Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérska matematika

Magisterský študijný program v spolupráci s Fakultou managementu UK

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
RNDr. Michal Demetrian, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Manažérska matematika

Charakteristika študijného programu

Štúdium Manažérskej matematiky v druhom stupni poskytuje študentom bohaté vzdelanie v pokročilejších partiách matematiky a matematickej štatistiky a taktiež pokročilejšie partie z manažmentu a financií. Absolvent ovláda metódy tvorby matematických modelov v širokej škále ich použitia so špeciálnym zameraním na modely v manažmente a financiách. Je skúsený v analýze týchto modelov na úrovni diferenciálnych a diferenčných rovníc a matematickej štatistiky. Absolvent pozná moderný štatistický software ako programátor a dokáže pomocou neho riešiť úlohy manažérskej, finančnej a biznis praxe. Má prehľad o možnostiach matematickej štatistiky na rôznych úrovniach riadenia firiem vo všeobecnosti a špeciálne má skúsenosti v oblasti poisťovníctva a bankovníctva. Predmety z bloku zastrešovanom Fakultou manažmentu UK zaručujú, že absolvent je oboznámený s princípmi riadenia špecializovaných oddelení ako aj firiem ako celku. Pozná princípy mikromanažmentu ako aj strategického manažmentu. Pozná teoretické východiská marketingu a rovnako sa orientuje v praktickom navrhovaní a vyhodnocovaní marketingových stratégií.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je vymedzený študijným plánom, ktorý sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu. Predmety ponúkame z dvoch hlavných blokov, a to Matematika a Štatistika, a z bloku Manažment a Financie. Základné prednášky sú spoločne povinné, zostáva však rozsiahli priestor na výber povinne voliteľných a výberových predmetov podľa záujmu študenta. Nezanedbateľné zastúpenie majú predmety vyučované kolegami z praxe a tiež možnosť, aby študent absolvoval za daných pomienok samotnú prax (študentskú prácu, alebo absolvovanie odborného školenia o podnikaní) ako predmet študijného plánu.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje jeden oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Študent má možnosť spolupodielať sa na téme svojej diplomovej práce formou oslovenia konkrétneho školiľa s vlastnou predstavou o téme svojej diplomovej práce.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

Uplatnenie absolventov

Štúdium Manažérskej matematiky nepripravuje absolventov na výkon regulovaných povolaní. Zameranie štúdia však primárne vedie k tomu, že náš absolvent je po skončení študia pripravený uplatniť sa v širokej škále manažérskych pozícií a to najmä tých, na ktorých sa vyžaduje schopnosť presného logického uvažovania a znalosť kvantitatívnych metód aplikovanej matematiky a štatistiky v biznis praxi. Prirodzeným zamestnávateľom našich absolventov sú stredné a väčšie spoločnosti, ktoré potrebujú na svoje efektívne riadenie použitie analytických metód manažmentu a marketingu, banky a poisťovne s ich pozíciami špecialistov na riziko.