Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Poistná matematika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.

Spolugaranti: 

Mgr. Lenka Filová, PhD.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného programu Poistná matematika (skratkou PMA) získa solídny matematický základ v oblasti matematickej analýzy, algebry a matematickej logiky. Má podrobné znalosti štatistických metód a pravdepodobnostných modelov, ktoré vie použiť nielen pri analýze dát, ale aj v konkrétnych úlohách poistnej a finančnej matematiky. Je podrobne oboznámený s hlavnými oblasťami poisťovníctva: so životným, neživotným a zdravotným poistením, zaistením či analytikou v oblasti poistenia a zaistenia. Pozná aj základy poistného práva, účtovníctva poisťovní, aktuárskej vedy, demografickej štatistiky a rizikového manažmentu. Ovláda programovacie postupy a vie ich aplikovať v softvéroch, ktoré sú používané v poistnej praxi (Python, R, Microsoft Excel či VBA), a ľahko zvládne aj prechod na špecializované aktuárske programy, ako napríklad Prophet či MoSes. Svoje znalosti dokáže zužitkovať aj pri spracovávaní, analyzovaní, interpretovaní a vizualizácii údajov. Nad rámec odborných a technických vedomostí disponuje aj mäkkými zručnosťami v oblasti komunikácie, tímovej práce či príprave technických výstupov. Je pripravený pokračovať v štúdiu na nadväzujúcom magisterskom programe Pravdepodobnosť a matematická štatistika (skratkou mPMŠ), ako aj v iných príbuzných študijných programoch. Získané schopnosti mu umožňujú, aby po ukončení štúdia sa zamestnal v poisťovacej sfére.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Pre bakalársky študijný program Poistná matematika podmienkou úspešného ukončenia štúdia je absolvovanie všetkých povinných predmetov a získanie aspoň 180 kreditov v súčte za všetky predmety. Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky. Medzi povinné predmety sú zaradené predmety všeobecného matematického základu a programovania, ale aj telovýchovné a jazykové predmety. Jadro programu však tvoria predmety profilové zamerané na štatistické metódy a poistnú či finančnú matematiku. Profilové predmety študijného plánu sú povinné a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu. Z týchto predmetov sú zostavené okruhy otázok na štátne skúšky a súvisia s ním témy bakalárskych prác. Rozšírenie vedomostí z jednotlivých predmetov a zohľadnenie vývoja v oblasti štatistických metód a poisťovníctva sa bude realizovať výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimofakultných odborníkov vo vyučovacom procese. Zaradenie viacerých predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho programu Poistná matematika FMFI UK majú po skončení štúdia dobré predpoklady na to, aby sa presadili v oblasti poisťovníctva na pracovných pozíciách (určených pre čerstvých absolventov), ako napríklad aktuár – junior, rizikový analytik, poistný matematik, developer/tester poistných produktov a pod. Po úspešnom absolvovaní nadväzujúceho magisterského štúdia (prípadne iného príbuzného odboru) možnosti ich uplatnenia sa ešte viac rozširujú. Absolventi programu Poistná matematika sú na pracovnom trhu mimoriadne žiadaní a vysoko cenení. Okrem tradičných zamestnávateľov – poisťovní, bánk a poradenských spoločností – ich vyhľadávajú a oslovujú aj subjekty verejnej správy, analytické spoločnosti, technologické firmy a ďalšie. Úspešné ukončenie štúdia im dáva predpoklady aj na to, aby v budúcnosti absolvovali aj medzinárodne uznávané aktuárske skúšky (napr. na renomovanom ústave Institute and Faculty of Actuaries, IFoA).