Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Jadrová a subjadrová fyzika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

This program is offered in English and Slovak languages.

Charakteristika študijného programu

Študijný program Jadrová a subjadrová fyzika pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov hlavne pre výskum v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky, dozimetriu v jadrových elektrárňach, rádiohygienickú prax, kontrolu rádioaktivity v životnom prostredí a aplikácie ionizujúceho žiarenia v medicíne.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študujú sa predmety zamerané na teoretickú jadrovú a subjadrovú fyziku, experimentálnu jadrovú a subjadrovú fyziku a aplikácie poznatkov z jadrovej a subjadrovej fyziky v iných vedných disciplínach (geofyzika, astrofyzika, biomedicína, atď) a v praxi. Okrem toho má študent široké možnosti voľby predmetov z jednotlivých výberových blokov študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika, z iných študijných programov, informatiky, matematiky a všetkého, čo sa študuje na UK a zaujíma ho. Všetky povinné prednášky sú podľa charakteru buď doplnené výpočtovými cvičeniami (teoretické predmety) alebo praktikami.

Záverečné práce

Všetky diplomové práce riešené pod vedením pracovníkov KJFB sú naviazané na riešenie konkrétnych vedeckých grantov. Štandardne 1-2 práce sú vedené zamestnancami fyzikálneho ústavu SAV, s ktorým má KJFB úzku spoluprácu. 1-2 práce sú väčšinou realizované mimo fakulty, najčastejšie na OÚ svätej Alžbety, VÚJE, EMO, EBO a podobne.

Všetci študenti zameriavajúci sa svojou diplomovou prácou na subjadrovú fyziku strávia minimálne jeden semester na spolupracujúcich pracoviskách v zahraničí ako sú CERN, SÚJV Dubna alebo GSI Darmstadt.  

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia je schopný vykonávať profesiu jadrový a subjadrový fyzik (nuclear and subnuclear physicist). Má široké znalosti z teoretickej a experimentálnej jadrovej a subjadrovej fyziky, jej aplikácií v praxi, znalosti vyšších programovacích jazykov, numerických metód a počítačového modelovania fyzikálnych dejov.

Absolvent získa nasledovné najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 • získa ucelené úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika,
 • nadobudne hlboké teoretické poznatky z jadrovej, subjadrovej a aplikovanej jadrovej fyziky,
 • bude ovládať experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky,
 • bude schopný samostatne riešiť náročné teoretické problémy na báze zodpovedajúcich matematických metód a vytvárať teoretické modely, popisujúce najrôznejšie fyzikálne procesy,
 • bude vedieť kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie systémy a technologické zariadenia, navrhovať experiment a experimentálne zariadenia, vyhodnocovať a interpretovať výsledky experimentálnych meraní,
 • bude schopný navrhovať a realizovať počítačové simulácie fyzikálnych procesov,
 • získané fyzikálne poznatky a experimentálne zručnosti bude schopný aplikovať do rôznych oblastí fyzikálneho výskumu a spoločenskej praxe, bude mať schopnosť komunikovať s odborníkmi z iných oblastí vedy a techniky,
 • bude ovládať aspoň jeden vyšší programovací jazyk, základy informačných a komunikačných technológií, štatistického spracovania dát, tabuľkových procesorov, spracovanie textov a grafickej prezentácie výsledkov,
 • bude schopný komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku,
 • s využitím domácej a zahraničnej literatúry bude schopný navrhovať riešenia fyzikálnych problémov, publikovať a inými spôsobmi prezentovať výsledky odbornej činnosti,
 • bude schopný samostatne sa učiť, využívať dostupné informačné zdroje a dbať na permanentné vzdelávanie,
 • bude schopný šíriť fyzikálne poznatky na zrozumiteľnej úrovni medzi laickou verejnosťou,
 • bude chápať základné spoločenské, ekonomické a právne súvislosti.

Všetky predchádzajúce vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa vedca a so zreteľom na ekonomické, právne a spoločenské súvislosti.

Najväčšia časť absolventov tohto programu pokračuje v štúdiu na treťom stupni v odbore jadrová a subjadrová fyzika. Niektorí pokračujú v iných fyzikálnych odboroch (teoretická fyzika, učiteľstvo a environmentálna fyzika). Pre toto štúdium sú absolventi tohto programu pripravení veľmi dobre, majú potrebné teoretické aj praktické vedomosti. Ďalšími významnými zamestnávateľmi sú zdravotnícke zariadenia. Študenti JaSJF sú veľmi dobre pripravení v oblasti interakcie žiarenia s látkou, merania environmentálnej rádioaktivity a dozimetrie. Toto ich predurčuje na pozície radiačných fyzikov, operátorov urýchľovačov využívaných pri terapii najmä onkologických ochorení. Viacerí z absolventov z týchto zariadení študujú externe na fakulte v treťom stupni štúdia v odbore jadrová a subjadrová fyzika. Viacero absolventov sa uplatnilo v jadrových elektrárňach, predovšetkým v oblasti dozimetrie a monitorovania environmentálnej rádioaktivity. Dôvodom záujmu o absolventov s týmto zameraním je ich kvalitná príprava pre túto oblasť, ako aj dlhodobá spolupráca KJFB s týmito pracoviskami. Veľká časť absolventov jadrovej a subjadrovej fyziky pôsobí v akademických inštitúciách a na univerzitách po celom svete.