Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika plazmy

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika 

Charakteristika študijného programu

Študijný program fyzika plazmy sa zameriava pri výchove študentov na získavanie teoretických a praktických poznatkov  študentov, ktoré sú  založené na súčasnom stave vedy, techniky v oblastiach fyziky plazmy, experimentálnej fyziky a fyziky a techniky vákua, študijný program sa zameriava  na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone po volania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Prednášky a ostatné predmety, ktoré sa v programe vyučujú, môžeme rozdeliť do niekoľkých blokov.

  • Blok fyziky plazmy (povinný blok), v ktorom študent získa teoretické a praktické poznatky z oblasti nízkoteplotnej a vysokoteplotnej plazmy, elektrických výbojov, diagnostiky plazmy, procesov prebiehajúcich v plazme a ich kinetiky a samozrejme z oblasti aplikácie fyziky plazmy a elektrických výbojov v praxi
  • Blok experimentálnej fyziky (povinný), v ktorom si študent osvojí základné poznatky z oblasti fyziky tuhých látok, vákuovej fyziky, optiky a spektroskopických metód, elektroniky formou prednášok, cvičení a praktík
  • Blok povinne voliteľných predmetov z fyziky plazmy a experimentálnej fyziky, v ktorom má študent voľnosť vybrať rozširujúce predmety k povinným predmetom
  • Blok diplomová práca (povinný), v rámci ktorej si osvojuje zásady samostatnej činnosti pri riešení vedecko-výskumných úloh súvisiacich s diplomovou prácou
  • Blok Štátnych skúšok (povinný)
  • Blok výberových predmetov z fyziky plazmy, študent okrem výberu predmetov ponúkaných v tomto bloku si môže slobodne zvoliť i predmety z iných programov magisterského štúdia.

Záverečné práce

Diplomové práce v študijnom program Fyzika plazmy sú zamerané na riešenie experimentálnych alebo teoretických úloh v oblasti fyziky plazmy, elektrických výbojov, procesov prebiehajúcich v plazme a ich aplikáciám. Cieľom diplomovej práce je preukázať schopnosť študenta samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať najmä v oblasti fyziky plazmy. Študent preukáže schopnosť naštudovať si vedeckú a výskumnú problematiku, analyzovať výsledky získané v rámci riešenia úlohy a sformulovať závery. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Fyzika Plazmy je schopný samostatne alebo v tíme riešiť fyzikálne problémy predovšetkým z oblasti experimentálnej fyziky, fyziky plazmy, výbojov v plynoch a v oblasti vákuovej fyziky. Ovláda základné metódy experimentálnej fyziky, a je schopný ich aplikovať. Svoje poznatky z oblasti fyziky plazmy, plazmových technológií a z oblasti elektrických výbojov je schopný prenášať a aplikovať do iných vedných odborov, vytvárať a používať počítačové modely fyzikálnych javov a procesov a kvalifikovane využívať vákuové a plazmové zariadenia. Štúdium tohto programu vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia, najmä v študijnom programe Fyzika plazmy.

Fyzika plazmy a vákuová fyzika tvoria základ mnohých súčasných moderných technológií. Na báze plazmových technológií je založený rozvoj mikroelektroniky (plazmochemické leptanie, tvorba tenkých vrstiev), nanotechnológie, a nové materiály .Plazmové technológie  sa využívajú na opracovávanie povrchov syntetických a prírodných polymérnych látok a k likvidácii škodlivých exhalátov. Medzi mimoriadne  dôležité a aktuálne oblasti patrí oblasť vysokoteplotnej plazmy, špeciálne využitie termonukleárnej energie, ako jednej z reálne potenciálnych technológií riešiacich hroziacu celosvetovú energetickú krízu. Študijný program im poskytne širšie vedomostí v oblasti fyziky plazmy, elektrických výbojov v plynoch a vákuovej fyziky, ako aj ich technologického využitia. Absolventi študijného programu okrem poznatkov z fyziky plazmy  získajú hlboké základy z oblastí elektroniky, optiky, spektroskopie, ako aj fyziky tuhých látok. Tento bohatý experimentálny základ im umožní ich uplatnenie sa nielen v oblasti výskumu (vysoké školy a výskumné centrá doma i v zahraničí), ale aj priamo v priemyselných a technologických centrách. Navrhovaný program sa v SR neštuduje na žiadnej inej vysokej škole.