Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astronómia a astrofyzika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. Ing. Pavel Mach, CSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Charakteristika študijného programu

Študijný program Astronómia a astrofyzika ponúka ucelený magisterský program s dôrazom na medziplanetárnu hmotu, nebeskú mechaniku, fyziku a dynamiku galaxií a fyziku Slnka. Program je doplnený výberovými prednáškami z oblasti stelárnej astronómie, fyziky planét, exoplanét, kozmológie a i. Úlohou je získať teoretické vedomosti o zameraniach a súčasných trendoch v astronómii a astrofyzike. Praktické skúsenosti z pozorovaní malých telies slnečnej sústavy sa získavajú na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu v Modre.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Predmety zahrnuté do študijného programu sú vybrané tak, aby ich úspešným absolvovaním študenti získali komplexný prehľad o študovanom odbore. Predovšetkým v oblastiach astronómie a astrofyziky tvoriacich hlavnú náplň astronomického výskumu na Slovensku.

Základom študijného plánu je blok povinných predmetov zameraný na teoretickú astrofyziku, nebeskú mechaniku, kozmickú elektrodynamiku, medziplanetárnu hmotu, galaktickú astronómu a fyziku Slnka. Doplnením je blok povinne voliteľných predmetov podľa zamerania študenta.

Okrem toho má študent možnosť voľby výberových predmetov v rámci študijného programu, ďalej z ponuky ostatných fyzikálnych študijných programov a programov s iným zameraním (napr. predmety z programovania, matematiky, a i.). Prednášky si vyberá na základe odporúčania školiteľa svojej diplomovej práce a vlastného záujmu.

Záverečné práce

Študent si tému diplomovej práce vyberie z aktuálnej ponuky diplomových prác študijného programu podľa svojho záujmu a na základe konzultácií s vedúcimi vypísaných diplomových prác. Tiež po konzultácii s garantom si môže vybrať tému na inom zodpovedajúcom pracovisku na Slovensku aj v zahraničí.

Diplomové práce v študijnom programe Astronómia a astrofyzika sú zamerané na riešenie teoretických úloh alebo úloh spojených s astronomickým pozorovaním. Úlohou študenta je preukázať schopnosť naštudovať si súčasný stav riešenej problematiky, metodicky zvládnuť riešenie úlohy a analyzovať a prezentovať získané výsledky.

Diplomové práce sa dajú robit v rámci niektorej vedecko-výskumnej úlohy riešenej na pracovisku a aj v spolupráci so zahraničnými inštitúciami, napríklad University of Hawaii, University of Bern a i.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Astronómia a astrofyzika je schopný samostatne riešiť problémy predovšetkým z oblasti astronómie a astrofyziky, ale aj z príbuzných odborov, ktoré využívajú podobné matematické a fyzikálno-výskumné metódy.

Absolvent magisterského štúdia odboru Astronómia a astrofyzika: 

  • bude ovládať vedecké metódy výskumu, matematický aparát a teoreticko-fyzikálne metódy na riešenie problémov z astronómie a astrofyziky a príbuzných odborov
  • počas štúdia získa teoretické a metodologické vedomosti o najnovších zameraniach a trendoch v astronómii a astrofyzike, odpovedajúce súčasnému stavu vedeckého výskumu
  • osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, formulovania vedeckých problémov a naučí sa prezentovať výsledky
  •  dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať  vlastnú vednú disciplínu
  • bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v odbore, dopĺňať a aktualizovať svoje vedomosti a na zrozumiteľnej úrovni ich objasňovať a popularizovať v médiách a medzi širokou verejnosťou.

Absolventi magisterského štúdia Astronómie a astrofyziky nachádzajú uplatnenie predovšetkým v základnom výskume a to hlavne vo vedeckých ústavoch SAV, alebo na zahraničných vedeckých pracoviskách a observatóriách. Ďalej nachádzajú uplatnenie na domácich a zahraničných univerzitách, vysokých školách a vzdelávacích inštitúciách s prírodovedným alebo technickým zameraním. Ďalej sa uplatnia tiež v sieti hvezdární a planetárií na Slovensku. Dostatočne široké vedomosti získané štúdiom tohoto programu im umožňujú nájsť uplatnenie i v iných príbuzných oblastiach, ako napríklad vo výpočtových centrách.