Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika plazmy

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
RNDr. Veronika Medvecká, PhD.
RNDr. Peter Papp, PhD.
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Fyzika 

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného programu Fyzika Plazmy je schopný samostatne alebo v tíme riešiť fyzikálne problémy predovšetkým z oblasti experimentálnej fyziky, fyziky plazmy, výbojov v plynoch a v oblasti vákuovej fyziky. Ovláda základné metódy experimentálnej fyziky, a je schopný ich aplikovať. Svoje poznatky z oblasti fyziky plazmy, plazmových technológií a z oblasti elektrických výbojov je schopný prenášať a aplikovať do iných vedných odborov, vytvárať a používať počítačové modely fyzikálnych javov a procesov a kvalifikovane využívať vákuové a plazmové zariadenia. Štúdium tohto programu vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia, najmä v študijnom programe Fyzika plazmy.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program pozostáva z troch povinných modulov: Fyzika plazmy, Experimentálna fyzika a Diplomová práca, z jedného bloku povinne voliteľných predmetov a jedného bloku výberových predmetov. Absolvovaním modulu povinných predmetov študent získa vedomosti zo základov fyziky plazmy, výbojov v plynoch, procesoch prebiehajúcich v plazme a žiarení plazmy, diagnostike, diagnostických a analytických metódach plazmy, prípravu na obhajobu diplomovej práce. Dohromady môžu získať 52 kreditov z povinných predmetov a ďalších 10 kreditov za úspešné obhájenie diplomovej práce a absolvovanie štátnej skúšky z fyziky plazmy. Ďalších 42 kreditov je v ponuke modulu povinne voliteľných predmetov, z ktorých si musia absolvovať predmety minimálne za 28 kreditov. Profilové predmety: Fyzika plazmy (1) a (2), Diagnostika plazmy, Výboje v plynoch, Elementárne procesy v plazme, Využitie plazmy, Vákuová fyzika a technika, Diplomový seminár, Diplomová práca, Modelovanie vo fyzike plazmy, Žiarenie plazmy, Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy.

Detaily o jednotlivých predmetoch študijného plánu fyzika plazmy, o kritériách hodnotenia, osnovy, sylaby a odporúčaná literatúra, sú uvedené v informačných listoch.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Študijný odbor má interdisciplinárny charakter, pri ktorom dochádza k využitiu poznatkov z viacerých vedných odborov (molekulová fyzika, chémia, spektroskopia, elektronika, biológia, medicína). Absolventi majú široké možnosti uplatnenia, nielen pri pokračovaní v ďalšom vzdelávaní počas doktorandského štúdia, ale aj priamo vo výskume na inštitúciách ako je Slovenská akadémia vied, vysoké školy a výskumné inštitúty v SR aj v zahraničí. Aktívne medzinárodné spolupráce pracoviska a časté vedecko-výskumné pobyty výskumníkov aj študentov odboru Fyzika plazmy sú toho dôkazom. Rovnako relevantné sú pre uplatnenie absolventov aj rôzne oblasti priemyslu, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom v oblasti elektroniky, materiálov, modifikáciou povrchov, nanotechnológiami, plazmovými technológiami v biomedicíne, chémii, farmácii a podobnými smermi s vysokou pridanou hodnotou. Rovnako nájdu uplatnenia aj v energetickom priemysle, či pri vývoji riadenia a automatizácii procesov v priemysle. Nemožno opomenúť ani možnosť založenia spin-off spoločností zameraných na vývoj vysoko špecializovaných produktov a služieb vychádzajúcich priamo z výsledkov výskumu.