Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matematika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Ján Filo, CSc.

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Matematika

Charakteristika študijného programu

Absolvent získa prehľad v reprezentačnom priereze kľúčových disciplín modernej matematiky, oboznámi sa s najdôležitejšími abstraktnými i konkrétnymi matematickými štruktúrami a súvislosťami medzi nimi. Naučí sa riešiť problémy rôznych matematických oblastí s použitím výsledkov viacerých matematických odborov a výpočtovej techniky. Jeho teoretické vedomosti budú previazané s tvorbou matematických modelov a so znalosťami ich aplikácií v iných vedných odboroch (fyzika, chémia, biológia, stavebníctvo, elektrotechnika, ekonómia). V neposlednom rade si osvojí schopnosť kritického a logického myslenia, schopnosť získavať nové poznatky a flexibilitu v ich modifikácii a použití. Študijný program navyše poskytuje študentovi možnosť a priestor, a zároveň ho k tomu núti, aby si podľa vlastného uváženia a záujmu, samostatne rozšíril a doplnil svoj odborný profil výberom predmetov z ponuky iných študijných programov našej fakulty.

Čo vás čaká v študijnom programe?

V študijnom programe hlbšie rozvíjame tri základné nosné témy, podľa ktorých sme aj nazvali bloky povinne voliteľných predmetov:

  • matematická analýza
  • matematické štruktúry
  • numerická matematika.

Skupinu ponúkaných výberových predmetov tvoria predmety, ktoré dopĺňajú predmety jadra študijného program. Študent si má možnosť vyberať z tejto ponuky výberových predmetov podľa svojich schopností a záujmov a tak sa aktívne podieľať na upresnení svojej odbornej profilácie.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Najlepší z našich absolventov pokračujú v doktorandskom štúdiu, či už na domácich alebo zahraničných univerzitách. Absolventi majú možnosť uplatniť sa v základnom výskume, ako vysokoškolskí učitelia, alebo členovia výskumných či riešiteľských tímov v priemysle, softvérových firmách či finančnom sektore – všade tam, kde je potrebné vytvárať matematické modely rôznych javov a situácií a na ich základe hľadať odpovede na otázky príslušného odboru, navrhovať technické riešenia, či prijímať rozhodnutia.