Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Jadrová a subjadrová fyzika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
RNDr. Tibor Ženiš, PhD.
Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Charakteristika študijného programu

Absolvent magisterského štúdia je schopný vykonávať profesiu jadrový a subjadrový fyzik (nuclear and subnuclear physicist). Má široké znalosti z teoretickej a experimentálnej jadrovej a subjadrovej fyziky, jej aplikácií v praxi, znalosti vyšších programovacích jazykov, numerických metód a počítačového modelovania fyzikálnych dejov.

Absolvent získa nasledovné najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

 • získa ucelené úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika,
 • nadobudne hlboké teoretické poznatky z jadrovej, subjadrovej a aplikovanej jadrovej fyziky,
 • ovláda experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky,
 • je schopný samostatne riešiť náročné teoretické problémy na báze zodpovedajúcich matematických metód a vytvárať teoretické modely, popisujúce najrôznejšie fyzikálne procesy,
 • vie kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie systémy a technologické zariadenia, navrhovať experiment a experimentálne zariadenia, vyhodnocovať a interpretovať výsledky experimentálnych meraní,
 • je schopný navrhovať a realizovať počítačové simulácie fyzikálnych procesov,
 • získané fyzikálne poznatky a experimentálne zručnosti je schopný aplikovať do rôznych oblastí fyzikálneho výskumu a spoločenskej praxe, má schopnosť komunikovať s odborníkmi z iných oblastí vedy a techniky,
 • bude ovládať aspoň jeden vyšší programovací jazyk, základy informačných a komunikačných technológií, štatistického spracovania dát, tabuľkových procesorov, spracovanie textov a grafickej prezentácie výsledkov,
 • je schopný komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku,
 • s využitím domácej a zahraničnej literatúry je schopný navrhovať riešenia fyzikálnych problémov, publikovať a inými spôsobmi prezentovať výsledky odbornej činnosti,
 • je schopný samostatne sa učiť, využívať dostupné informačné zdroje a dbať na permanentné vzdelávanie,
 • je schopný šíriť fyzikálne poznatky na zrozumiteľnej úrovni medzi laickou verejnosťou.

Všetky predchádzajúce vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa vedca a so zreteľom na ekonomické a spoločenské súvislosti.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný plán sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Medzi povinné sú zaradené základné predmety, ktoré tvoria jadro študijného programu a profilujú absolventa, ktoré sú potrebné pre zvládnutie oboch blokov. Povinne voliteľné predmety sú zamerané na prehĺbenie vedomostí nadobudnutých absolvovaním povinných predmetov, pričom tieto predmety sú spoločné pre viac blokov. Voliteľné predmety sú naviazané na tri bloky študijného programu: 

 1. Jadrová a neutrínová fyzika
 2. Aplikovaná jadrová fyzika
 3. Subjadrová fyzika 

ktoré určujú stanovený profil absolventa. Výberové predmety obohacujú štruktúru a univerzatilitu študijného programu. Za povinné predmety musí študent získať 68 kreditov. Za obhajobu diplomovej práce a Štátnu záverečnú skúšku musí študent získať 22 kreditov. Za povinne voliteľné predmety musí získať aspoň 13 kreditov, čo znamená, že v súčte povinné a povinne voliteľné predmety musí študent získať aspoň 103 kreditov. Zvyšné kredity môže získať absolvovaním výberových predmetov z ponuky.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Po absolvovaní študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika jeho absolventi nemajú problémy s uplatnením sa v odbore, alebo s využitím nadobudnutého vzdelania v širokom spektre príbuzných odborov (skúsenosti s umiestňovaním absolventov dosiaľ fungujúceho magisterského študijného zamerania). Absolventi tohto štúdia majú veľmi dobré predpoklady na pokračovanie v doktorandskom štúdiu v študijných programoch jadrová a subjadrová fyziky, teoretická fyzika alebo environmentálny fyzika na Slovensku, ale aj v zahraničí. Absolventi, ktorí nepokračujú vo vzdelávaní na vyššom stupni majú uplatnenie predovšetkým v oblasti spektrometrie a monitoringu rádioaktívneho žiarenia v životnom prostredí alebo v okolí rádioaktívnych zdrojov ako samostatní odborní pracovníci. Ďalej majú uplatnenie ako radiační fyzici v rôznych medicínskych zariadeniach pri diagnostike a rádioterapii. Takisto sú pripravení na výkon funkcie odborných referentov so zameraním na kontrolu rádioaktivity, kontrolu dodržiavania zásad radiačnej ochrany počínajúc úradmi životného prostredia na rôznych stupňoch štátnej správy, úradoch verejného zdravotníctva až po Úrad jadrového dozoru. Po povinnom zaškolení vychádzajúcom z platnej legislatívy sa taktiež uplatňujú v prevádzke jadrových elektrárni ako operátori a na iných pozíciách. Vzhľadom na kvalitné vzdelanie v matematike a informačných technológiách sa časť absolventov uplatňuje v pozíciách rôznych analytikov, správcov komplikovaných počítačových systémov a sietí ako aj vývojárov špecializovaného softvéru pre vedecko-technické aplikácie.