Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy
(Učiteľstvo akademických predmetov - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Garant:

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. 

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Učiteľstvo informatiky v kombinácii

 

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Informatiku je možné študovať v kombinácii s matematikou a s biológiou (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou).

Charakteristika študijného programu

Základným cieľom študijného programu je vychovať budúceho učiteľa informatiky na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

Vďaka vhodnému skĺbeniu teoretických, aplikovaných a didaktických  predmetov i vďaka konštruktivistickému a konštrukcionistickému prístupu k učeniu sa vytvára priestor, aby sa u študentov budovalo logické a  algoritmické myslenie, všeobecné schopnosti na riešenie problémov, aby sa rozvíjala ich  tvorivosť a schopností komuni­kovať a kooperovať, vedomosti, zručnosti a postoje reprezentujúce kľúčové kompetencie potrebné pre ich ďalší profesijný rozvoj. 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva a predmetových aprobácií. 

V rámci povinných predmetov študent získa prehľad o filozofických a antropologických súvislostiach edukácie  metodológii výskumu v edukačných vedách. Povinnou súčasťou jadra študijného programu sú kurzy Pedagogickej praxe  zamerané na samostatné projektovanie a realizovanie výučby v sekundárnom vzdelávaní v oboch predmetových aprobáciách.

Povinné predmety predmetovej aprobácie Informatika pokrývajú nosné témy jadra vedomostí. Sú koncipované tak, aby študentom poskytli nielen dlhodobo platné poznatky z informatiky a odborovej didaktiky, ale predovšetkým ich naučili tvorivo pristupovať k riešeniu problémov a viesť ich k neustálemu dopĺňaniu a aktualizácii získaného odborného vzdelania počas pôsobenia v praxi. To umožní absolventom nášho magisterského štúdia úspešne reagovať na aktuálne požiadavky, ktoré vývoj digitálnych technológií neustále prináša.

V povinných predmetoch študijného programu Informatika sú rozvinuté tri línie: 

 • teoretická (25% hodinovej aj kreditovej dotácie povinných predmetov),
 • aplikovaná (25% hodinovej aj kreditovej dotácie povinných predmetov)
 • pedagogicko-didaktická (50% hodinovej aj kreditovej dotácie povinných predmetov)

Povinne voliteľné predmety dopĺňajúce jadro odborovej špecializácie sú zamerané prevažne prakticky (teoretická línia – 25%; aplikovaná línia -75% ) a umožňujú  študentom rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach informatiky avšak poskytujú im ucelenejší pohľad na oblasť a nadhľad nad školskou informatikou.

Záverečné práce

Študent učiteľstva akademických predmetov si pre vypracovanie záverečnej práce volí tému orientovanú na jednu z dvoch predmetových kombinácií študijného programu.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent počas štúdia získal praktické aj teoretické vedomosti.

Teoretické vedomosti: 

 • pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov
 • pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách
 • pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu informatiky (súčasný stav poznania),
 • pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky informatiky,
 • má zodpovedajúce poznatky z psychológie, pedagogiky a teórie poznania, atď.

Praktické schopnosti a zručnosti: 

 • vie spolupracovať pri projektovaní výučby informatiky,
 • vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy a spolupracovať pri špecifikácii a vývoji edukačných softvérových prostriedkov,
 • je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov,
 • vie používať digitálne technológie na zefektívnenie, zatraktívnenie a aktualizáciu poznávacieho procesu vo vyučovaní informatiky i v iných predmetoch, ako aj aplikovať ich vo svojom ďalšom vzdelávaní, atď.

Študijný program učiteľstva Informatiky v kombinácii umožňuje absolventom študovať 3. stupeň príbuzného študijného odboru, napr. Teóriu vyučovania informatiky, resp. uplatniť sa v profesii: 

 • učiteľa informatiky na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania,
 • špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve,
 • metodika pre výučbu informatiky, autora moderných (napr. aj elektronických) študijných materiálov v oblasti informatiky a rozvoja informačnej gramotnosti,
 • lektora školiaceho strediska v rôznych firmách a inštitúciách,
 • analytika v tíme zaoberajúcom sa vývojom softvérových prostredí na podporu rozvoja poznávacieho procesu. 

O absolventov štúdia Učiteľstvo akademických predmetov – Informatika v kombinácii je na školách veľký záujem. Školy si iniciatívne hľadajú budúcich učiteľov informatiky už medzi našimi študentmi – často ešte skôr, ako ukončia svoje štúdium.