Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok: 27.4.2018
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
Poplatok za prijímacie konanie: 33 EUR

Uchádzač môže uviesť na jednej prihláške najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy.

Prihlášku je možné vyplniť elektronicky (preferovaný spôsob) alebo je možné vyplniť tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva. V oboch prípadoch je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a odoslať spolu s potrebnými prílohami na adresu:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Prílohy prihlášky na magisterské štúdium:

 • Uchádzači, ktorí plánujú ukončiť bakalárske štúdium na FMFI UK v danom školskom roku a chcú pokračovať na nadväzujúcom študijnom programe, neprikladajú žiadne potvrdenia.
 • Uchádzači, ktorí plánujú ukončiť bakalárske štúdium: stručný životopis, výpis vykonaných povinností v aktuálnom štúdiu.
 • Absolventi bakalárskeho štúdia: stručný životopis, výpis vykonaných povinností z bakalárskeho štúdia, overenú fotokópiu diplomu, overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnych škúškach

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania sa nevyžaduje.

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia

Záujemci o štúdium z cudziny musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium.

Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium na zahraničnej vysokej škole, musia do dátumu zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad Rozhodnutie o rovnocennosti vzdelania

Uchádzač si môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na štúdium, v ktorej uvedie najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie vo výške 33 EUR je možné uhradiť len bankovým prevodom.

IBAN SK 88 8180 0000 0070 0013 8327
variabilný symbol 800 (bakalárske, magisterské štúdium) alebo 801 (doktorandské štúdium)
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Prijímacie skúšky

O potrebe a forme a dátume vykonania prijímacej skúšky budú uchádzači upovedomení najneskôr 30 dní pred jej konaním listom na adresu trvalého bydliska uvedenú v prihláške na štúdium.

Body za študijné výsledky počas štúdia bakalárskeho študijného programu sa vypočítajú: 

 1. podľa vzorca b = 5*(3 - p), kde p je vážený študijný priemer vypočítaný pomocou numerickej hodnoty určenej príslušným článkom platného Študijneho poriadku FMFI UK;
 2. podľa vzorca b = 15*(3 -p), kde p je aritmetický priemer hodnotenia predmetov štátnych skúšok vypočítaný pomocou numerickej hodnoty určenej príslušným článkom platného Študijneho poriadku FMFI UK. 

Uchádzačom, ktorí plánujú ukončiť bakalárske štúdium na FMFI UK v aktuálnom školskom roku a pokračovať na nadväzujúcom magisterskom študijnom programe, sú prijímaní podľa kritérií. 

Pre ostatných uchádzačov, prijímacia skúška môže pozostávať z písomnej a ústnej časti, pričom rozsah učiva je určený sylabami štátnej skúšky príslušného bakalárskeho programu. Za prijímaciu skúšku môže uchádzač získať maximálne 30 bodov. K bodovému zisku sa pripočítajú body za doterajšie študijné výsledky (max. 10 bodov).

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne kvôli kolízii s prijímacou skúškou na inú fakultu, môže v stanovenom termíne požiadať o presun tejto skúšky na náhradný termín.

Z účastníkov prijímacích pohovorov sa na základe získaných bodov zostaví poradovník pre jednotlivé študijné programy, pričom sa zohľadňuje poradie záujmu o študijný program v prihláške uchádzača. Na každý študijný program, na ktorý neboli prijímaní všetci uchádzači bez prijímacej skúšky, stanoví prijímacia komisia dekana bodovú hranicu potrebnú na prijatie. Bodová hranica môže byť stanovená tak, že celkový počet prijatých na študijný program bude nižší, než je plánovaný počet prijatých. V prípade, že na prijímacej skúške dosiahlo výborný výsledok viac uchádzačov, než je plánovaný počet prijatých, môže dekan prijať na štúdium vyšší počet uchádzačov.

Výsledky

Jediným oficiálnym dokumentom o výsledkoch prijímacieho konania je rozhodnutie dekana FMFI UK doručené na adresu trvalého pobytu uchádzača o štúdium. Tieto rozhodnutia posielame spravidla poštou doporučene na konci júna.

Orientačné výsledky si možno pozrieť na nasledujúcej adrese:

 • Zoznam prijatých uchádzačov na magisterské štúdium

Elektronická návratka (potvrdenie záujmu o štúdium)

Dátum vyplnenia návratky: koniec júla 2018 (presný termín je uvedený v rozhodnutí o prijatí)

Úspešní uchádzači o štúdium sú podľa zákona povinní fakulte do určeného termínu potvrdiť záujem o toto štúdium.

 • Vyplňte elektronickú návratku v akademickom informačnom systéme.
  (na prihlásenie potrebujete prihlasovacie údaje z rozhodnutia o prijatí na štúdium; návod na vyplnenie elektronickej návratky)
 • V rámci tohto procesu do systému nahráte vašu fotografiu na študentský preukaz.
 • V rámci tohto procesu vám bude vygenerovaný zoznam poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť (jedná sa napr. o poplatok za vystavenie preukazu študenta, resp. validačnej známky už existujúceho preukazu).
 • Tieto poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu
  IBAN SK 95 8180 0000 0070 0013 8298
  variabilný symbol: 181 (bakalárske štúdium), 182 (magisterské štúdium)
  špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
 • Vytlačenú návratku spolu s potvrdením o zaplatení poplatkov zašlite na adresu:
  Študijné oddelenie FMFI UK 
  Mlynská dolina
  842 48 Bratislava

V prípade, že potrebujete ubytovanie, nezabudnite si načas požiadať o ubytovanie v študentských internátoch.