Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy
(Učiteľstvo akademických predmetov - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Garant:

doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

 

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Deskriptívnu geometriu je možné študovať v kombinácii s matematikou.

Charakteristika študijného programu

Základným cieľom študijného programu je vychovať budúceho učiteľa deskriptívnej geometrie. Tento cieľ sa z hľadiska aprobačného predmetu rozširuje v smere pokročilých technických aplikácií učiva, v smere zapojenia výpočtovej techniky do tvorby obrazov jednoduchých trojrozmerných scén a v smere rozšírenia teoretických základov. 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva a predmetových aprobácií. V rámci celkovej koncepcie magisterského študijného programu je z celkového počtu 120 kreditov venovaných 36 kreditov spoločnému sociálnovednému, pedagogickému a psychologickému základu učiteľstva, 42 kreditov prvému aprobačnému predmetu a 42 kreditov druhému aprobačnému predmetu (príp. 84 kreditov pri jednopredmetovom učiteľskom štúdiu).   

Povinné predmety spoločného učiteľského základu magisterského študijného programu reflektujú nosné témy jadra vedomostí študijného odboru a súčasne aktuálne potreby učiteľskej praxe, smerujú k rozvoju pedagogického a vedeckého myslenia a učiteľských kompetencií študentov. V rámci povinných predmetov študent získa prehľad o filozofických a antropologických súvislostiach edukácie, metodológii výskumu v edukačných vedách. Povinnou súčasťou jadra študijného programu sú kurzy Pedagogickej praxe zamerané na samostatné projektovanie a realizovanie výučby v sekundárnom vzdelávaní v oboch predmetových aprobáciách. Ponuka povinne voliteľných predmetov pokrýva ďalšie témy jadra vedomostí: modely personálneho a sociálneho vývinu detí a dospievajúcich a poruchy vývinu v tejto oblasti. Štátna skúška sa realizuje v predmete obhajoba záverečnej práce a predmetoch aprobácií (kolokviálne skúšky z oblasti teoretického poznania študijného odboru na priereze teórie odboru a jeho odborovej didaktiky).

Povinné predmety predmetovej špecializácie deskriptívna geometria sa delia do troch kategórií. Prvú tvoria predmety zabezpečujúce didaktickú prípravu k vyučovaniu deskriptívnej geometrie Druhú časť tvoria prakticky orientované predmety. Tretiu časť predmetov tvoria teoretické disciplíny umožňujúce študentovi hlbší vhľad do vzťahov a vlastností geometrických objektov v deskriptívnej geometrii. 

Povinne voliteľné predmety pokrývajú témy rozširujúce buď praktické vedomosti alebo teoretické predmety.

Záverečné práce

Študent učiteľstva akademických predmetov si pre vypracovanie záverečnej práce volí tému orientovanú na jednu z dvoch predmetových kombinácií študijného programu.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva deskriptívnej geometrie v kombinácii je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

Absolvent učiteľstva akademických predmetov deskriptívna geometria (v kombinácii) má plnú kvalifikáciu na vyučovanie deskriptívnej geometrie na gymnáziách a stredných odborných školách a na druhom stupni základných škôl, čo je medzi tradičnými úlohami štúdia učiteľstva deskriptívnej geometrie a s ňou súvisiacich aplikácií. Absolvent zvláda pozície vyžadujúce počítačom podporované projektovanie, počítačovú geometriu, technické kreslenie pre stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia predmety Deskriptívna geometria a Technické kreslenie), pre vysoké školy technické strojnícke a stavebné fakulty, fakulty architektúry (predmety Deskriptívna resp. Konštrukčná geometria a jej aplikácie, stavebné konštrukcie, rekonštrukcia reality zo snímok, úžitkové umenie, umelecký a najmä priemyselný dizajn, …), prírodovedecké fakulty univerzít, kde sú základy správneho zobrazovania priestorových útvarov v osnovách štúdia budúcich učiteľov. Ďalej môže pripravovať odborníkov v oblasti počítačovej grafiky (moderná tvorba modelov  pomocou   počítača  v širšom  kontexte napr. oblasť architektúry, stavebníctva, strojárstva, dizajnu nábytku, dizajnu hier a pod.). Absolventi študijného programu sa bezproblémovo uplatňujú v odbore resp. iných odvetviach praxe. 

V oblasti predmetovej špecializácie deskriptívna geometria je pripravený na tretí stupeň vzdelávania v oblasti teórie vyučovania resp. Geometria a topológia.