Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Poistná matematika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Matematika
(Štatistika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Charakteristika študijného programu

Študijný program Poistná matematika je moderne koncipovaný študijný program, ktorý pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov pre oblasť poisťovníctva a finančníctva so znalosťou matematických a štatistických metód a postupov. Program je vyváženou kombináciou matematiky, štatistiky a poistnej matematiky.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Predmety ponúkané v rámci jadra programu možno rozdeliť do troch oblasti: 

  1. Matematika
    Študent v prvých dvoch ročníkov štúdia získa poznatky z matematickej analýzy, algebry, programovania, ako aj základov pravdepodobnosti a štatistiky.
  2. Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    V treťom ročníku študent rozšíri svoje znalosti z matematickej štatistiky a pravdepodobnosti, naučí sa tak teoretickú podstatu štatistických analýz, ako aj praktické aplikácie s využitím štatistického softvéru R.
  3. Poistná matematika
    Program obsahuje 14 prednášok z poisťovníctva a finančníctva, medzi nimi životné poistenie, všeobecnú teóriu poistenia (neživotné poistenie), pravdepodobnostné modely v poisťovníctve(teória rizika), zdravotné poistenie, právo a účtovníctvo poisťovní, matematické modely v demografii, finančnú matematiku, teóriu investícií a manažmentu. Prednášky sú väčšinou odporúčané od 2. ročníka štúdia, kedy študent už má potrebné vedomosti z teórie pravdepodobnosti.

Záverečné práce

Študenti dostanú k dispozícii dostatočný počet tém s ich popisom  z oblastí aplikácií pravdepodobnostných a štatistických metód a poistnej matematiky, ale k dispozícii bývajú  aj témy, ktoré vedú odborníci z poisťovníctva . Práca môže byť prehľadová, môže riešiť vybraný problém teoretickým prístupom alebo využitím výpočtovej  techniky. Úlohou je, aby študent preukázal schopnosť získavať poznatky, aplikovať získané vedomosti, spracovať text a obhájiť výsledok svojej práce pred komisiou. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Poistná matematika počas štúdia získal solídny matematický základ a vedomosti o základných postupoch a metódach matematiky a štatistiky, ktoré mu umožnia pokračovať v magisterskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe Pravdepodobnosť a štatistika, ale aj vo viacerých príbuzných programoch. Okrem toho, že je schopný používať vedomosti zo štatistiky na riešenie úloh zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch,  má aj hlboké teoretické a praktické vedomosti z oblasti poisťovníctva, finančníctva, účtovníctva a investícií. Pozná problematiku a modely používané v rôznych oblastiach poisťovníctva: v životnom, neživotnom, zdravotnom poistení, v investíciách. Absolvent vie používať výpočtovú techniku a štatistické programové systémy, vie samostatne používať domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru, písať a prezentovať svoje výsledky.

Absolvent študijného programu Poistná matematika má možnosť uplatniť sa najmä v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a iných príbuzných oblastiach ako aktuár, poistný matematik, analytik a pod. Takisto má možnosť zúročiť svoje vedomosti v rôznych iných odvetviach hospodárstva, kde sa využívajú štatistické metódy, vo verejnej správe i v súkromnom sektore. Po absolvovaní nadväzujúceho programu sa zamestnali všetci absolventi, viacerí z nich už dosiahli pozoruhodné úspechy a postavenie ako analytici alebo aktuári v poistných a finančných inštitúciách. Väčšie skupiny našich absolventov pôsobia  vo viacerých veľkých poisťovniach, ako aj v bankách a finančných inštitúciách na Slovensku. Ukončenie štúdia dáva predpoklad na úspešné absolvovanie aktuárskych skúšok na Slovensku, ale aj v zahraničí.