Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy
(Učiteľstvo akademických predmetov - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Garant:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. 

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Učiteľstvo fyziky v kombinácii

 

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Fyziku je možné študovať v kombinácii s matematikou alebo informatikou.

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program učiteľstva fyziky v kombinácii s ďalším predmetom nadväzuje na bakalársky stupeň. Základnou úlohou je príprava kvalitného učiteľa fyziky pre súčasnú i budúce generácie žiakov stredných a základných škôl. Štúdium vedie študenta k samostatnosti pri plnení celospoločenských úloh a cieľov fyzikálneho vzdelávania. Samostatnou jazykovou prípravou si študent otvára možnosti pre uplatnenie v zahraničných vzdelávacích systémoch a v bilingválnych školách. V rámci výberových predmetov je možnosť rozvíjať sa aj smerom k plneniu úloh spojených s popularizáciou prírodovedných disciplín a úloh súvisiacich s neformálnym a informálnym vzdelávaním.

Študent ktorý absolvoval iné bakalárske štúdium sa môže informovať o možnosti konverzného trojročného magisterského štúdia učiteľstva fyziky v kombinácii s ďalším predmetom.

Čo vás čaká v študijnom programe?

V rámci povinných predmetov sa študent rozvíja najmä v oblasti praktických návykov učiteľa fyziky v rámci pedagogických praxí u skúsených učiteľov na základných a stredných školách. Takéto návyky si zároveň prepája s teoretickými poznatkami založenými na výsledkoch predchádzajúcich výskumov v predmete didaktika fyziky. Častkové zručnosti potrebné pre prácu učiteĺa si študent do hĺbky rozvíja v predmetoch Metódy riešenia fyzikálnych úloha a Praktikum škoských pokusov. Svoje fyzikálne vedomosti aplikuje a ďalej rozvíja v predmetoch Teoretická fyzika, Astrofyzika a meteorológia a Elektronika a komunikácia. V celom štúdiu sa dbá o metakognitívny pohľad na proces vlastného učenia sa a vlastnej prípravy na budúce povolanie.

Záverečné práce

Študent učiteľstva akademických predmetov si pre vypracovanie záverečnej práce volí tému orientovanú na jednu z dvoch predmetových kombinácií študijného programu.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent je kvalifikovaný na prácu učiteľa fyziky na základnej i strednej škole a po absolvovaní tretieho stupňa i na prácu vysokoškolského učiteľa a vedecko-výskumného pracovníka v odbore. Taktiež má rozvinuté schopnosti a zručnosti pre prácu v popularizácii fyziky a iných prírodovedných disciplín, ako aj pre prácu s deťmi, mládežou i s dospelými mimo školy v neformálnom a informálnom vzdelávaní.

Absolvent dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci fyzikálneho vzdelávania. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má základné vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky fyziky.

Absolvent: 

  • pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov
  • pozná zásady používania vybraných metód vyučovania fyziky
  • ovláda vybrané oblasti fyziky na úrovni základného vysokoškolského kurzu
  • vie plánovať a organizovať vyučovací proces v predmete fyzika
  • dokáže realizovať vyučovanie fyziky na úrovni začínajúceho učiteľa
  • vie aplikovať fyzikálne vedomosti na vysvetlenie bežných javov v každodennom živote, je schopný merať hodnoty s nimi súvisiacich fyzikálnych veličín,
  • je schopný naplánovať, zrealizovať a vyhodnotiť školské fyzikálne experimenty
  • vie aktívne pracovať so Školským vzdelávacím programom, chápe význam fyzikálneho vzdelávania, ciele fyzikálneho vzdelávania, je schopný plánovať vyučovaciu sekvenciu, vyučovaciu hodinu a vyučovanie tematického celku.
  • je schopný šíriť najnovšie fyzikálne poznatky zrozumiteľným spôsobom i v laickej verejnosti
  • má nadhľad nad obsahom fyziky a zvládne fyzikálnu terminológiu do takej miery, aby bol schopný primeraným spôsobom komunikovať s odborníkmi vo fyzike a v jej hraničných oblastiach.

Všetky predchádzajúce vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozvíjané s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa učiteľa i bádateľa a so zreteľom na ekonomické, právne a spoločenské súvislosti.