Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Cognitive Science

Magisterský študijný program
súčasť spoločného programu MEI:COGSCI 

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk štúdia: 

anglický

Garant:

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Aplikovaná informatika
bakalársky študijný program Psychológia 
a ďalšie relevantné odbory

Charakteristika študijného programu

Absolvent programu bude oboznámený s najnovšími poznatkami o ľudskom myslení, konaní a sociabilite, bude schopný kombinovať formálne techniky informatiky s experimentálnymi metódami psychológie a neurovedy a v tomto kontexte využívať a obohacovať aj poznatky ďalších prírodovedných, sociálnych a humanitných disciplín. Jeho profil bude zameraný na vzájomnú komplementárnosť a integráciu týchto prístupov. Veľkou prednosťou tohto medzinárodného programu je, že absolvent získa poznatky a skúsenosti aj počas štúdia realizovanom na jednej z univerzít stredoeurópskeho konzorcia (3. semester) a profitovať bude aj z ďalších bohatých vzájomných kontaktov (každoročná medzinárodná konferencia MEiCogSci, pravidelné stretnutia študentov a učiteľov konzorcia na FMFI UK v Bratislave a pod.). Silnou stránkou programu KV je interdisciplinarita, čiže skúmanie vybraného fenoménu z pohľadu viac ako jednej disciplíny, a hľadanie súvislostí a prepojení medzi nimi.

Absolvent získa schopnosť:

  • špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať integrované inteligentné systémy a rozsiahle moderné aplikácie s vysokou mierou použitia metód kognitívnej vedy a umelej inteligencie,
  • navrhovať, realizovať, analyzovať, vyhodnocovať a interpretovať výpočtové simulácie súvisiace s aplikáciami kognitívnej vedy,
  • navrhovať, testovať a vyhodnocovať behaviorálne a neurovedné experimenty (s využitím štatistickej analýzy a interpretácie dát),
  • preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí KV spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s informačnými technológiami,
  • aplikovať informatické metódy, koncepty, ale aj programátorské zručnosti v empirických oblastiach výskumu ako sú psychológia, neuroveda a lingvistika,
  • samostatne pracovať s literatúrou, aj anglickou (schopnosť získavať a selektovať relevantné zdroje) a písomne prezentovať svoje výsledky v tomto jazyku,
  • v prípade záujmu pokračovať v doktorandskom štúdiu v KV (alebo v niektorej zo súvisiacich disciplín, napr. v informatike na FMFI)
  • uplatniť sa ako výskumník v kognitívnej vede alebo tvorivý pracovník v aplikáciách niektorej z vied súvisiacich s kognitívnou vedou.

Čo vás čaká v študijnom programe?

ŠP zohľadňuje poslanie ale aj ciele stanovené FMFI UK v oblasti vedy a výskumu a najmä v oblasti vzdelávania (v Dlhodobom zámere FMFI UK). Študijný program bol vytvorený resp. inovovaný v intenciách trendov rozvoja takto zameraných programov v Európe a vo svete, konkrétne v rámci konzorcia stredoeurópskych univerzít MEi:CogSci (Viedenská univerzita, Univerzita v Ľubľane, ELTE v Budapešti, UK v Bratislave).

Špeciálnym prvkom ŠP je povinná mobilita na vybranej univerzite konzorcia, počas ktorej získa študent zahraničné skúsenosti. Súčasne, v zmysle cieľov (v Dlhodobom zámere FMFI UK) poskytuje ŠP a jeho študijný plán možnosť počas štúdia absolvovať stáže v zahraničí aj na iných univerzitách, v čom má fakulta bohaté skúsenosti a širokú sieť partnerských univerzít, ktoré majú príbuzné programy štúdia pre predkladaný ŠP.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent KV sa môže uplatniť v rôznych povolaniach, a to v závislosti od svojho celkového vzdelania (t.j. vrátane predchádzajúceho štúdia). Tu si treba uvedomiť, že vzhľadom na vysokú interdisciplinaritu, program absolvujú študenti s veľmi pestrou mozaikou predchádzajúcich skúseností zo štúdia. Program je veľmi vhodný pre študentov s absolvovaným bakalárskym vzdelaním v príbuznej oblasti (tzv. materských disciplín KV), ako sú psychológia, informatika, neuroveda, biológia, jazykoveda či filozofia. Viac ako desaťročné skúsenosti však ukázali, že aj uchádzači s iným bakalárskym vzdelaním sa dokázali úspešne integrovať do programu (aj vďaka absolvovaniu všetkých vyrovnávacích predmetov), úspešne ho absolvovať a uplatniť sa na trhu práce.

Napriek rozmanitosti povolaní absolventov KV vo všeobecnosti možno povedať, že najčastejšie sa uplatňujú v povolaniach, ktoré súvisia s prácou s ľuďmi alebo sa týkajú návrhu či využívania inteligentných (obyčajne softvérových) systémov, ktoré využíva človek. Taktiež majú dobré predpoklady pre vedeckú orientáciu v profesijnom živote. Uvádzame príklady povolaní: programátor v IT, analytik, koordinátor v oblasti ľudských zdrojov, pracovný poradca, marketingový pracovník, koordinátor klinických štúdií, pracovný terapeut, UX & web dizajnér, vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník a ďalšie. Absolventi programu KV sa teda uplatnia v akademickej sfére, súkromnej sfére ako aj verejnej sfére spoločnosti.