Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matematika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Matematika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Matematika, Počítačová grafika a geometria, Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Charakteristika študijného programu

Absolventi bakalárskeho štúdia matematiky na FMFI UK získajú matematické vzdelanie, ktoré im umožňuje zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického, spoločenského a hospodárskeho vývoja v súčasnosti aj v budúcnosti. Získané vedomosti a nadobudnuté schopnosti výrazne prekračujú všeobecnú matematickú gramotnosť (napr. na úrovni ECDL) a firemného vzdelávania. Teoretický základ štúdia poskytuje absolventovi bakalárskeho štúdia matematiky dlhodobo platné poznatky, formuje jeho spôsob myslenia (exaktnosť, schopnosť abstrakcie), pomáha mu vytvárať predstavu o riešiteľnosti a zložitosti riešenia problémov a dáva mu aparát na formálny popis systémov. Teoretický základ štúdia je doplnený predmetmi, ktoré umožňujú hlbšiu špecializáciu v niektorej z oblastí matematiky s možnosťou nastúpiť po absolvovaní bakalárskeho štúdia matematiky do praxe. Absolventi bakalárskeho štúdia matematiky sú v krátkom čase schopní tiež samostatne vytvárať programové aplikácie malého a stredného rozsahu a zložitosti, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa matematika bude vyvíjať.

Očakáva sa, že absolventi štúdia matematiky nájdu uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, kde sa využívajú netriviálne aplikácie matematiky; v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. Hlavným cieľom štúdia programu matematika (1. stupeň) je ale príprava na získanie úplného magisterského vzdelania v nasledujúcich oblastiach: matematická analýza, matematické štruktúry, numerická analýza a optimalizácia, pravdepodobnosť a matematická štatistika a počítačová grafika.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program bakalárskeho štúdia matematiky sa vyznačuje značnou variabilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta. Na jednej strane, študijný program možno navrhnúť tak, aby poskytoval študentom možnosti zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do celej oblasti matematiky. Na druhej strane, študijný program sa môže zamerať na jeden špecifický aspekt matematiky a pokryť ho do väčšej hĺbky.

Povinné predmety tvoria solídny základ, na ktorom možno budovať špecializačnú nadstavbu. Následne si študent v treťom ročníku vyberie jedno so zameraní: 

  • matematická analýza
  • matematické štruktúry
  • numerická analýza a optimalizácia
  • pravdepodobnosť a matematická štatistika 
  • počítačová grafika

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

Uplatnenie absolventov

Vďaka variabilite predkladaného študijného programu je možné pripraviť absolventa schopného nájsť bezprostredne po skončení štúdia uplatnenie v praxi, ale aj, a najmä, absolventa-bakalára schopného úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu matematiky.

Až na málo výnimiek, všetci absolventipokračujú v štúdiu na magisterskom štúdia na FMFI UK alebo na iných školách na Slovensku alebo v zahraničí.

Absolventov tohto programu o.i. nájdeme aj na pracovných pozíciach v: Institute and Faculty of Actuaries, Zurich Insurance Company Ltd.; Vacuumlabs Technology s. r. o.; Tangent Works, IT Services and IT Consulting; Interdisciplinary Center for Scientific Computing, Universität Heidelberg; Shebo Winery, a. s., Východoslovenská energetika,...