Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Biomedicínska fyzika

Magisterský študijný program v spolupráci s Lekárskou fakultou

Študijný odbor:

Fyzika (hlavný) a Všeobecné lekárstvo (vedľajší)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Biomedicínska fyzika

Charakteristika študijného programu

Cieľom študijného programu Biomedicínska fyzika je pripraviť špecialistov v interdisciplinárnom  odbore na rozhraní prírodovedeckého a medicínskeho poznania, a to fyziky, matematiky, informatiky, medicíny, biológie a chémie. 

Kombináciou predmetov z biofyziky a medicíny absolvent vhodne spojí vedomosti o fyzikálnych zákonitostiach dôležitých pre základné biologické procesy a o pôsobení fyzikálnych faktorov na biologické systémy so znalosťou princípov fungovania jednotlivých systémov ľudského organizmu a znalosťou komplexných funkčných vzťahov medzi systémami na rôznych stupňoch organizácie. Tým sa okrem iného redukuje riziko vzniku chýb, ktoré pri práci v hraničných odboroch vznikajú v dôsledku podcenenia biologickej alebo fyzikálnej časti problematiky.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Magisterský študijný program biomedicínska fyzika je zostavený tak, aby priamo nadväzoval na bakalársky študijný program biomedicínska fyzika, v ktorom študent povinne absolvoval základy matematiky, fyziky, informatiky a chemicko-biologické teoretické základy medicíny. V magisterskom štúdiu sa preto program zameriava už na aplikovanú fyziku a na aplikáciu fyzikálnych vedomostí a zručností v medicíne a biológii. Aby sa zabezpečilo naplnenie študijného programu biomedicínska fyzika na magisterskom stupni a vyváženie všetkých nutných zložiek tohto interdisciplinárneho vzdelávania, študujú sa predmety z fyziky, biofyziky, zdravotníckej a medicínskej informatiky, teoretickej medicíny a zodpovedajúcich interdisciplinárnych oblastí v rámci jedného študijného bloku. Aby absolventi študijného programu porozumeli do hĺbky riešeným okruhom problémov, kladie sa dôraz na fyzikálnu podstatu skúmaných procesov a interdisciplinárnosť zobrazuje väzby medzi fyzikou, chémiou, biológiou, matematikou a informatikou.

Záverečné práce

Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom v príslušnom študijnom odbore. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať profesiu biomedicínsky fyzik špecialista, pričom ovláda špeciálne metódy fyzikálnych, biomedicínskych a hraničných vedných odborov a ich aplikácie v rôznych oblastiach biomedicínskeho výskumu a biomedicínskej praxe. Ovláda taktiež metódy fyzikálnych vyšetrovacích a liečebných prístupov, metódy spracovania biologických signálov a medicínskeho zobrazenia. Vie samostatne riešiť teoretické problémy na báze zodpovedajúcich matematických metód vrátane tvorby matematických modelov, navrhovať a realizovať počítačové simulácie fyzikálnych a biomedicínskych javov, ovláda aspoň jeden programovací jazyk, ako aj štatistické spracovanie dát, tabuľkových procesorov, spracovanie textov, hypertextov, grafickej prezentácie a publikácie výsledkov, vie komunikovať v cudzom jazyku aj na odbornej úrovni (fyzika, matematika, biológia, chémia, medicína). Absolvent je schopný samostatne pracovať v interdisciplinárnych tímoch nemocníc, zdravotníckych zariadení alebo špecializovaných laboratórií (vrátane riadiacich funkcií), v ktorých môže používať náročné diagnostické zariadenia, snímať, spracovávať a vyhodnocovať signály, vyvíjať a zdokonaľovať metódy fyzikálnej a fyzikálno-chemickej terapie. Môže taktiež samostatne pracovať v interdisciplinárnych vedeckých tímoch univerzít alebo výskumných ústavov ako aj v iných oblastiach spoločenskej praxe, kde môže navrhovať, obsluhovať a posudzovať zložité experimentálne a technologické zariadenia, riešiť rôzne matematické, fyzikálne a biomedicínske úlohy, vytvárať počítačové modely a používať informačné systémy v medicíne. Je schopný samostatne spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať výsledky vedeckej a odbornej činnosti, a tiež môže šíriť fyzikálne a biomedicínske poznanie na zrozumiteľnej úrovni medzi laickou verejnosťou. Všetky získané vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa a so zreteľom na ekonomické, právne  a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločného základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia.

Najtypickejšie príklady uplatnenia biomedicínskych fyzikov sú: 

  • zdravotnícke zariadenia alebo špecializované laboratóriá (obsluha zdravotníckej techniky, snímanie, spracovávanie a vyhodnocovanie signálov, podieľanie sa na zdokonaľovaní metód fyzikálnej terapie)
  • základný výskum (SAV, medzinárodné výskumné centra, svetové a domáce centrá vedy)
  • hygienické stanice (odber a analýza vzoriek o rádioaktivite, znečistení prostredia, ochrana pred žiarením …)
  • vývojové laboratória
  • environmentálne zariadenia, veterinárne ústavy
  • obchodné spoločnosti medicínskych technických zariadení a laboratórnych vybavení, technický servis, výrobné podniky
  • VŠ a vzdelávacie inštitúcie
  • výpočtové centrá, bankovníctvo (spracovanie údajov, štatistické analýzy)