Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Physics of the Earth

Magisterský študijný program v spolupráci s University of Vienna

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garanti:

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
prof. Dr. Götz Bokelmann

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Charakteristika študijného programu

Študijný program je poskytovaný v spolupráci s University of Vienna. Je poskytovaný výlučne v anglickom jazyku. Absolvent študijného programu je zároveň absolventom obidvoch univerzít.

Študijný program je orientovaný na fyzikálnu štruktúru vnútra Zeme a blízkeho kozmického priestoru, fyzikálne procesy vnútri Zeme a v okolitom kozmickom priestore, metódy merania, metódy spracovania a analýzy meraní, metódach analýzy signálu. Absolvent môže pracovať v základnom i aplikovanom geofyzikálnom výskume, podieľať sa na práci tímov v príbuzných geovedných odboroch a tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi. Získané matematicko-fyzikálne a počítačové vedomosti umožňujú uplatnenie aj v iných odboroch vedy a výskumu, v priemysle a vo verejnom a súkromnom sektore.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program Physics of the Earth pozostáva z deviatich blokov predmetov, ktoré majú spoločné postavenie a funkciu v študijnom programe a sú zaradené v kategórii povinných a povinne voliteľných predmetov. Absolvovaním piatich povinných blokov (matematické a numerické metódy, seizmické vlny, fyzika Zeme 1 a 2 a geofyzikálne merania) študent získa vedomosti z matematických a numerických metód, z fyziky Zeme a blízkeho kozmického priestoru a oboznámi sa s metódami geofyzikálneho merania. Prehĺbenie znalostí v špecializovaných témach môže študent získať absolvovaním dvoch blokov s povinne výberovými predmetmi.

Zhruba polovica predmetov je zabezpečovaná vyučujúcimi z University of Vienna.

Záverečné práce

Obsahové zameranie záverečných prác študentov programu Physics of the Earth je sústredené na fyzikálnu štruktúru Zeme, na fyzikálne procesy v Zemi a blízkom kozmickom priestore, na spracovanie a analýzu experimentálnych a observatórnych meraní, na metódy matematického a numerického modelovania fyzikálnych procesov a fyzikálnych polí v Zemi a blízkom kozmickom priestore.

Príklady úspešných prác našich absolventov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Physics of the Earth je spôsobilý vykonávať profesiu fyzik Zeme (tiež geofyzik alebo planetárny geofyzik), spočívajúcu v schopnosti uplatňovať a rozvíjať metódy a poznatky vedného zamerania. Absolvent ovláda základy vedeckých metód fyzikálneho výskumu Zeme a blízkeho kozmického priestoru. Je schopný podieľať sa na práci tímov v príbuzných geovedných odboroch. Absolvent dokáže tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi. Na základe získaného rozsahu matematicko-fyzikálnych a počítačových metód je schopný nájsť uplatnenie aj v iných odboroch vedy a výskumu, v environmentálnom výskume, v priemysle a službách vo verejnom a súkromnom sektore.

Absolvent ovláda základné a pokročilé teoretické a numerické metódy výskumu fyziky Zeme. Absolvent ovláda moderný programovací jazyk (Fortran95, C++), je schopný využívať knižnice podprogramov a vytvárať počítačové programy. Absolvent ovláda základné metódy získavania, spracovania a analýzy signálu, obrazu a rozsiahlych súborov údajov. Ďalej ovláda základné metódy merania a spracovania údajov pri terénnych, observatórnych a laboratórnych meraniach.

Väčšina absolventov štúdia sa uplatní v základnom a aplikovanom geofyzikálnom výskume najmä na Slovensku a v Rakúsku vo výskumných inštitúciách (napr. Slovenská akadémia vied), univerzitách a vysokých školách. Časť absolventov sa uplatní v súkromných firmách zameraných na životné prostredie a analýzu ohrození a rizík. Časť absolventov sa uplatní v príbuzných odboroch a v softvérových firmách.