Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Biomedicínska fyzika

Magisterský študijný program v spolupráci s Lekárskou fakultou

Študijný odbor:

Fyzika (hlavný) a Všeobecné lekárstvo (vedľajší)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk výučby:  slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc. (LF UK)
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD. (LF UK)
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. (LF UK)

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Biomedicínska fyzika

Charakteristika študijného programu

Študent v čase ukončenia magisterského študijného programu biomedicínska fyzika ovláda špeciálne metódy fyzikálnych, biomedicínskych a hraničných vedných odborov a ich aplikácie v rôznych oblastiach biomedicínskeho výskumu a biomedicínskej praxe. Ovláda taktiež metódy fyzikálnych vyšetrovacích a liečebných prístupov, metódy spracovania biologických signálov a medicínskeho zobrazenia. Vie samostatne riešiť teoretické problémy na báze zodpovedajúcich matematických metód vrátane tvorby matematických modelov, navrhovať a realizovať počítačové simulácie fyzikálnych a biomedicínskych javov, ovláda aspoň jeden programovací jazyk, ako aj štatistické spracovanie dát, tabuľkových procesorov, spracovanie textov, hypertextov, grafickej prezentácie a publikácie výsledkov, vie komunikovať v cudzom jazyku aj na odbornej úrovni (fyzika, matematika, biológia, chémia, medicína). Absolvent je schopný samostatne pracovať v interdisciplinárnych tímoch nemocníc, zdravotníckych zariadení alebo špecializovaných laboratórií (vrátane riadiacich funkcií), v ktorých môže používať náročné diagnostické zariadenia, snímať, spracovávať a vyhodnocovať signály, vyvíjať a zdokonaľovať metódy fyzikálnej a fyzikálno-chemickej terapie. Môže taktiež samostatne pracovať v interdisciplinárnych vedeckých tímoch univerzít alebo výskumných ústavov ako aj v iných oblastiach spoločenskej praxe, kde môže navrhovať, obsluhovať a posudzovať zložité experimentálne a technologické zariadenia, riešiť rôzne matematické, fyzikálne a biomedicínske úlohy, vytvárať počítačové modely a používať informačné systémy v medicíne. Je schopný samostatne spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať výsledky vedeckej a odbornej činnosti, a tiež môže šíriť fyzikálne a biomedicínske poznanie na zrozumiteľnej úrovni medzi laickou verejnosťou. Všetky získané vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa a so zreteľom na ekonomické, právne a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločného základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia.

Pri navrhovaní metód a prístupov si absolvent uvedomuje etické, právne a environmentálne aspekty navrhovaného spôsobu riešenia problému a uplatňuje ich v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Uplatňuje princípy vedeckej práce a väzby: veda - skúmanie - využitie v praxi - ochrana.

Štúdium v druhom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v treťom (doktorandskom) stupni.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný plán sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Medzi povinné sú zaradené predmety, ktoré sú potrebné pre zvládnutie oboch fyzikálnej aj medicínskej časti programu, a určujú stanovený profil absolventa. Profilové predmety študijného programu sú povinné predmety študijného programu: Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1,2), Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1), Zdravotnícka a medicínska informatika, Molekulárna biofyzika, Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1,2), Základy a aplikácie optickej spektroskopie, Patologická anatómia, Patologická fyziológia, Diplomová práca (1,2). Profilovými sú aj Predmety štátnej skúšky. Medzi povinné predmety patrí tiež Diplomová práca a seminár k nej, Seminár k ročníkovému projektu.

Študijný program ponúka aj široký výber povinne voliteľných predmetov zameraných na rôzne oblasti biomedicínskej fyziky: Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2), Fyzikálna chémia a elektrochémia, Kvantová teória molekúl, Základy biomechaniky Medicínska biofyzika, Radiačná biofyzika, Fotobiofyzika a fototerapia, Základy dozimetrie, Aplikácie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov v medicíne, Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomografie, Návrhy experimentov a štúdií v biomedicínskom výskume, Biomedicínske aplikácie ultrazvuku, Účinky ionizujúceho žiarenia na živý organizmus a ochrana pred žiarením, Nanoštruktúry v biofyzike a medicíne.

Výberové prednášky umožnia študentovi rozšíriť svoj obzor i vedomosti v požadovanom zameraní a vybrať si predmety priamo súvisiace so zameraním diplomovej práce aj víziou jeho ďalšieho osobného profesijného smerovania. Viaceré z prednášok sú ponúkané a vyučované aj externistami z praxe, alebo v spolupráci s nimi.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu biomedicínska fyzika nemajú problémy (skúsenosti získané zatiaľ o absolventoch dosiaľ fungujúceho dvadsaťročného magisterského štúdia) s uplatnením sa v odbore, alebo s využitím nadobudnutého vzdelania v širokom spektre príbuzných odborov. Najtypickejšie príklady uplatnenia biomedicínskych fyzikov sú:

  • zdravotnícke zariadenia alebo špecializované laboratóriá (obsluha zdravotníckej techniky, snímanie, spracovávanie a vyhodnocovanie signálov, podieľanie sa na zdokonaľovaní metód fyzikálnej terapie)
  • základný výskum (SAV, medzinárodné výskumné centra, svetové a domáce centrá vedy)
  • environmentálne a hygienické zariadenia (odber a analýza vzoriek o rádioaktivite, znečistení prostredia, ochrana pred žiarením …)
  • vývojové laboratória
  • farmaceutické skupiny
  • obchodné spoločnosti medicínskych technických zariadení a laboratórnych vybavení
  • vývojárske a výrobné podniky
  • IT firmy špecializované na medicínske prístroje a vyhodnocova