Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Teoretická fyzika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Charakteristika študijného programu

Fyzika je experimentálnou a súčasne aj teoretickou vedou. Úloha fyzikov je preto dvojaká - získavať poznatky o svete pomocou sofistikovaných experimentov a formulovať teórie umožňujúce porozumieť stále sa zväčšujúcemu objemu dát a nachádzať v nich nové súvislosti. V dvojročnom magisterskom programe Teoretická fyzika radi privítame tých, ktorých baví chápať, aplikovať a ďalej rozvíjať moderné fyzikálne teórie sveta. Tieto siahajú od mikroskopických až po kozmické škály a pokrývajú obrovský rozsah javov od fyziky elementárnych častíc cez fyziku kondenzovaných látok až po kozmológiu. Študent sa môže zamerať na jednu z týchto disciplín a okrem toho získa hlboké znalosti v oblasti matematiky, fyziky a programovania.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Povinné predmety študijného programu sa týkajú výlučne vypracovania diplomovej prace a štátnych záverečných skúšok. Štátnicové predmety študijného programu sa týkajú troch oblastí:  Matematická fyzika a gravitácia, Elementárne častice a Teória kondenzovaných látok. Pri štátnej skúške si študent vyberie dve z týchto oblastí. Oblasti sú pokryté povinne voliteľnými predmetmi nasledovne:

  • Matematická fyzika a gravitácia je pokrytá predmetmi Matematická fyzika 2, Diferenciálne rovnice, Všeobecná teória relativity, Reprezentácia grúp a Kozmológia;
  • Elementárne častice pokrývajú predmety Kvantová teória poľa, Kvantová elektrodynamika a Štandardný model,
  • oblasť Teória kondenzovaných látok je pokrytá predmetmi Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok, Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok, Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky a Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť. 

Záverečné práce

Študent si tému diplomovej práce vyberie počas zimného semestra 1. ročníka z aktuálnej ponuky diplomových prác (DP) študijného programu, podľa svojich záujmov a konzultácií s vedúcimi vypísaných diplomových prác ako aj ďalšími učiteľmi na študijnom programe. Tiež si môže vybrať, po konzultácii s garantom, z externej ponuky diplomových prác (na FMFI UK, fakultách UK, ústavoch SAV, prípadne ďalších odborných pracoviskách). Diplomová práca by sa mala týkať primerane náročného aktuálneho odborného problému.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Teoretická fyzika ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a poznávania. Jedná sa hlavne o také systémy, u ktorých detailné poznanie odozvy na vonkajšie zásahy si vyžaduje použitie teoretických abstrakcií.

Absolventi nájdu uplatnenie nielen na prírodovedných a technických univerzitných pracoviskách a výskumných ústavoch, ale budú v praxi schopní sa adaptovať aj v ďalších oblastiach technického, ekonomického alebo spoločenského charakteru.