Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika tuhých látok

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Charakteristika študijného programu

Fyzika tuhých látok je v súčasnej dobe jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí fyziky, a to v teoretickej aj experimentálnej oblasti. Získané nové poznatky sú základom veľkého počtu dôležitých aplikácií, najmä v oblasti elektronických súčiastok, nových progresívnych materiálov a nanotechnológií. Študijný program Fyzika tuhých látok ponúka študentom možnosť naučiť sa moderné teoretické prístupy, používať aktuálne metódy počítačových simulácií ako aj zvládnuť experimentálne a diagnostické techniky. V rámci diplomových prác sú študenti zapojení do riešenia domácich aj zahraničných projektov, v rámci ktorých majú možnosť pracovať v špičkovo vybavených laboratóriách u nás aj v zahraničí. Po absolvovaní štúdia nachádzajú uplatnenie v základnom a aplikovanom výskume na pracoviskách SAV a univerzitách, ako aj v súkromnom sektore.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študenti absolvujú povinné prednášky a podľa zamerania (teória, experiment) povinne voliteľné prednášky. Všetky povinné prednášky sú podľa charakteru buď doplnené výpočtovými cvičeniami (teoretické predmety) alebo praktikami. 

Kvôli zabezpečeniu naplnenia študijného programu Fyzika tuhých látok a vyváženiu všetkých nutných zložiek tohto vzdelávacieho programu, študujú sa predmety zamerané na teoretickú a experimentálnu fyziku tuhých látok. Okrem toho má študent  možnosť voľby výberových  predmetov z programu Fyzika tuhých látok ako aj z iných študijných programov, programovania, matematiky, histórie fyziky a humanistiky. Bloky si  vyberá na základe odporúčania školiteľa svojej diplomovej práce. Ten mu môže odporučiť aj iné prednášky ponúkané na fakulte. Mimo fakultné to obyčajne nie sú, lebo tento študijný program je jedinečný na UK. 

Záverečné práce

Všetky diplomové práce riešené pod vedením pracovníkov KEF sú naviazané na riešenie konkrétnych vedeckých grantov. Štandardne 1-2 práce sú vedené zamestnancami fyzikálneho ústavu SAV, s ktorým má KEF  úzku spoluprácu. Práce sú zamerané experimentálne alebo teoreticky. Väčšinou sa realizujú v rámci nejakého konkrétneho výskumného projektu a časť práce je realizovaná počas zahraničného pobytu. Práca musí priniesť nový výsledok. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent má široké znalosti z teoretickej a experimentálnej fyziky tuhých látok, jej aplikácií v praxi, znalosti vyšších programovacích jazykov, numerických metód a počítačového modelovania fyzikálnych dejov. Je schopný samostatne alebo v tíme riešiť bežné fyzikálne problémy, predovšetkým z oblasti fyziky tuhých látok, využívajúc získané vedomosti z vákuovej fyziky, fyziky plazmy, optiky a elektroniky. Je schopný vytvárať a používať počítačové modely fyzikálnych javov ako aj navrhovať a riadiť experiment počítačom. Je  schopný komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku Štúdium tohto programu vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia. Všetky predchádzajúce vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa vedca a so zreteľom na ekonomické, právne a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločenského základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia.

S uplatnením absolventov študijného programu Fyzika tuhých látok nie sú najmenšie problémy. Všetci absolventi sú zamestnaní ihneď po skončení štúdia. Najväčšia časť absolventov tohto programu pokračuje v štúdiu na treťom stupni v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika.  Niektorí pokračujú v iných fyzikálnych odboroch. Ďalšími významnými zamestnávateľmi sú ústavy SAV a ČAV ako aj iné VŠ u nás a v zahraničí. Viacerí z absolventov sa uplatnia aj v súkromných firmách. Časť absolventov pokračuje vo výskume mimo akademickej sféry doma aj v zahraničí.  Podľa našich informácií, okrem fyzikálnych vedomostí a zručností sú v tejto skupine absolventov vysoko cenené aj ich matematické vedomosti a skúsenosti s počítačovým modelovaním fyzikálnych procesov.  Z odoziev od kolegov z pracovísk, kde najčastejšie nastupujú naši absolventi do pracovného pomeru je pozitívne hodnotený rozsah vedomostí našich absolventov, aj ich praktických schopnosti a preto sa okamžite stávajú platnými členmi pracovných kolektívov.