Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dátová veda

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Informatika (hlavný) a Matematika (vedľajší)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky
konverzný program 4 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. (informatika) 
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. (matematika)

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Informatika 
interdisciplinárny magisterský študijný program Dátová veda je momentálne v príprave

Charakteristika študijného programu

Dáta sú zaujímavé a poháňajú inovácie. V 21. storočí hrajú v digitálnej ekonómii dáta podobnú úlohu akú zohralo uhlie v 18. storočí pri rozvoji priemyslu. Obrovské množstvá dát nám umožňujú využívať a rozvíjať nové generácie technologických riešení, ako sú strojové učenie, umelú inteligenciu, pokročilú štatistiku, prediktívnu analýzu správania používateľov, zákazníkov, či trhov. Navyše, analýza veľkých dát je kreatívna a zaujímavá činnosť.

Experti na dáta sú žiadaní a nepostrádateľní v praxi. Nezamestnaní experti na analýzu dát neexistujú, dopyt po odborníkoch na dátovú vedu neustále stúpa. Platy odborníkov na dátovú vedu sú vyššie ako platy programátorov a rastú rýchlejším tempom. Väčšina programátorov je časom nespokojná so svojou prácou. Dátoví analytici sú typicky vo svojej práci oveľa spokojnejší. Povinné predmety pokrývajú nosné témy jadra znalostí odboru informatika. Z odboru matematika pokrývajú ucelenú oblasť, pričom v rámci jadra študijného odboru sú pokryté najmä nasledujúce nosné témy: základy matematiky, diskrétne štruktúry, zákony pohybu a zmeny, zákony popisujúce nedeterministické javy, spracovávanie veľkých súborov dát.

Absolventi majú flexibilné možnosti uplatnenia. Spracovanie veľkých dát sa vďaka masívnemu rozvoju informačných technológií stáva základným stavebným blokom všetkých oblastí. Dáta sú dôležité vo všetkých sektoroch a na všetkých úrovniach organizácií, a to aj mimo IT priemyslu: v bankovníctve a financiách, v automobilovom priemysle, v zdravotníctve, v doprave, v obchode, v energetike, v hernom priemysle, v štátnej správe, v nových oblastiach vedy ako sú bioinformatika, biomedicína, či moderná fyzika. Študijný program vám dá unikátnu kombináciu matematických znalostí a praktických informatických zručností. Je na vás, ktorým smerom sa bude uberať vaša kariéra, pozície na ktorých sa môžete uplatniť zahŕňajú: dátový analytik, dátový vedec, špecialista na vizualizáciu dát, štatistik, programátor, analytik veľkých dát, špecialista na modelovanie.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Predmety zahrnuté v študijnom programe pokrývajú následovné kľúčové oblasti:  

  • Programovanie: Python, C++, algoritmy a dátové štruktúry, databázy
  • Matematické základy: diskrétna matematika, matematická analýza, algebra, štatistika, optimalizácia
  • Špecializované predmety: vizualizácia, manažment dát, strojové učenie
  • Možnosť výberu aplikačných domén: ekonómia, fyzika, počítačové videnie, meteorológia, bioinformatika, biomedicína, robotika

Súčasťou povinne voliteľných predmetov je možnosť absolvovať odbornú prax v spolupráci s partnermi zo súkromného a verejného sektora.

Partneri študijného programu

Partneri sa podieľajú na formovaní študijného programu a pomáhajú nám vytvoriť príležitosti pre odbornú prax, praktické záverečné práce a zabezpečiť úzky kontakt študentov s externým prostredím.

cogneXa | Exponea | innovatrics | Microstep-MIS | Slovenský hydrometeorologický ústav | Ústav merania Slovenskej akadémie vied | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia | Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR | Zurich Insurance Company | Whitestein Technologies

Záverečné práce

Bakalárska práca je dvojsemestrálny projekt, ktorý študenti vypracujú na zvolenú tému pod vedením školiteľa. V študijnom programe dátová veda bude možné kreatívnym spôsobom analyzovať existujúce dáta, či už voľne dostupné alebo v spolupráci s externými partnermi študijného programu. Bude tiež možné navrhovať a programovať nové nástroje slúžiace na analýzu či vizualizáciu dát. 

Študijný program Dátová zatiaľ nemá absolventov, prví 3tudenti budú končiť štúdium v akademickom roku 2022/2023. Následne uverejníme ukážky úspešných bakalárskych prác. 

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu dátová veda sú nevyhnutní pre obsadenie vznikajúcich pracovných miest dátových analytikov v súkromných firmách všetkých sektorov hospodárstva, najmä však vo finančnom sektore (analýza finančných dát), sektore služieb (vývoj trendov, analýza správania zákazníkov), výrobnom sektore (predikcia požiadaviek trhu, optimalizácia výrobných procesov), ako aj v sektore informačných technológií (analýza veľkých dát, vývoj inteligentných softvérových systémov). Okrem toho sa absolventi uplatnia aj na výskumných pracoviskách, ktoré potrebujú analyzovať veľké množstvá dát (napríklad jadrová a experimentálne fyzika, molekulárna biológia, biotechnológie, medicína) a v štátnej správe (analytické útvary ministerstiev a samospráv). Vznik nových pracovných miest v tejto oblasti je dôsledkom systematického nasadzovania informačných technológií vo všetkých oblastiach života, ako aj významných pokrokov v oblasti získavania a analýzy týchto dát.

Absolventi bakalárskeho stupňa sú plne pripravení nastúpiť do praxe. V prípade záujmu o ďalšie rozvíjanie svojich schopností majú možnosť ďalej sa vzdelávať v  magisterských študijných programoch informatika (blok dátová veda) alebo pravdepodobnosť a štatistika. Po uvoľnení možnosti vytvárať nové medziodborové študijné programy plánujeme vytvoriť aj priamo nadväzujúci magisterský študijný program dátová veda (od roku 2018 podľa platnej legislatívy nie je dočasne možné vytvárať nové medziodborové študijné programy).