Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Physics of the Earth

Magisterský študijný program v spolupráci s University of Vienna

Študijný program sa v akademickom roku 2024/2025 neotvára. 

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk výučby: 

anglický

Garanti:

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Spolugaranti: 

doc. Mgr. Martin Gális, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
prof. Dr. Götz Bokelmann (University of Vienna)
prof. Dr. Bruno Meurers (University of Vienna)

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Charakteristika študijného programu

Medzinárodný študijný program je poskytovaný v spolupráci s University of Vienna. Študent sa prihlási na obidve univerzity a je študentom obidvoch univerzít. Absolvent študijného programu je zároveň absolventom obidvoch univerzít. Program je v anglickom jazyku.

Spoločný magisterský študijný program, ktorý vychádza z bakalárskych programov fyziky alebo geofyziky, poskytuje široké a hlboké vedecké vzdelanie vo fyzike Zeme. Toto základné vzdelanie umožňuje nielen pochopiť základné fungovanie našej planéty, ale aj niektoré z hlavných výziev, ktorým ľudstvo čelí v dôsledku jeho závislosti od fyzického prostredia, napr. prírodné zdroje a nebezpečenstvá, ako aj vplyv človeka na prírodu a životné prostredie človeka.

Študijný program je zameraný na prehĺbenie znalostí matematiky a fyziky relevantných vo fyzike Zeme a kvantitatívnych metód používaných v tejto oblasti. Študenti sa učia pozorovať a matematicky opísať javy vyskytujúce sa vo fyzikálnom prostredí. Základné vzdelanie zlepšuje analytické myslenie a absolventi sú schopní samostatne pracovať a rozvíjať schopnosť na riešenie problémov, ktorú je možné aplikovať v otázkach základného výskumu ako aj priemyselných aplikácií. Existujú voliteľné kurzy v aplikáciách, ako sú techniky súvisiace s prieskumom a analýza seizmického hazardu.

Absolventi tiež profitujú z kontaktu s anglickým jazykom, v ktorom sa magisterský program vyučuje.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Pre dosiahnutie cieľov štúdia je študijný program zostavený z piatich povinných modulov, pomocou ktorých študenti nadobudnú základné vedomosti z matematických a numerických metód a základy fyziky Zeme: Matematické a numerické metódy, Seizmické vlny, Fyzika Zeme 1, Fyzika Zeme 2 a Geofyzikálne merania. Absolvovaním predmetov z piatich povinných modulov získajú študenti 46 kreditov. Študenti si prehĺbia svoje vedomosti a zamerajú sa na špecializačné predmety voľbou kurzov z modulu Povinne voliteľné predmety, z ktorých si musia zvoliť najmenej 23 kreditov. Trajektóriu učenia sa si môžu študenti prispôsobiť pomocou výberových predmetov, napr. z modulu Výberové predmety. V Master module sa študenti učia diskutovať a prezentovať vedecké výsledky, ktoré súvisia so zameraním diplomovej práce. Za túto aktivitu získajú 6 kreditov. Štúdium je skompletizované vypracovaním diplomovej práce za 28 kreditov a jej ústnou verejnou obhajobou za 2 kredity.

Profilovými predmetmi sú: Signal Analysis, Inverse Problems, Numerical Methods, Digital Filtering in Geophysics, Seismic Waves and Physics of Earthquakes 1 and 2, Gravity field, Magnetic Field of the Earth, Tectonophysics, Geophysical Measurements, Physics of the Earth Seminar 1 and 2.

Prednášky, cvičenia a semináre sa uskutočňujú dva dni v Bratislave a jeden deň vo Viedni.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Obsahové zameranie záverečných prác študentov programu Physics of the Earth je sústredené na fyzikálnu štruktúru Zeme, na fyzikálne procesy v Zemi a blízkom kozmickom priestore, na spracovanie a analýzu experimentálnych a observatórnych meraní, na metódy matematického a numerického modelovania fyzikálnych procesov a fyzikálnych polí v Zemi a blízkom kozmickom priestore.

Príklady úspešných prác našich absolventov:

Uplatnenie absolventov

Prostredníctvom dôkladného vzdelania v oblasti fyziky Zeme si študenti budú môcť vybrať medzi kariérou v základnom výskume a technologicky orientovaných spoločnostiach, najmä v oblasti energetiky, prírodných hazardov a rizík, bezpečnosti, surovín, podzemných vôd a životného prostredia. Príslušný výskum sa vykonáva v národných výskumných organizáciách, univerzitách a súkromnom sektore s aplikáciami v národných a medzinárodných organizáciách (napr. CTBTO, MAAE, SwissRe, Aon), v spoločnostiach zaoberajúcich sa ropou a plynom alebo inými prírodnými zdrojmi a tiež v poisťovníctve. Rigorózny prístup získaný v tomto programe umožňuje absolventom uplatniť svoje zručnosti aj v iných fyzikálnych a prírodovedných povolaniach. Študenti získavajú zručnosti v oblasti informačných technológií a spracovania dát ako aj fyzikálneho merania. Okrem pracovných príležitostí, ktoré sú dostupné výlučne pre absolventov, existujú aj všeobecnejšie príležitosti vo verejnej správe, technologických firmách, poradenstve a podobne.