Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Teoretická fyzika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. 

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Absolvent magisterského študijného programu Teoretická fyzika má rozsiahle vedomosti o pojmoch a predstavách teoretickej fyziky a ovláda mohutný matematický aparát slúžiaci na riešenie komplexných fyzikálnych problémov. Má dôkladnú znalosť simulačných metód a je schopný pracovať s pokročilým softvérom. Vie si pripraviť vystúpenie na tému z oblasti, ktorej sa venuje, aj prezentovať výsledky vlastnej práce. Absolvent so zameraním Elementárne častice má prehľad o súčasných poznatkoch o štruktúre hmoty, ako ich podáva kvantová teória poľa a štandardný model elementárnych častíc, ktorý je na nej založený. Počas štúdia sa obvykle zapája do výskumu možných rozšírení štandardného modelu, ktorý sa rozvíja v úzkom vzťahu s experimentami na urýchľovačoch v CERNe, a v prípade rozsiahlejšej spolupráce s CERNom má skúsenosť s moderným zdieľaným programovaním a výpočtovými metódami ako Monte Carlo. Absolvent so zameraním Matematická fyzika a gravitácia ovláda formálne prístupy k štúdiu otvorených problémov v celom spektre fyzikálnych teórií od kvantovej teórie poľa po teóriu tuhých látok. Je tiež oboznámený so súčasným stavom poznatkov o otázkach spadajúcich do všeobecnej teórie relativity, predovšetkým o fyzike čiernych dier a stavbe a vývoji vesmíru, a má prehľad o astronomických pozorovaniach, ktoré mali zásadný význam pre pochopenie dejov vo vesmíre, ako boli pozorovania anizotropií žiarenia kozmického pozadia či nedávna detekcia gravitačných vĺn pochádzajúcich zo splynutia čiernych dier. Absolvent so zameraním Mnohočasticová fyzika má podrobnú predstavu o súčasnom stave poznatkov o vlastnostiach tuhých látok pri veľkej variabilite vonkajších podmienok. Je zbehlý v moderných postupoch umožňujúcich zvládnuť komplexnosť mnohočasticových systémov, aj v pokročilých matematických metódach, pomocou ktorých sa také systémy opisujú.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorého absolvovaním študent splní podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky.

Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti, alebo ich kombináciou. Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimofakultných odborníkov vo vyučovacom procese. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Záverečné práce -

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Teoretická fyzika ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a poznávania. Jedná sa hlavne o také systémy, u ktorých detailné poznanie odozvy na vonkajšie zásahy si vyžaduje použitie teoretických abstrakcií.

Absolventi nájdu uplatnenie nielen na prírodovedných a technických univerzitných pracoviskách a výskumných ústavoch, ale budú v praxi schopní sa adaptovať aj v ďalších oblastiach technického, ekonomického alebo spoločenského charakteru.