Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matematika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Matematika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Matematika, Počítačová grafika a geometria, Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Charakteristika študijného programu

Študijný program bakalárskeho štúdia matematiky sa vyznačuje značnou variabilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta. Na jednej strane, študijný program možno navrhnúť tak, aby poskytoval študentom možnosti zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do celej oblasti matematiky. Na druhej strane, študijný program sa môže zamerať na jeden špecifický aspekt matematiky a pokryť ho do väčšej hĺbky. Vďaka tejto variabilite študijného programu bakalárskeho štúdia matematiky je možné pripraviť absolventa schopného nájsť bezprostredne po skončení štúdia uplatnenie v praxi, ale aj, a najmä, absolventa-bakalára schopného úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu matematiky.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program bakalárskeho štúdia matematiky pokrýva všetky nosné témy jadra znalostí a 5 variantých tém jadra znalostí. Okrem odborných informatických a matematických predmetov je do povinného základu zaradená telesná výchova, ktorej cieľom je rozvíjať fyzickú zdatnosť študentov a viesť ich k zdravému spôsobu života a cudzí jazyk.  V rámci predmetu cudzí jazyk sa vyučuje angličtina, bez ktorej nie je možné študovať matematiku, ani v nej úspešne pracovať. Angličtinu je možné študovať aj v rámci voliteľných predmetov vo väčšom rozsahu (niekoľko semestrov) a diferencovane podľa dosiahnutej úrovne znalostí jazyka. 

Študijný program ponúka možnosti zostavenia študijných plánov prispôsobených individuálnym potrebám a záujmom študentov. Povinné predmety tvoria solídny základ, na ktorom možno budovať špecializačnú nadstavbu. Následne si študent v treťom ročníku vyberie jedno so zameraní:  

  • matematická analýza
  • matematické štruktúry
  • numerická analýza a optimalizácia
  • pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • počítačová grafika 

Záverečné práce

Úlohou bakalárskej práce je preukázať schopnosť študenta syntetizovať odborné poznatky zo širšej oblasti, písomne spracovať odborný dokument stredného rozsahu a obhájiť ho voči kvalifikovanej odbornej oponentúre. Predmetom bakalárskej práce môže byť spracovanie prehľadu o stave problematiky v nejakej širšej oblasti matematiky, riešenie nejakého vedeckého/odborného problému z matematiky alebo informatiky, analýza, návrh riešenia a implementácia riešenia problému aplikačného charakteru. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia matematiky na FMFI UK získajú matematické vzdelanie, ktoré im umožňuje  zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického, spoločenského a hospodárskeho vývoja v súčasnosti aj v budúcnosti. Získané vedomosti a nadobudnuté schopnosti výrazne prekračujú všeobecnú matematickú gramotnosť (napr. na úrovni ECDL) a firemného vzdelávania. Teoretický  základ štúdia poskytuje absolventovi  bakalárskeho štúdia matematiky dlhodobo platné poznatky, formuje jeho spôsob myslenia (exaktnosť, schopnosť abstrakcie), pomáha mu vytvárať predstavu o riešiteľnosti a zložitosti riešenia problémov a dáva mu aparát na formálny popis systémov. Teoretický základ štúdia je doplnený predmetmi, ktoré umožňujú hlbšiu špecializáciu v niektorej z oblastí matematiky s možnosťou nastúpiť po absolvovaní bakalárskeho štúdia matematiky do praxe.

Hlavným cieľom štúdia odboru matematika (1. stupeň) je  príprava na získanie úplného magisterského vzdelania v nosných smeroch jadra.

Očakáva sa, že absolventi štúdia matematiky nájdu uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, kde sa využívajú netriviálne aplikácie matematiky; v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. Absolventi bakalárskeho štúdia matematiky sú v krátkom čase  schopní tiež samostatne vytvárať programové aplikácie malého a stredného rozsahu a zložitosti.

Absolventi bakalárskeho štúdia odboru matematika budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa matematika bude vyvíjať.