Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matematika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Ján Filo, CSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Matematika

Charakteristika študijného programu

Cieľom takto koncipovaného štúdia magisterského stupňa matematiky je vychovať kvalitných matematikov, ktorí okrem svojej špecializácie budú mať primerané vedomosti aj z príbuzných oblastí tejto vednej disciplíny. Program nadväzuje na prvý stupeň bakalárskeho štúdia Matematiky na FMFI UK, je však otvorený aj pre absolventov matematiky iných vysokých škôl.

Čo vás čaká v študijnom programe?

V  študijnom programe hlbšie rozvíjame tri základné nosné témy, podľa ktorých sme aj nazvali bloky povinne voliteľných predmetov:  

  1. Matematická analýza
  2. Matematické štruktúry 
  3. Numerická matematika. 

Skupinu ponúkaných výberových predmetov tvoria predmety, ktoré dopĺňajú predmety jadra študijného program. Študent si má možnosť vyberať z tejto ponuky výberových predmetov podľa svojich schopností a záujmov a tak sa aktívne podieľať na upresnení  svojej odbornej profilácie.

Záverečné práce

Diplomové práce sú obsahovo zamerané na spracovanie nových matematických výsledkov tak, aby bolo zrejmé, že diplomant im veľmi dobre porozumel, dokáže ich využiť pri riešení praktického problému, modifikovať ich, prípadne získať na ich základe nové originálne výsledky, ktoré v niektorých prípadoch možno aj publikovať v matematických časopisoch resp. zborníkoch.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent získa prehľad v reprezentačnom priereze kľúčových disciplín modernej matematiky, oboznámi sa s najdôležitejšími abstraktnými i konkrétnymi matematickými štruktúrami a súvislosťami medzi nimi. Naučí sa riešiť problémy rôznych matematických oblastí s použitím výsledkov viacerých matematických odborov a výpočtovej techniky.  Jeho teoretické vedomosti budú previazané s tvorbou matematických modelov a so znalosťami ich aplikácií v iných vedných odboroch (fyzika, chémia, biológia, stavebníctvo, elektrotechnika, ekonómia). V neposlednom rade si osvojí schopnosť kritického a logického myslenia, schopnosť získavať nové poznatky a flexibilitu v ich modifikácii a použití. Študijný program navyše poskytuje študentovi možnosť a priestor, a zároveň ho k tomu núti, aby si podľa vlastného uváženia a záujmu, samostatne rozšíril a doplnil svoj odborný profil výberom predmetov z ponuky iných študijných programov našej fakulty. 

Najlepší z našich absolventov  pokračujú v postgraduálnom štúdiu, či už na domácich alebo zahraničných univerzitách.  Absolventi majú možnosť uplatniť sa v základnom výskume, ako vysokoškolskí učitelia, alebo členovia výskumných či riešiteľských tímov v priemysle, softvérových firmách či finančnom sektore – všade tam, kde je potrebné vytvárať matematické modely rôznych javov a situácií a na ich základe hľadať odpovede na otázky príslušného odboru, navrhovať technické riešenia, či prijímať rozhodnutia.