Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy
(Učiteľstvo akademických predmetov - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Garant:

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Učiteľstvo matematiky v kombinácii

 

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Matematiku je možné študovať v kombinácii s deskriptívnou geometriou, fyzikou, informatikou a telesnou výchovou (v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu).

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program je prirodzeným pokračovaním rovnomenného bakalárskeho programu, jeho cieľom je príprava plne kvalifikovaného učiteľa matematiky pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Kým bakalársky stupeň štúdia sa sústreďuje na matematický obsah, magisterský študijný program kladie dôraz na didaktickú stránku prípravy učiteľa matematiky. Absolvent je oboznámený s didaktickým systémom učiva matematiky, s jej širšími kultúrno-historickými súvislosťami, má základné pedagogické a psychologické poznatky potrebné k porozumeniu psychologických aspektov vyučovania, pozná moderné didaktické metódy, dokáže pripravovať, realizovať a hodnotiť vzdelávaciu činnosť a vhodne využívať digitálne technológie, samostatne projektovať a realizovať výučbu matematiky na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania a adaptovať vzdelávacie programy na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Povinné predmety študijného programu možno rozdeliť na dve skupiny: 

  • predmety rozširujúce nadstavbu nad učivom školskej matematiky: Elementárna teória kvadratických útvarov, Vybrané partie z matematickej analýzy 1, Teória množín,
  • predmety zamerané na didaktiku matematiky a rôzne jej aspekty: Úvod do didaktiky matematiky, Didaktika matematiky a Seminár z dejín matematiky. 

Obidve skupiny predmetov si študent podľa svojho výberu dopĺňa povinne voliteľnými predmetmi, pričom väčší časový priestor v tomto výbere je určený pre predmety druhej skupiny. Dôležitou súčasťou študijného programu je pedagogická prax, na ktorej študenti získavajú prvé praktické skúsenosti z vyučovania matematiky na základnej a strednej škole.

Záverečné práce

Študent učiteľstva akademických predmetov si pre vypracovanie záverečnej práce volí tému orientovanú na jednu z dvoch predmetových kombinácií študijného programu.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent je spôsobilý byť učiteľom matematiky na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania, má však – vzhľadom na absolvovanú matematickú prípravu a schopnosť využívania digitálnych technológií – dobré vyhliadky uplatnenia sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva.