Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astronómia a astrofyzika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. Ing. Pavel Mach, CSc.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
RNDr. Pavol Matlovič, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Charakteristika študijného programu

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Astronómia a astrofyzika má zvládnuté teoreticko-fyzikálne metódy a matematický aparát na riešenie komplexných problémov z astronómie a astrofyziky a príbuzných odborov. Absolvent získa prehľad o širokom spektre teoretických a experimentálnych metód fyziky a ich aplikácii v rôznych oblastiach astronómie. Získa teoretické a metodologické vedomosti o najnovších zameraniach a trendoch výskumu v astronómii a príbuzných vedách doma i vo svete, odpovedajúce súčasnému stavu vedeckého poznania.

Štúdium astronómie a astrofyziky integruje v sebe viacero oblastí fyziky. Absolvent nadobudne predovšetkým vedomosti z oblasti fyziky plazmy a magnetohydrodynamiky, z kvantovej mechaniky, štatistickej fyziky, astrodynamiky a i. Svoje vedomosti a skúsenosti dokáže aplikovať aj do príbuzných vedných odborov, dokáže vytvárať a používať počítačové modely fyzikálnych javov a procesov súvisiacich a astrofyzikálnymi procesmi, počítačovo riadiť prístroje ako sú ďalekohľady, špeciálne systémy na detekciu astronomických javov.

Pri riešení diplomovej práce si absolvent osvojí zásady samostatnej vedeckej práce, dokáže formulovať vedecké problémy, kriticky vyhodnocovať získané výsledky, tvorivo aplikovať získané poznatky a zručnosti v riešení nových úloh, naučí sa prezentovať a obhajovať získané výsledky.

Absolvent bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore, dopĺňať a aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Dokáže na zrozumiteľnej úrovni objasňovať a popularizovať vedecké poznatky vo svojom a v príbuzných odboroch širokej verejnosti. Štúdium tohto programu vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia, najmä v študijnom programe Astronómia a astrofyzika.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Magisterský študijný program astronómia a astrofyzika nadväzuje na bakalárske programy zamerané na fyziku. Program pozostáva z bloku povinných predmetov, povinne voliteľných a výberových predmetov. V bloku povinných profilových predmetov študent získa základné vedomosti z teoretickej astrofyziky, ktorá má interdisciplinárny charakter zasahujúci do viacerých oblastí fyziky, vrátane magnetohydrodynamiky, kvantovej fyziky, termodynamiky a prenosu žiarenia. Ďalej sú to predmety týkajúce sa astrodynamiky, fyziky Slnka a Slnečnej sústavy, kinematiky a dynamiky galaxií. V študijnom pláne je zahrnuté získavanie praktických skúseností a zručností súvisiacich s prácou a používaním astronomických prístrojov na univerzitnom Astronomickom observatóriu FMFI UK (AGO) v Modre. Týka sa to predmetov Laboratórne práce a Odborná prax.

V bloku povinne voliteľných predmetov sú predovšetkým predmety rozširujúce jednotlivé smery zamerania v rámci študijného programu. Výber povinne voliteľných profilových predmetov sa v základe delí na dve oblasti, na astrofyziku (kozmická elektrodynamika a spektroskopia) a na astronómiu (planetárna kozmogónia).

Výberové predmety prehlbujú vedomosti podľa záujmu a vo zvolenom zameraní a umožňujú študentom vybrať si predmety priamo súvisiace so zameraním diplomovej práce.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Študijný program Astronómia a astrofyzika má interdisciplinárny charakter, pozostáva z viacerých oblastí fyziky, ako sú fyzika plazmy, kinematika a dynamika (napríklad Slnečná sústava, galaktická astronómia, teória gravitácie), kvantová mechanika (napríklad spektroskopia) a i., a tiež zasahuje do chémie, geológie (napríklad fyzika planét, rôznorodý výskum meteoritov), biológie (astrobiológia), a matematiky (štatistika, numerické metódy, fyzikálne modelovanie), pričom nadobudnuté znalosti a zručnosti predstavujú základ pre budúcu vedecko-pedagogickú činnosť s uplatnením vo výskume v oblasti astronómie, ale aj v príbuzných odboroch (fyzika plazmy, žiarenia, hydrodynamika, a i.) malých telies Slnečnej sústavy, fyziky Slnka, stelárnej a galaktickej astronómie a astrofyziky v ústavoch Slovenskej akadémie vied, Akadémie vied Českej republiky a na vysokých školách doma a v zahraničí. Zároveň naši absolventi získavajú praktické zručnosti s pozorovaním, riadením a obsluhou komplexných prístrojov, ako sú ďalekohľady, hodinové montáže, automatické a robotické systémy AMOS a iné. Pri týchto činnostiach sa okrem vedeckých zručností rozvíjajú aj programátorské schopnosti a zručnosti spojené s extrakciou a spracovaním veľkého množstva dát.

Analytické, numerické, štatistické a redukčné metódy a postupy sú okrem vedeckých oblastí nevyhnutné aj v aplikovanom výskume a vývoji v priemysle. Absolvent je pripravený zapojiť sa do aplikovaného a priemyselného výskumu podľa zamerania študenta, napr. spektroskopia, bezkontaktná analýza zloženia materiálov (napr. bezpečnostné služby, medicína), fyzika plazmy (opracovanie povrchov pri vysokých teplotách a iné aplikácie v priemysle). Absolvent so zameraním na problematiku kozmického odpadu sa uplatní v oblasti dynamiky a fyziky odpadu, jeho aktívneho odstraňovania, bezpečnosti vesmírnych misií a i., vo vesmírnych agentúrach, firmách venujúcich sa návrhom a vývoju misií, vesmírnej bezpečnosti, vyhodnocovaniu rizika a odhadu škôd na Zemi a pod. Členstvo SR v Európskej vesmírnej agentúre predstavuje výbornú príležitosť pre uplatnenie uchádzača v technologických firmách zameraných na kozmický výskum. Absolvent si taktiež osvojí oblasti štatistiky, numerických metód a teórie pravdepodobnosti, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri riešení interdisciplinárnych problémov súčasnosti - od prírodných vied, cez ekonómiu až po spoločenské disciplíny. Zručnosti nadobudnuté v tejto oblasti umožnia absolventovi uplatniť sa aj v iných oblastiach pracovného trhu, či už vo verejnom sektore alebo v komerčnej sfére.