Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Informatika
(Aplikovaná informatika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Garant:

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Aplikovaná informatika

Charakteristika študijného programu

Študijný program nadväzuje na bakalárske štúdium aplikovanej informatiky, pričom umožňuje študentom zamerať sa na jedno zo štyroch atraktívnych zameraní: programovanie a tvorba informačných systémov, počítačová grafika, umelá inteligencia alebo tvorba softvéru pre vzdelávanie. Ponúkame zaujímavé voliteľné a výberové predmety v atraktívnych oblastiach ako sú grafika, bioinformatika, webové technológie, kognitívna veda, robotika i ďalších.

Učitelia na našej škole sa snažia študentom odovzdať najmä spôsob myslenia a schopnosť učiť sa a porozumieť algoritmom, systémom a technológiám, s ktorými sa v živote neskôr stretnú. Širšie základy takto tvoria akúsi pridanú hodnotu "absolventov matfyzu", ktorí pristupujú k riešeniu úloh tvorivo, s nadhľadom a dôkladným porozumením. Študijný program pravidelne dopĺňame o predmety zamerané na aktuálne technológie a aplikácie tak, aby si naši absolventi udržiavali vynikajúcu pozíciu na trhu práce.

Študenti fakulty majú možnosti zapájať sa do výskumných projektov už počas štúdia, pedagogickí a výskumní pracovníci na našich katedrách produkujú kvalitný výskum, ťažiskovými sú oblasti počítačovej grafiky, umelej inteligencie, logiky a deklaratívneho programovania, teoretickej informatiky i didaktiky informatiky. Na rozdiel od iných škôl sa nezameriavame na kvantitu, ale na kvalitu a kladieme dôraz na dobré vzájomné vzťahy študentov a pedagógov, individuálny prístup a ústretovosť.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program obsahuje štyri bloky jadra so zameraním na špecializácie

 • Počítačová grafika a videnie,
 • Umelá inteligencia,
 • Informačné systémy,
 • Tvorba softvéru pre vzdelávanie.

Pre úspešné absolvovanie študijného programu musí študent okrem povinných predmetov za celé štúdium absolvovať 10 povinne voliteľných (PV) predmetov, pričom ťažisko povinne voliteľných blokov je z vybraného bloku špecializácie.

Záverečné práce

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Aplikovaná informatika rozumie do hĺbky študovaným teóriám, metódam a postupom informatiky, matematiky a ich aplikácií a je schopný samostatne a tvorivo ich používať a rozvíjať. Na tomto základe je schopný používať a rozvíjať metódy a výpočtové postupy na tvorbu, analýzu a zobrazovanie modelov rozličnej povahy a na spracovanie, interpretovanie, ukladanie a zobrazovanie informácií. Dokáže navrhovať, konštruovať, analyzovať a udržiavať rozsiahle informačné systémy. Je schopný vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, bude mať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent ovláda rôzne metódy a paradigmy moderného programovania, vie zvoliť najvhodnejší prístup podľa potreby tej ktorej aplikácie, ovláda základné techniky formálnych metód návrhu programových systémov, špecifikačné a verifikačné techniky a nástroje, základy softvérového inžinierstva. Dá sa predpokladať, že časť absolventov bude pokračovať na 3. stupni vysokoškolského štúdia v aplikovanej informatike alebo príbuzných študijných odboroch.

Absolvent štúdia podľa daného magisterského študijného programu je teoreticky i prakticky pripravený tak, aby mohol

 • odborne pracovať pri príprave rozsiahlych programových produktov zo všetkých oblastí vrátane grafických a/alebo vizuálnych aplikácií,
 • pôsobiť ako výskumný pracovník v rôznych zariadeniach základného a aplikovaného výskumu,
 • pôsobiť ako asistent na  rôznych typoch vysokých škôl zameraných na informatiku,
 • študovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch študijného odboru Aplikovaná informatika, resp. v programoch príbuzných študijných odborov.

Príklady profesií podľa nadobudnutej spôsobilosti:         

Programátor – analytik v rôznych oblastiach spoločenskej praxe, v ktorých sa významným spôsobom využíva výborné zvládnutie pokročilých techník a metód programovania vo všeobecnosti, a zvlášť v oblasti  počítačová grafika (napr. kinematografia, reklama, zábavný priemysel, tvorba graficky zložitých webových stránok) na pozíciách vyžadujúcich hlbokú znalosť princípov tvorby realistických obrazov a animácií alebo tam, kde sa využíva počítačové videnie (napr. strojársky alebo elektrotechnický priemysel, medicína, ochrana a bezpečnosť, kontrola, diaľkový prieskum Zeme) na pozíciách vyžadujúcich hlbokú znalosť princípov spracovania vizuálnej informácie alebo tam, kde sa využíva umelá inteligencia.

Riadenie informačných systémov a prevádzka. Pracovník v oblasti riadenia zložitých systémov s vysokým stupňom neurčitosti, v oblasti navrhovania a implementácie inteligentných a učiacich sa algoritmov v riadení procesov, v oblasti návrhu a programovej realizácie integrovaných systémov riadenia vo sfére výroby a služieb.

Výskumný a vývojový pracovník v oblastiach, v ktorých významnú úlohu zohrávajú zložité aplikácie, ako je napríklad:

 • modelovanie rovinných a priestorových objektov ľubovoľného tvaru (v odevníctve, obuvníctve, v strojárstve a inde),
 • rekonštrukcia trojrozmerných objektov z ich dvojrozmerných obrazov, i z diskrétnych dát (v medicíne,  kartografii a inde),
 • vizuálna simulácia zložitých fyzikálnych procesov (v optike, životnom prostredí, biológii, v rizikových situáciách)
 • vizualizácia a rozpoznávanie zložitých, najmä mnohorozmerných dát
 • reprezentácia znalostí, riešenie ohraničení a prehľadávanie, robotika, distribuované procesy, neurónové siete či spracovanie prirodzeného jazyka
 • oblasti súvisiace s teóriou programovania, programovacích paradigiem, formálnych metód návrhu systémov rôznej povahy a softvérového inžinierstva.