Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD. (deskriptína geometria)
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (spoločný základ)

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
doc. Mgr. Tibor Macko, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Deskriptívnu geometriu je možné študovať v kombinácii s matematikou.

Charakteristika študijného programu

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva deskriptívnej geometrie v kombinácii - konverzný v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý na výkon povolania kvalifikovaného učiteľa aprobačných predmetov jeho špecializácie na úrovni nižš ieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. V zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. §28 ide o zaradenie do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec, ktorý má rozsiahle vedomosti a skúsenosti z oblasti vyučovania. Ovláda rozšírený obsah disciplín svojej špecializácie, ako aj obsah viacerých psychologických a pedagogických disciplín. Pedagogickú spôsobilosť získava v rámci prípravy pri absolvovaní predmetov pedagogicko-psychologického základu, všeobecnej a odborovej didaktiky príslušných aprobačných predmetov a počas súvislej pedagogickej praxe v každom ročníku 2. stupňa vysokoškolského štúdia v celkovom rozsahu minimálne 10 týždňov pod dohľadom erudovaných odborníkov z praxe. Zvláda samostatné plánovanie a projektovanie výučby v školskej triede, jej realizáciu a reflexiu v profilových vzdelávacích oblastiach.

Okrem toho môže absolvent vykonávať povolanie metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Môže však aj pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimofakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Pri tvorbe študijného plánu sa zohľadňuje poslanie a ciele stanovené fakultou v oblasti vedy a výskumu a v oblasti vzdelávania, ktoré sú uvedené v Dlhodobom zámere fakulty. Študijný program je pripravený v súlade s potrebami praxe a sleduje uplatniteľnosť absolventov.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Konverzný program: 

 

 

 

Uplatnenie absolventov

V čase absolvovania štúdia je absolvent pripravený vykonávať profesiu kvalifikovaného učiteľa v kategórii učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ jazykovej školy (aprobácie s cudzími jazykmi), zamestnanca v cirkevných, vládnych aj mimovládnych organizáciách, v kultúrno-spoločenských zariadeniach.

Absolvent učiteľstva akademických predmetov deskriptívna geometria (v kombinácii), konverzného, má plnú kvalifikáciu na vyučovanie deskriptívnej geometrie na gymnáziách a stredných odborných školách a na druhom stupni základných škôl, čo je medzi tradičnými úlohami štúdia učiteľstva deskriptívnej geometrie a s ňou súvisiacich aplikácií. Absolvent zvláda pozície vyžadujúce počítačom podporované projektovanie, počítačovú geometriu, technické kreslenie pre stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia predmety Deskriptívna geometria a Technické kreslenie), pre vysoké školy technické strojnícke a stavebné fakulty, fakulty architektúry (predmety Deskriptívna resp. Konštrukčná geometria a jej aplikácie, stavebné konštrukcie, rekonštrukcia reality zo snímok, úžitkové umenie, umelecký a najmä priemyselný dizajn, …), prírodovedecké fakulty univerzít, kde sú základy správneho zobrazovania priestorových útvarov v osnovách štúdia budúcich učiteľov. Ďalej môže pripravovať odborníkov v oblasti počítačovej grafiky (moderná tvorba modelov pomocou  počítača v širšom kontexte napr. oblasť architektúry, stavebníctva, strojárstva, dizajnu nábytku, dizajnu hier a pod.).