Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Optika, lasery a optická spektroskopia

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr. techn.
doc. Mgr. Róbert Breier, PhD.
doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika

Charakteristika študijného programu

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Optika, lasery a optická spektroskopia má dobrý prehľad v optike, laserovej fyzike, štruktúre atómov a molekúl a optickej spektroskopii, ovláda matematický aparát, simulačné metódy a experimentálne techniky používaných v optike, fyzike laserov a optickej spektroskopii. Má základné teoretické znalosti a experimentálne skúsenosti, v príbuzných špecializáciách (fyzika tuhých látok, elektronika, vákuová fyzika, fyzika plazmy,...) potrebných pre svoje zameranie. Je schopný svoje znalosti v oblasti optiky a laserov aplikovať v príbuzných špecializáciách a samostatne alebo v tíme riešiť aj interdisciplinárne fyzikálne problémy. Absolvent je pripravený pracovať s ako aj vyvíjať pokročilé softwary zamerané na návrh optických systémov, riadenie experimentu a záznam experimentálnych dát z optických a laserových diagnostických meraní. Absolvent dokáže tvorivo aplikovať získané vedomosti, vie pracovať s rozsiahlou literatúrou a je schopný získavať nové poznatky.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program pozostáva z troch povinných modulov: Fyzika laserov, Optika a optická spektroskopia a Diplomová práca, z dvoch bloku povinne voliteľných predmetov: Experimentálna fyzika a Praktiká a prednášky orientované do praxe a jedného bloku výberových predmetov. Absolvovaním modulu povinných predmetov študent získa vedomosti zo základov fyziky laserov, optiky a optickej spektroskopie. Študenti môžu dohromady získať 53 kreditov z povinných predmetov a ďalších 16 kreditov za úspešné obhájenie diplomovej práce a absolvovanie štátnej skúšky z fyziky laserov a optickej spektroskopie. Ďalších 66 kreditov je v ponuke dvoch modulov povinne voliteľných predmetov, z ktorých si musia študenti absolvovať predmety minimálne za 10 a 12 kreditov.

Profilové predmety: Fyzika laserov, Plazma generovaná laserom, Aplikácie laserov, laserové procesy a diagnostika, Analýza povrchov a tenkých vrstiev pomocou elektromagnetického žiarenia, Optická spektroskopia, Návrh optických sústav a Základy laserovej spektroskopie.

Detaily o jednotlivých predmetoch študijného plánu Optika, lasery a optická spektroskopia sú uvedené v informačných listoch, ktoré sú samostatnou prílohou tohto dokumentu. V informačných listoch sú podrobne uvedené všetky informácie o forme štúdia, prerekvizitách, o  kritériách hodnotenia, osnovy, sylaby a odporúčaná literatúra.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Uplatnenie absolventov

Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na 3. stupni, a to nielen na materskej fakulte, ale aj v zahraničí, keďže študijný program je kompatibilný s podobnými programami inde vo svete. Po získaní titulu PhD sa môžu zamestnať v akademickej sfére alebo na vedeckých pracoviskách ako CERN, kde zúročia celé spektrum vedomosti z teoretickej fyziky, ktoré získali počas štúdia. Absolvent tiež môže, vzhľadom na rozsah vedomostí o modelovaní komplexných systémov metódami matematickej fyziky a počítačovými simuláciami, nájsť uplatnenie v programátorskom prostredí, najmä v podnikoch súkromného sektora investujúcich do vývojových oddelení (poisťovne, banky, telekomunikácie, internetové spoločnosti). Uplatní sa aj mimo akademickej sféry v povolaniach, ktoré priamo súvisia s jeho zameraním: absolvent so zameraním Elementárne častice ako radiačný fyzik, programátor pri urýchľovačoch využívaných v medicíne alebo pracovník v jadrovej energetike, predovšetkým v oblasti monitorovania environmentálnej rádioaktivity; absolvent so zameraním Matematická fyzika a gravitácia vo vesmírnom výskume v rámci EÚ; a absolvent so zameraním Mnohočasticová fyzika na pracoviskách, ktoré sa venujú výskumu a vývoju progresívnych materiálov, nanotechnológií, senzorov a pod.