistnom sektore, ale aj v sektore informačných technológií, v telekomunikačných spoločnostiach, v orgánoch štátnej správy a v školstve. Mnohí naši bývalí absolventi pôsobia v riadiacich pozíciách v najvýznamnejších poisťovniach, bankách, štátnych inštitúciách a na ďalších pracoviskách. Niektorí absolventi študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika úspešne pokračujú v doktorandskom štúdiu a v akademickej kariére na Slovensku aj v zahraničí.