Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Jazyk výučby:

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD. (matematika)
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (spoločný základ)

Spolugaranti: 

PaedDr. Peter Vankúš, PhD.
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Matematiku je možné študovať v kombinácii s deskriptívnou geometriou, fyzikou, informatikou a telesnou výchovou (v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu). Prírodovedecká fakulta UK ponúka v spolupráci s FMFI UK aj kombinácie matematiky s biológiou, chémiou a geografiou. Filozofická fakulta UK ponúka aj kombináciu učiteľstvo filozofie a matematiky. 

Charakteristika študijného programu

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva matematiky v kombinácii v  tudijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý na výkon povolania kvalifikovaného učiteľa aprobačných predmetov jeho špecializácie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. V zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. §28 ide o zaradenie do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec, ktorý má rozsiahle vedomosti a skúsenosti z oblasti vyučovania. Ovláda rozšírený obsah disciplín svojej špecializácie, ako aj obsah viacerých psychologických a pedagogických disciplín. Pedagogickú spôsobilosť získava v rámci prípravy pri absolvovaní predmetov pedagogicko-psychologického základu, všeobecnej a odborovej didaktiky príslušných aprobačných predmetov a počas súvislej pedagogickej praxe v každom ročníku 2. stupňa vysokoškolského štúdia v celkovom rozsahu minimálne 10 týždňov pod dohľadom erudovaných odborníkov z praxe. Zvláda samostatné plánovanie a projektovanie výučby v školskej triede, jej realizáciu a reflexiu v profilových vzdelávacích oblastiach.

Magisterský študijný program je prirodzeným pokračovaním rovnomenného bakalárskeho programu, jeho cieľom je príprava plne kvalifikovaného učiteľa matematiky pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Kým bakalársky stupeň štúdia sa sústreďuje na matematický obsah, magisterský študijný program kladie dôraz na didaktickú stránku prípravy učiteľa matematiky. Absolvent je oboznámený s didaktickým systémom učiva matematiky, s jej širšími kultúrno-historickými súvislosťami, má základné pedagogické a psychologické poznatky potrebné k porozumeniu psychologických aspektov vyučovania, pozná moderné didaktické metódy, dokáže pripravovať, realizovať a hodnotiť vzdelávaciu činnosť a vhodne využívať digitálne technológie, samostatne projektovať a realizovať výučbu matematiky na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania a adaptovať vzdelávacie programy na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Okrem toho môže absolvent vykonávať povolanie metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Môže však aj pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia.

Konverzný magisterský študijný program je určený študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijných odboroch matematika, fyzika alebo informatika. Jeho ciele sú totožné s cieľmi nekonverzného magisterského programu učiteľstvo matematiky v kombinácii: príprava plne kvalifikovaného učiteľa matematiky pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Študijný program kladie dôraz na didaktickú stránku prípravy učiteľa matematiky. Absolvent je oboznámený s didaktickým systémom učiva matematiky, s jej širšími kultúrno-historickými súvislosťami, má základné pedagogické a psychologické poznatky potrebné k porozumeniu psychologických aspektov vyučovania, pozná moderné didaktické metódy, dokáže pripravovať, realizovať a hodnotiť vzdelávaciu činnosť a vhodne využívať digitálne technológie, samostatne projektovať a realizovať výučbu matematiky na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania a adaptovať vzdelávacie programy na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimofakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Pri tvorbe študijného plánu sa zohľadňuje poslanie a ciele stanovené fakultou v oblasti vedy a výskumu a v oblasti vzdelávania, ktoré sú uvedené v Dlhodobom zámere fakulty. Študijný program je pripravený v súlade s potrebami praxe a sleduje uplatniteľnosť absolventov.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

V čase absolvovania štúdia je absolvent pripravený vykonávať profesiu kvalifikovaného učiteľa v kategórii učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ jazykovej školy (aprobácie s cudzími jazykmi), zamestnanca v cirkevných, vládnych aj mimovládnych organizáciách, v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Absolvent je kvalifikovaný učiteľ matematiky pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Môže tiež pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu (na Slovensku alebo v zahraničí), alebo pôsobiť napríklad v ŠPÚ, NÚCEM, metodických centrách.