Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Ekonomická a finančná matematika

Charakteristika študijného programu

Absolvent magisterského programu Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie má širokú základňu poznatkov z matematických disciplín ako je matematická analýza, lineárna algebra a geometria, diferenčné a diferenciálne rovnice, numerické metódy, pravdepodobnosť a štatistika. V oblasti modelovania ekonomicko-finančných procesov má kvalitné vzdelanie v odboroch matematickej ekonómie, finančnej matematiky, analýzy rizika a matematických metód v poisťovníctve. V oblasti matematického modelovania absolvent ovláda metódy tvorby modelov a ich matematicko-počítačovej analýzy s aplikáciami vo fyzikálnom, inžinierskom a biomatematickom modelovaní. Ovláda pokročilé optimalizačné metódy s aplikáciami vo veľko-škálových výpočtoch a analýze dát. Absolvent ovláda na pokročilej úrovni prácu s počítačom, programovanie a prácu s moderným matematickým, štatistickým a finančným softvérom akými sú Python, Matlab, R, SAS a ďalšie. Obsahové zameranie diplomových prác je sústredené predovšetkým na aplikácie matematicko-štatistických metód v oblasti matematického modelovania, ekonometrie, finančnej matematiky, poisťovníctva a ďalších súvisiacich odborov.

Program predstavuje ucelený program výučby matematiky a matematických metód používaných v ekonómii a financiách, ako aj v prírodných a technických vedách. Hlboké pochopenie matematických základov tvorí základ pre výučbu aplikovaných predmetov, nemalý dôraz sa kladie na zvládnutie práce s počítačmi a cudzojazyčnou literatúrou. Program takýmto spôsobom spájajúci matematiku, ekonómiu a financie je prvý svojho druhu na Slovensku a modernosťou svojej koncepcie je výnimočný i v medzinárodnom meradle. Jeho tvorba bola konzultovaná s renomovanými odborníkmi z oblasti ekonómie a financií zo zahraničia.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný plán sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Medzi povinné sú zaradené základné predmety, ktoré tvoria jadro študijného programu, ktoré sú potrebné pre zvládnutie oboch blokov Povinne voliteľných programov

  1. Ekonomicko-finančné modelovanie
  2. Matematické modelovanie

ktoré určujú stanovený profil absolventa. Výberové predmety obohacujú štruktúru a verzatilitu študijného programu. Za povinné predmety musí študent získať 26 kreditov. Za obhajobu diplomovej práce a Štátnu záverečnú skúšku musí študent získať 30 kreditov. Za povinne voliteľné predmety musí získať aspoň 46 kreditov, čo znamená, že v súčte povinné a povinne voliteľné predmety musí študent získať aspoň 102 kreditov. Zvyšné kredity môže získať absolvovaním výberových predmetov z ponuky.

 

 

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Prehľad obhájených diplomových prác študijného programu

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa úspešne uplatňujú v špecializovaných analytických tímoch pri Vláde SR, Inštitúte finančnej politiky, Útvare hodnota za peniaze a ďalších. Pracujú a vedú špičkové analytické tímy v domácich i medzinárodných bankových inštitúciách. Ovládanie vedecko-výskumných techník a aktívne zapojenie sa do výskumu už počas štúdia našim absolventom umožňuje uplatnenie vo vedúcich postoch finančných inštitúcií, technologických firiem a konzorcií. Absolvent môže pôsobiť vo výskumných a analytických oddeleniach bankových, priemyselných a technologických subjektov.