Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. (informatika)
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (spoločný základ) 

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Informatiku je možné študovať v kombinácii s matematikou, s biológiou (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou) a s anglickým jazykom (v spolupráci s Filozofickou fakultou)

Charakteristika študijného programu

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva informatiky v kombinácii v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý na výkon povolania kvalifikovaného učiteľa aprobačných predmetov jeho špecializácie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. V zmysle Zákona č. 38/2019 Z.z. §28 ide o zaradenie do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec, ktorý má rozsiahle vedomosti a skúsenosti z oblasti vyučovania. Ovláda rozšírený obsah disciplín svojej špecializácie, ako aj obsah viacerých psychologických a pedagogických disciplín. Pedagogickú spôsobilosť získava v rámci prípravy pri absolvovaní predmetov pedagogicko-psychologického základu, všeobecnej a odborovej didaktiky príslušných aprobačných predmetov a počas súvislej pedagogickej praxe v každom ročníku 2. stupňa vysokoškolského štúdia v  celkovom rozsahu minimálne 10 týždňov pod dohľadom erudovaných odborníkov z praxe. Zvláda samostatné plánovanie a projektovanie výučby v školskej triede, jej realizáciu a reflexiu v profilových vzdelávacích oblastiach.

Okrem toho môže absolvent vykonávať povolanie metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Môže však aj pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia.

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva informatiky v kombinácii:

 • získava plnú spôsobilosť na výučbu predmetov svojej aprobácie a na samostatné vykonávanie vzdelávacej činnosti na úrovni sekundárneho vzdelávania (nižšieho aj vyššieho),
 • disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach, skúsenosťami a rozvinutými zručnosťami z informatiky, do hĺbky ovláda základný obsah a princípy disciplín informatiky aj v širších kultúrnych a sociálnych súvislostiach, ovláda východiská, aktuálne trendy a perspektívy informatiky, interdisciplinárne či medzi predmetové presahy a súvislosti,
 • pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu informatiky na úrovni zodpovedajúcej momentálnemu stavu poznania v tejto oblasti, 
 • má rozsiahle vedomosti v didaktike informatiky, pozná jej teoretické i praktické súvislosti najmä s ohľadom na projektovanie a realizáciu výučby v triede,
 • dokáže navrhnúť, realizovať a analyzovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie
 • dokáže tvoriť moderné edukačné a metodické materiály pre výučbu (včítane elektronických materiálov) a spolupracovať pri špecifikácii a vývoji softvérových prostriedkov na rozvoj poznávacieho procesu,
 • pozná a uplatňuje moderné spôsoby integrácie digitálnych technológií do vzdelávania, má hlboko rozvinutú vlastnú komplexnú informačnú gramotnosť, pozná sociálne aspekty informatiky a informatizácie spoločnosti,
 • vie používať digitálne technológie na zefektívnenie, zatraktívnenie a aktualizáciu poznávacieho procesu vo vyučovaní informatiky, vie pomáhať učiteľom iných predmetov pri takejto podpore poznávacieho procesu žiakov v iných predmetoch,
 • dokáže účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov,
 • vie aplikovať digitálne technológie aj vo svojom ďalšom vzdelávaní (e-learning, sociálny web, MOOCs), 
 • ...

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimofakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Pri tvorbe študijného plánu sa zohľadňuje poslanie a ciele stanovené fakultou v oblasti vedy a výskumu a v oblasti vzdelávania, ktoré sú uvedené v Dlhodobom zámere fakulty. Študijný program je pripravený v súlade s potrebami praxe a sleduje uplatniteľnosť absolventov.

Pre naplnenie cieľov štúdia je študijný program zostavený z dvoch línii: línia odboru a línia didaktiky odboru. Zoznam povinných predmetov (aj vzhľadom k jednotlivým rokom štúdia) je vyvážený - obsahuje rovnaký počet predmetov odboru aj predmetov didaktiky odboru. Všetky povinné predmety sú profilovými predmetmi študijného programu.

V prvom roku štúdia sa v línii odborovej didaktiky kladie dôraz na základné pravidlá realizácie vyučovania informatiky a aj širšie – informatického vzdelávania (včítane neformálneho a informálneho). Študenti sa naučia plánovať realizáciu vyučovacích sekvencií a tiež vyučovania celých tematických celkov a používať vybrané metódy vyučovania, analyzovať a zhodnotiť algoritmické úlohy z didaktického pohľadu, navrhnúť a realizovať didakticky správnu postupnosť krokov pre vysvetlenie riešenia problému. Získajú syntetizujúci pohľad na otázky vyučovania informatiky; detailne spoznajú osnovy povinného predmetu informatika a jeho rozširujúcich foriem na strednej škole, ako aj na prvom a druhom stupni základnej školy; vhodné didaktické postupy pre vyučovanie informatiky; naučia sa didakticky analyzovať učebnice informatiky (domáce a zahraničné); spoznajú formu a obsah maturitnej skúšky z informatiky; zoznámia sa s modernými metódami hodnotenia v informatike; a pod. Súčasťou didaktických predmetov sú aj semestrálne projekty.

