Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérska matematika

Magisterský študijný program v spolupráci s Fakultou managementu UK

Študijný odbor:

Matematika
(Aplikovaná matematika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Manažérska matematika

Charakteristika študijného programu

Tento študijný program má za cieľ v úzkej spolupráci so špičkovými učiteľmi z Fakulty managementu vychovávať odborníkov pre ten segment trhu práce, ktorý oceňuje skĺbenie exaktného myslenia s manažérskymi schopnosťami. Okrem iného majú absolventi vedomosti z finančnej matematiky, optimalizácie, programovania, ekonómie, z oblasti riadenia a medziľudskej komunikácie. 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program vhodným spôsobom kombinuje matematické, informatické, manažérske a ekonomicko-finančné predmety tak, aby študent získal v týchto oblastiach vyvážené a ucelené vzdelanie. Prostredníctvom výberových predmetov si môže študent rozšíriť záber o ďalšie matematické a ekonomické predmety, telesnú výchovu a cudzí jazyk.

V rámci výmenného programu Erasmus, v spo-lupráci s Fakultou managementu môžu študenti študovať jeden semester na významných európskych univerzitách. Okrem iného naši študenti absolvovali pobyty vo francúzskom Amiens, Clermont Ferrande a Montpellier. Takisto v Trieste, Ljubljane, v nórskom Halmstade a Bergene, v Jene, Wuppertali, Pise, Amsterdame.

Záverečné práce

Cieľom diplomovej práce je prezentovať schopnosť študenta vypracovať ucelenú štúdiu na matematickú alebo manažérsku tému, najlepšie v prepojení – teda na aplikovanú matematickú tému, resp. tému z oblasti kvantitatívnych metód v manažmente. Očakáva sa tiež získanie nových znalostí v oblastiach súvisiacich s témou diplomovej práce.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru Manažérska matematika má dobré jazykové znalosti (najmä angličtina je samozrejmou požiadavkou) a vďaka kvalite a obsahu vzdelania nadobudne schopnosť exaktného myslenia, ktoré môže výhodne uplatniť vo viacerých oblastiach celospoločenskej praxe. Najtypickejšie príklady uplatnenia matematikov - manažérov sú: 

  • Riadiaci pracovníci od stredných po najvyššie stupne riadenia v súkromných alebo štátnych firmách, alebo vo verejnej správe.
  • Uplatnenie v bankovníctve a poisťovníctve (spracovanie údajov, štatistické analýzy,  analýza a programovanie konkrétnych ekonomických aplikácií ).
  • Kvantitatívne modelovanie rôznych ekonomických a spoločenských javov.
  • Po ukončení magisterského stupňa budú absolventi pripravení na pokračovanie v  doktorandských študijných programoch buď na Univerzite Komenského, alebo aj na vysokých školách v zahraničí.  (Viacerí úspešne pokračujú v štúdiu v Prahe na Center for Economic Research and Graduate Education  - Economics Institute.)