Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika 

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalárske študijné programy Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika a Fyzika

 

 

Charakteristika študijného programu

Environmentálna fyzika je etablovaný fyzikálny odbor, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách vo svete. Meteorológia je vedná disciplína, ktorá študuje fyzikálne procesy v atmosfére; jednou z hlavných úloh meteorológie je prognóza počasia, na čo sa dnes využívajú najmä výstupy matematických modelov dynamických a termodynamických procesov v atmosfére. Klimatológia sa zaoberá analýzou a výskumom dlhodobého režimu atmosférických podmienok na základe spoľahlivých dlhodobých meraní.

Problematika energií, životného prostredia a globálnych klimatických zmien je v súčasnosti jednou z kľúčových výziev pre ľudstvo. Tento študijný program má interdisciplinárny charakter na rozhraní rôznych fyzikálnych odborov s využívaním poznatkov z ďalších prírodovedných odborov. Okrem spoločného základu, študijný program umožňuje špecializáciu na environmentálnu fyziku a obnoviteľné zdroje energie alebo na meteorológiu a klimatológiu.

Čo vás čaká v študijnom programe?

V rámci spojených študijných programov si študent zo študijného plánu vyberá okrem povinných prednášok jeden z dvoch blokov povinne voliteľných prednášok a síce buď environmentálnu fyziku a obnoviteľné zdroje energie, alebo meteorológiu a klimatológiu. Po výbere bloku environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie si absolvent môže vybrať užšie zameranie s orientáciou buď na nové a obnoviteľné zdroje energie, alebo na environmentálnu fyziku. V prípade voľby bloku meteorológia a klimatológia si podobne vyberá užšie zameranie. Podľa vybraného zamerania si vyberá z ponúkaných povinne voliteľných a výberových predmetov a realizuje diplomovú prácu v tejto oblasti.

Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie – Predmety študijného plánu vyvážene zahŕňajú problematiku environmentálnej fyziky, ako aj problematiku obnoviteľných zdrojov energie. Z povinne voliteľných má študent možnosť doplniť svoje zameranie ďalšími prednáškami z environmentánej fyziky (Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry, Počítačové modelovanie environmentálnych procesov, Mikroklimatológia a agrometeorológia, Nukleárna geofyzika a astrofyzika, Technológie na ochranu ovzdušia) a z problematiky obnoviteľných zdrojov energie (Fyzikálna chémia a elektrochémia, Meracie metódy vo FTL, Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok, Bioenergetika). Študijný plán umožňuje aj získavanie praktických skúseností v praktikách, laboratórnych cvičeniach a terénnom výskume. Výberové prednášky umožnia študentovi rozšíriť svoje vedomosti v požadovanom zameraní.

Meteorológia a klimatológia - v rámci štúdia meteorológie a klimatológie sa môžu študenti magisterského stupňa špecializovať hlavne na štyri užšie špecializácie: synoptická meteorológia (prístroje, radary, družice, telekomunikácie, aerológia, synoptické mapy, prognózy od 1 hodiny do 10 dní), klimatológia (pozorovanie, meranie, štatistika, databanka, mapova­nie, monogra­fie, analýzy, posudky, štúdie, ročenky, scenáre, prognózy.....), znečistenie ovzdušia (prístroje, meranie, chémia, ekológia, kritické záťaže, legislatíva, analýzy, prognózy, scenáre, posudky, štúdie, ročenky....) a numerické metódy v meteorológii, klimatológii a znečistení ovzdušia. 

Záverečné práce

Obsahovo práce pokrývajú všetky oblasti zamerania študijného programu.  Preferované sú práce zamerané na obnoviteľné zdroje energie, environmentálnu fyziku, meteorológiu a klimatológiu. Práce riešia  experimentálne problémy, simulácie fyzikálnych javov, teoretické prístupy so zameraním na vlastný prínos k riešeniu problematiky magisterskej diplomovej práce.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Zameranie absolventov špecializácie na environmentálnu fyziku a obnoviteľné zdroje energií odráža aktuálne požiadavky spoločnosti a nájdu uplatnenie v odbore alebo s využitím nadobudnutého vzdelania v širokom spektre príbuzných odborov (skúsenosti s umiestňovaním sa absolventov dosiaľ fungujúcich magisterských študijných programov príbuzného zamerania). Najtypickejšie príklady uplatnenia absolventov budú :

  • základný a aplikovaný environmentálny výskum (SAV, medzinárodné výskumné, centrá, svetové a domáce centrá vedy),
  • vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie,
  • vývojové laboratóriá a rezortné ústavy zaoberajúce sa environmentálnou problematikou (kontrola polutantov v životnom prostredí, aplikácie rádionuklidov v praxi, metrológia ionizujúceho žiarenia),
  • jadrová energetika (vnútorná a vonkajšia dozimetria),
  • meteorologická a hydrologická služba,
  • úrady verejného zdravotníctva (usmerňovanie ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia, kontrola dodržiavania zásad radiačnej ochrany na pracoviskách s ionizujúcim žiarením, monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí),
  • štátna správa (uplatňovanie zásad štátnej politiky v oblasti ochrany životného prostredia, dozor nad jadrovoenergetickými zariadeniami),
  • súkromný sektor (realizácia obnoviteľných zdrojov energie v praxi, environmentálne analýzy, kontrola rádioaktivity v prírodných prostrediach a pobytových priestoroch), - obchodné spoločnosti obnoviteľných zdrojov energie, jadrovej techniky, laboratórnych zariadení a zdrojov žiarenia,
  • výpočtové centrá, bankovníctvo (spracovanie údajov, štatistické analýzy, počítačové siete). 

Absolventi meteorológie a klimatológie nájdu uplatnenie doma aj v zahraničí, predovšet­kým v rôz­nych út­va­roch Sloven­ského hydrometeorologického ústavu (v Bratislave - Koliba, letisko a Malý Ja­vorník; v Jaslov­ských Bohuni­ciach; v Banskej Bystrici; v Gánovciach pri Po­prade; v Koši­ciach). Uplatniť sa môžu aj v iných inštitúciách na celom Slovensku (Geofyzi­kálny ústav SAV, Hyd­romeliorácie, Výskumný ús­tav vodného hospodárstva, Ústav hydro­lógie SAV, všetko v Bra­tislave, Poľno­hospodárska univerzita v Nitre, Lesnícky výskumný ústav a Les­nícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, v štátnej a verejnej správe a aj inde). Časť absolventov sa uplatnila aj na podob­ných praco­viskách v ČR alebo inde v zahraničí.