Línia informatických predmetov prvého roku štúdia obsahuje predmety zamerané čiastočne teoreticky a čiastočne aplikovane, aby mohli študenti nielen získať komplexnejší pohľad na vybrané oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, ale získať aj zručnosti pri praktickom využívaní získaných teoretických vedomosti a pochopiť súvislosti medzi jednotlivými oblasťami. V letnom semestri prvého ročníka absolvujú študenti dvojtýždňovú pedagogickú prax z informatiky pod dohľadom skúsených učiteľov informatiky na druhom stupni ZŠ a gymnáziu.

V druhom roku štúdia si študenti ďalej rozvinú a prehĺbia vedomosti a zručnosti z odborovej didaktiky. Preniknú hlbšie do problematiky vyučovania informatiky, v tomto semestri hlavne s dôrazom na strednú školu; budú kvalifikovane diskutovať a premýšľať o rôznych koncepciách realizácie predmetu informatika vo všeobecnom vzdelávaní. Budú vedieť naplánovať, realizovať a zhodnotiť vyučovaciu hodinu. Spoznajú a budú vedieť projektovať, aplikovať a reflektovať rôzne formy organizácie výučby, rôzne didaktické situácie. Budú diskutovať o možných spôsoboch skúmania efektívnosti poznávacieho procesu. Zoznámia sa so špecifickými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metódami pedagogického výskumu v informatike a získané vedomosti si overia na praktickom projekte. V zimnom semestri druhého ročníka absolvujú študenti trojtýždňovú pedagogickú prax pod dohľadom skúsených učiteľov informatiky na druhom stupni ZŠ a gymnáziu.

V oboch ročníkoch majú študenti možnosť vybrať si z väčšieho množstva povinne voliteľných predmetov usporiadaných do dvoch blokov podľa príslušnosti k línii (informatika, resp. didaktika informatiky). Okrem povinných a povinne voliteľných predmetov majú študenti k dispozícii aj niekoľko výberových predmetov. Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce a skúška z informatiky a didaktiky informatiky.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

 • Code review v informatike na strednej škole (PaedDr. Iveta Demková)
 • Obťažnosť úloh v súťaži Informatický bobor pre nevidiacich (Mgr. Natália Kostová)
 • Príprava žiakov na programátorskú súťaž Imagine Logo Cup (Mgr. Dana Babiarová)
 • Aktivity na rozvoj schopnosti riešenia problémov (PaedDr. Eva Klimeková, PhD.)
 • Možnosti použitia formálnych jazykov vo vyučovaní (Mgr. Michal Vido)
 • iBobor - nová súťažná kategória Rodina (Mgr. Zuzana Vilémová)
 • Prostredie Scratch vo vyučovaní základov programovania na základnej škole (Mgr. Ľuboš Jaroš )
 • Spoločenská hra na podporu informatického myslenia (Mgr. Monika Šramková)
 • Edukačné prostredie na precvičovanie for cyklu v jazyku Python (Mgr. Samuel Spišák)
 • Budovanie motivácie študentov v elektronickom vzdelávacom prostredí (PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.)
 • Metodika výučby tematickej oblasti bezpečnosť na internete pre žiakov 1. stupňa ZŠ (Mgr. Tatiana Sirotová) 

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva Informatiky v kombinácii v študijnom odbore 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem profesie učiteľa informatiky môže pôsobiť aj v iných profesiách súvisiacich so vzdelávaním (lektor v školiacom stredisku, vývoj študijných a metodických materiálov, edukačného softvéru, výskum v oblasti vzdelávania, zamestnanec v cirkevných, vládnych aj mimovládnych organizáciách, v kultúrno-spoločenských zariadeniach, a pod.).

O absolventov nášho štúdia Učiteľstvo informatiky v kombinácii je na školách veľký záujem. Školy si iniciatívne hľadajú budúcich učiteľov informatiky už medzi našimi študentmi ešte skôr, ako ukončia svoje štúdium. Preto mnohí z našich študentov už počas štúdia učia (na skrátený úväzok) informatiku na bratislavských základných a stredných školách.