Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
doc. Mgr. Lenka Filová, PhD.
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Poistná matematika, Matematika, Dátová veda

Charakteristika študijného programu

Absolventi študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika ovládajú princípy pokročilých metód pravdepodobnosti, štatistiky a analýzy dát, vybudované na rigoróznych matematických základoch. Absolventi vedia aplikovať existujúce stochastické modely a techniky, ale aj tvorivo pristupovať k vývoju nových metód. Vedia, ako správne a kriticky interpretovať výsledky analýzy dát. Absolventi študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika ovládajú na pokročilej úrovni prácu s moderným štatistickým a databázovým softvérom; ich vedomosti však nie sú závislé od aktuálnych technológií, čiže sú využiteľné aj v dlhodobom časovom horizonte. Absolventi sú taktiež schopní zrozumiteľne prezentovať výsledky svojej práce v písomnej aj ústnej forme. 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Plán študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika sa člení na povinné a výberové predmety. Povinné predmety umožňujú študentom získať základné znalosti a zručnosti, ktoré sa všeobecne považujú za jadro oblastí pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Presnejšie, povinné predmety pokrývajú pokročilú pravdepodobnosť a náhodné procesy, mnohorozmerné, nelineárne a kategorické štatistické modely, redukciu dimenzie a klasifikáciu dát, stochastické simulácie, navrhovanie experimentov, bioštatistiku, ako aj sekvenčné, neparametrické a Bayesovské metódy. Výberové predmety rozširujú vzdelávanie v smere partikulárnych záujmov študentov; pokrývajú prevažne témy z aktuárskej matematiky, biomedicíny a výpočtovej štatistiky.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosti samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave oblasti štúdia a tvorivo ich uplatniť. Diplomovú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho diplomovej práce. Výslednú diplomovú prácu posudzuje vedúci práce, ako aj nezávislý oponent.

Príklady úspešne obhájených diplomových prác:

Uplatnenie absolventov

Študijný program Pravdepodobnosť a matematická štatistika pripravuje študentov napríklad na povolania štatistikov, dátových analytikov, aktuárov, odborníkov na kontrolu rizík, ale aj vedcov a pedagógov na vysokých školách. Absolventi sú veľmi žiadaní na pracovnom trhu, predovšetkým vo finančnom a poistnom sektore, ale aj v sektore informačných technológií, biotechnológií, v telekomunikačných spoločnostiach, v analytických orgánoch štátnej správy a tak ďalej. Niektorí absolventi študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika pokračujú v doktorandskom štúdiu a v akademickej kariére na Slovensku aj v zahraničí.