Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok: 30.4.2021
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe): 33 EUR
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR

Spôsob podania prihlášky: 

 1. univerzitná elektronická prihláška - prihlášku je nutné vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami poslať na FMFI UK
 2. papierová prihláška - tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva

Prílohy prihlášky na magisterské štúdium:

 • Uchádzači, ktorí plánujú ukončiť bakalárske štúdium na FMFI UK v danom školskom roku a chcú pokračovať na nadväzujúcom študijnom programe, neprikladajú žiadne potvrdenia.
 • Uchádzači, ktorí plánujú ukončiť bakalárske štúdium: stručný životopis, výpis vykonaných povinností v aktuálnom štúdiu.
 • Absolventi bakalárskeho štúdia: stručný životopis, výpis vykonaných povinností z bakalárskeho štúdia, overenú fotokópiu diplomu, overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnych škúškach

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania sa nevyžaduje.

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia

Záujemci o štúdium z cudziny musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium.

Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium na zahraničnej vysokej škole, musia do dátumu zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad Rozhodnutie o rovnocennosti vzdelania

Uchádzač si môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na štúdium, v ktorej uvedie najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie

Prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe): 33 EUR 
Prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť len bankovým prevodom.

IBAN SK 88 8180 0000 0070 0013 8327
variabilný symbol 800 (bakalárske, magisterské štúdium) alebo 801 (doktorandské štúdium)
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Prijímacie skúšky

O potrebe a forme a dátume vykonania prijímacej skúšky budú uchádzači upovedomení najneskôr 30 dní pred jej konaním listom na adresu trvalého bydliska uvedenú v prihláške na štúdium.

Body za študijné výsledky počas štúdia bakalárskeho študijného programu sa vypočítajú: 

 • podľa vzorca b = 5*(3 - p), kde p je vážený študijný priemer vypočítaný pomocou numerickej hodnoty určenej príslušným článkom platného Študijneho poriadku FMFI UK;

Body za výsledky dosiahnuté na bakalárskych štátnych skúškach vypočítajú: 

 • podľa vzorca b = 15*(3 -p), kde p je aritmetický priemer hodnotenia predmetov štátnych skúšok vypočítaný pomocou numerickej hodnoty určenej príslušným článkom platného Študijneho poriadku FMFI UK. 

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium, inžinierske štúdium alebo doktorské štúdium).

Uchádzačom, ktorí plánujú ukončiť bakalárske štúdium na FMFI UK v aktuálnom školskom roku a pokračovať na nadväzujúcom magisterskom študijnom programe, sú prijímaní podľa kritérií (Tabuľka kritérií). 

Uchádzači, ktorí nie sú absolventmi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí sa uchádzajú o prijatie na štúdium nenadväzujúcich magisterských študijných programov, vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Rozsah učiva je bližšie určený informačnými listami štátnych skúšok (predmetov štátnych skúšok) príslušného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti. K bodovému zisku za prijímaciu skúšku (max. 30 bodov) sa pripočítajú body za študijné výsledky (max. 10 bodov). 

V prípade študijného programu Cognitive science (kognitívna veda) sa hodnotia relevantné predchádzajúce interdisciplinárne skúsenosti, motivácia pre štúdium, výskumný zámer. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade zahraničných uchádzačov, môže dekan na návrh garanta študijného programu rozhodnúť o tom, že prijímacia skúška bude nahradená preskúmaním písomných podkladov uchádzača doručených fakulte. Písomné podklady preskúmava skúšobná komisia, ktorá pridelí príslušný počet bodov na základe vyhodnotenia splnenia podmienok prijatia na štúdium zo strany uchádzača.

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne kvôli kolízii s prijímacou skúškou na inú fakultu, môže v stanovenom termíne požiadať o presun tejto skúšky na náhradný termín.

Z účastníkov prijímacích pohovorov sa na základe získaných bodov zostaví poradovník pre jednotlivé študijné programy, pričom sa zohľadňuje poradie záujmu o študijný program v prihláške uchádzača. Na každý študijný program, na ktorý neboli prijímaní všetci uchádzači bez prijímacej skúšky, stanoví prijímacia komisia dekana bodovú hranicu potrebnú na prijatie. Bodová hranica môže byť stanovená tak, že celkový počet prijatých na študijný program bude nižší, než je plánovaný počet prijatých. V prípade, že na prijímacej skúške dosiahlo výborný výsledok viac uchádzačov, než je plánovaný počet prijatých, môže dekan prijať na štúdium vyšší počet uchádzačov.

Výsledky

Jediným oficiálnym dokumentom o výsledkoch prijímacieho konania je rozhodnutie dekana FMFI UK doručené na adresu trvalého pobytu uchádzača o štúdium. Tieto rozhodnutia posielame spravidla poštou doporučene na konci júna.

Orientačné výsledky si možno pozrieť na nasledujúcej adrese:

 • Zoznam prijatých uchádzačov na magisterské štúdium

Elektronická návratka (potvrdenie záujmu o štúdium)

Dátum vyplnenia návratky: termíny na potvrdenie návratky pre uchádzačov o štúdium na akademický rok 2021/2022 bude stanovené neskôr a uvedené v rozhodnutí o prijatí. 

Úspešní uchádzači o štúdium sú podľa zákona povinní fakulte do určeného termínu potvrdiť záujem o toto štúdium.

 • Vyplňte elektronickú návratku v akademickom informačnom systéme.
  (na prihlásenie potrebujete prihlasovacie údaje z rozhodnutia o prijatí na štúdium; návod na vyplnenie elektronickej návratky)
 • V rámci tohto procesu do systému nahráte vašu fotografiu na študentský preukaz.
 • V rámci tohto procesu vám bude vygenerovaný zoznam poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť (jedná sa napr. o poplatok za vystavenie preukazu študenta, resp. validačnej známky už existujúceho preukazu).
 • Tieto poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu
  IBAN SK 95 8180 0000 0070 0013 8298
  variabilný symbol: 211 (bakalárske štúdium), 222 (magisterské štúdium)
 • špecifický symbol: rodné číslo - bez lomítka (bakalárske štúdium), id osoby (magisterské štúdium)
  poznámka: zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí nemajú rodné číslo uvedú dátum narodenia vo formáte RRMMDD. 

V prípade, že potrebujete ubytovanie, nezabudnite si načas požiadať o ubytovanie v študentských internátoch.