Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dátová veda

Bakalársky študijný program
(od akademického roka 2020/2021)

Študijný odbor:

Informatika (hlavný) a Matematika (vedľajší)
(Informatika a Aplikovaná matematika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. (informatika) 
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. (aplikovaná matematika)

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Dátová veda (od akademického roka 2023/2024)

Prečo dátová veda ?

Dáta sú zaujímavé a poháňajú inovácie. V 21. storočí hrajú v digitálnej ekonómii dáta podobnú úlohu akú zohralo uhlie v 18. storočí pri rozvoji priemyslu. Obrovské množstvá dát nám umožňujú využívať a rozvíjať nové generácie technologických riešení, ako sú strojové učenie, umelú inteligenciu, pokročilú štatistiku, prediktívnu analýzu správania používateľov, zákazníkov, či trhov. Navyše, analýza veľkých dát je kreatívna a zaujímavá činnosť. 

Absolventi majú flexibilné možnosti uplatnenia. Spracovanie veľkých dát sa vďaka masívnemu rozvoju informačných technológií stáva základným stavebným blokom všetkých oblastí. Dáta sú dôležité vo všetkých sektoroch a na všetkých úrovniach organizácií, a to aj mimo IT priemyslu: v bankovníctve a financiách, v automobilovom priemysle, v zdravotníctve, v doprave, v obchode, v energetike, v hernom priemysle, v štátnej správe, v nových oblastiach vedy ako sú bioinformatika, biomedicína, či moderná fyzika. Študijný program vám dá unikátnu kombináciu matematických znalostí a praktických informatických zručností. Je na vás, ktorým smerom sa bude uberať vaša kariéra, pozície na ktorých sa môžete uplatniť zahŕňajú: dátový analytik, dátový vedec, špecialista na vizualizáciu dát, štatistik, programátor, analytik veľkých dát, špecialista na modelovanie. 

Experti na dáta sú žiadaní a nepostrádateľní v praxi. Nezamestnaní experti na analýzu dát neexistujú. V uplynulom roku dopyt po odborníkoch na dátovú vedu stúpol v USA o vyše 50%. Platy odborníkov na dátovú vedu sú vyššie ako platy programátorov a rastú rýchlejším tempom. Väčšina programátorov je časom nespokojná so svojou prácou. Dátoví analytici sú typicky vo svojej práci oveľa spokojnejší.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Predmety zahrnuté v študijnom programe pokrývajú následovné kľúčové oblasti:  

  • Programovanie: Python, C++, algoritmy a dátové štruktúry, databázy
  • Matematické základy: diskrétna matematika, matematická analýza, algebra, štatistika, optimalizácia
  • Špecializované predmety: vizualizácia, manažment dát, strojové učenie
  • Možnosť výberu aplikačných domén: ekonómia, fyzika, počítačové videnie, meteorológia, bioinformatika, biomedicína, robotika

Súčasťou povinne voliteľných predmetov je možnosť absolvovať odbornú prax v spolupráci s partnermi zo súkromného a verejného sektora.

Záverečné práce

Bakalárska práca je dvojsemestrálny projekt, ktorý študenti vypracujú na zvolenú tému pod vedením školiteľa. V študijnom programe dátová veda bude možné kreatívnym spôsobom analyzovať existujúce dáta, či už voľne dostupné alebo v spolupráci s externými partnermi študijného programu. Bude tiež možné navrhovať a programovať nové nástroje slúžiace na analýzu či vizualizáciu dát. 

Partneri študijného programu

Partneri sa podieľajú na formovaní študijného programu a pomáhajú nám vytvoriť príležitosti pre odbornú prax, praktické záverečné práce a zabezpečiť úzky kontakt študentov s externým prostredím.

cogneXa | Exponea | innovatrics | Microstep-MIS | Slovenský hydrometeorologický ústav | Útvar hodnoty za peniaze | Zurich Insurance Company | Whitestein Technologies