Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Počítačová grafika a geometria

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Matematika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
doc. Mgr. Tibor Macko, PhD.
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Matematika

Charakteristika študijného programu

Študijný program sa zameriava na moderné metódy spracovania dát pomocou postupov počítačovej vizualizácie. V širšom základe sa študujú geometrické štruktúry uplatnené pre algoritmy počítačovej geometrie a grafiky.

Absolvent v študijnom programe Počítačová grafika a geometria rozumie do hĺbky študovaným teóriám, metódam a postupom matematiky a informatiky a je schopný samostatne a tvorivo ich používať a rozvíjať. Na tomto základe je schopný používať a rozvíjať metódy a výpočtové postupy na tvorbu a analýzu matematických a najmä geometrických modelov a simulácií rozličnej povahy. Absolvent je teoreticky i prakticky pripravený tak, aby mohol odborne pracovať pri príprave rozsiahlych programových produktov zo všetkých oblastí grafických aplikácií, pôsobiť ako výskumný pracovník v rôznych zariadeniach základného a aplikovaného výskumu, pôsobiť ako asistent na rôznych typoch vysokých škôl vo výučbe matematiky, obzvlášť so zameraním na geometrické a grafické disciplíny, študovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe študijného odboru Geometria a topológia, resp. v programoch príbuzných študijných odborov, najmä Informatika.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimofakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Príklady profesií podľa nadobudnutých kompetencií:  

 • Programátor-analytik v rôznych oblastiach spoločenskej praxe, v ktorých sa významným spôsobom využíva počítačová grafika, najmä interaktívna, na pozíciách vyžadujúcich hlbokú znalosť princípov tvorby realistických obrazov a animácií. Ide napríklad o oblasť kinematografie, reklamy, zábavného priemyslu (počítačové hry) a tvorby graficky zložitých webovských stránok.
 • Výskumný a vývojový pracovník v oblastiach, v ktorých významnú úlohu zohrávajú zložité aplikácie geometrie a počítačovej grafiky, ako je napríklad 
  • modelovanie rovinných a priestorových objektov ľubovoľného tvaru (v odevníctve, v obuvníctve, v strojárstve a inde),
  • rekonštrukcia trojrozmerných objektov z ich dvojrozmerných obrazov, 
  • rekonštrukcia trojrozmerných objektov z diskrétnych dát (v medicíne, v  kartografii a inde),
  • vizualizácia zložitých, najmä mnohorozmerných dát,
  • digitalizácia a virtuálne kultúrne dedičstvo.
  •