Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Počítačová grafika a geometria

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Matematika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Garant:

prof. RNDr. Július Korbaš, PhD. 

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Matematika

Charakteristika študijného programu

Študijný program sa zameriava na moderné metódy spracovania dát pomocou postupov počítačovej vizualizácie. V širšom základe sa študujú geometrické štruktúry uplatnené pre algoritmy počítačovej geometrie a grafiky. 

Čo vás čaká v študijnom programe?

V rámci povinných predmetov získajú poslucháči ucelené vedomosti z viacerých oblastí matematiky, súvisiacich s geometriou. V rovnakej miere získajú poslucháči teoretické i praktické vedomosti a zručnosti v modelovaní geometrických útvarov, tvorby obrazov scén a ich animácie a z počítačového videnia. Každý z uvedených smerov vrátane aplikácií si študenti môžu individuálne prehĺbiť a rozšíriť vhodne volenými povinne voliteľnými a výberovými predmetmi študijného programu a voľbou témy diplomovej práce. Naši vyučujúci vyvíjajú nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú činnosť v problematike študijného programu v takej miere, aby najtalentovanejší študenti už počas štúdia aktívnou účasťou mohli získať nové poznatky, ktoré akceptuje medzinárodná vedecká komunita.

Záverečné práce

Predmetom diplomovej práce je riešenie zadaného problému z geometrického modelovania, počítačovej grafiky alebo počítačového videnia, alebo analýza, návrh riešenia a implementácia riešenia problému aplikačného charakteru. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent v študijnom programe  Počítačová grafika a geometria rozumie do hĺbky študovaným  teóriám, metódam a postupom matematiky a informatiky a je schopný samostatne a tvorivo ich používať a rozvíjať. Na tomto základe je schopný používať a rozvíjať metódy a výpočtové postupy na tvorbu a analýzu matematických a najmä geometrických modelov a simulácií rozličnej povahy. Absolvent je teoreticky i prakticky pripravený tak, aby mohol odborne pracovať pri príprave rozsiahlych programových produktov zo všetkých oblastí grafických aplikácií, pôsobiť ako výskumný pracovník v rôznych zariadeniach základného a aplikovaného výskumu, pôsobiť ako asistent na  rôznych typoch vysokých škôl vo výučbe matematiky, obzvlášť so zameraním na geometrické a grafické disciplíny, študovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe študijného odboru Geometria a topológia,  resp. v programoch príbuzných študijných odborov, najmä Informatika.

Príklady profesií podľa nadobudnutej spôsobilosti: 

  • Programátor-analytik v rôznych oblastiach spoločenskej praxe, v ktorých sa významným spôsobom využíva počítačová grafika, najmä interaktívna, na pozíciách vyžadujúcich hlbokú znalosť princípov tvorby realistických obrazov a animácií. Ide napríklad o oblasť kinematografie, reklamy, zábavného priemyslu (počítačové hry) a tvorby graficky zložitých webovských stránok.
  • Výskumný a vývojový pracovník v oblastiach, v ktorých významnú úlohu zohrávajú zložité aplikácie geometrie a počítačovej grafiky, ako je napríklad
  • modelovanie rovinných a priestorových objektov ľubovoľného tvaru (v odevníctve, v obuvníctve, v strojárstve a inde),
  • rekonštrukcia trojrozmerných objektov z ich dvojrozmerných obrazov,
  • rekonštrukcia trojrozmerných objektov z diskrétnych dát (v medicíne, v kartografii a inde),
  • vizualizácia zložitých, najmä mnohorozmerných dát.