Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Matematika
(Aplikovaná matematika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Ekonomická a finančná matematika

Charakteristika študijného programu

EFMM predstavuje ucelený program výučby matematiky a matematických metód používaných v ekonómii a financiách, ako aj v prírodných a technických vedách. Hlboké pochopenie matematických základov tvorí základ pre výučbu aplikovaných predmetov, nemalý dôraz sa kladie na zvládnutie práce s počítačmi a cudzojazyčnou literatúrou. Program takýmto spôsobom spájajúci matematiku, ekonómiu a financie je prvý svojho druhu na Slovensku a modernosťou svojej koncepcie je výnimočný i v medzinárodnom meradle. Jeho tvorba bola konzultovaná s renomovanými odborníkmi z oblasti ekonómie a financií zo zahraničia.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov získa absolvent solídny základ matematicko-štatistických a numerických metód, ktoré môže ďalej aplikovať v oblastiach ekonómie a financií ako aj v aplikáciach v prírodných a technických vedách. Špecifikom zameraná študijného programu EFMM je možnosť výberu z dvoch blokov povinne voliteľných predmetov, ktoré sú zamerané na Ekonomicko-finančné modelovanie a Matematické modelovanie.

Absolvovaním ťažiskových predmetov bloku Ekonomicko-finančné modelovanie študent získa solídny prehľad o metódach analýzy ekonomických a finančných modelov. Medzi ťažiskové predmety v tomto bloku patria: Finančné deriváty, Dynamická makroekonómia, Kvantitatívne metódy riadenia rizík, Seminár z ekonómie, Poisťovníctvo a Teória nekooperatívnych hier.

Absolvovaním minimálnej kostry predmetov bloku Matematické modelovanie získa študent prehľad o metódach matematického modelovania v prírodných a technických vedách. Ťažiskovými predmetmi v tomto bloku sú Princípy matematického modelovania v prírodných a technických vedách, Biomatematické modelovanie, Konvexná optimalizácia, Metódy vnútorného bodu, Viacrozmerné štatistické analýzy, Stochastické metódy operačnej analýzy a Spracovanie digitálnych systémov.

Záverečné práce

Obsahové zameranie diplomových prác je sústredené predovšetkým na pokročilé aplikácie matematicko-štatistických poznatkov v oblasti ekonómie, ekonometrie, finančnej matematiky, poisťovníctva a matematického modelovania v prírodných a technických vedách. Diplomová práca musí dokumentovať študentove schopnosti netriviálne aplikovať získané matematicko-štatistické vedomosti a zručnosti pri modelovaní procesov v oblasti ekonómie, ekonometrie, finančnej matematiky poisťovníctva, matematického modelovania v prírodných a technických vedách a ďalších súvisiacich odborov. Originalita práce je nevyhnutným, nie však postačujúcim kritériom na úspešnú obhajobu. Potrebné je preukázať netriviálne zhodnotenie a využitie získaných poznatkov. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Archív diplomových prác

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského programu Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie má širokú základňu poznatkov z matematických disciplín ako je matematická analýza, lineárna algebra a geometria, diferenčné a diferenciálne rovnice, numerické metódy, pravdepodobnosť a štatistika. V oblasti modelovania ekonomicko-finančných procesov má kvalitné vzdelanie v odboroch matematickej ekonómie, finančnej matematiky, analýzy rizika a matematických metód v poisťovníctve.  V oblasti matematického modelovania absolvent ovláda metódy tvorby modelov a ich matematicko-počítačovej analýzy. Absolvent ovláda na pokročilej úrovni prácu s počítačom, programovanie a prácu s moderným matematickým, štatistickým a finančným softvérom. 

Absolventi sa uplatňujú všade tam, kde sú potrebné matematické a štatistické analýzy vyžadujúce znalosti matematických metód a základnej ekonomickej a finančnej terminológie a to vo finančných inštitúciách a poisťovniach, v orgánoch štátnej správy a ekonomických, štatistických, finančných a výskumných ústavoch. Mnohí naši absolventi sú už teraz vo vrcholných pozíciách v analytických oddeleniach bánk a investičných spoločností.  Mnohí absolventi úspešne pokračujú v doktorandskom štúdiu na CERGE v Prahe, Univerzite Viedeň resp. na našej fakulte, ale aj na postgraduálnom štúdiu v IHS vo Viedni.