Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky
konverzný program 3 roky

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. (fyzika)
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (spoločný základ)

Spolugaranti: 

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Fyziku je možné študovať v kombinácii s matematikou alebo informatikou. Filozofická fakulta UK ponúka aj kombináciu učiteľstvo filozofie a fyziky.

Charakteristika študijného programu

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva fyziky v kombinácii v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý na výkon povolania kvalifikovaného učiteľa aprobačných predmetov jeho špecializácie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. V zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. §28 ide o zaradenie do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec, ktorý má rozsiahle vedomosti a skúsenosti z oblasti vyučovania. Ovláda rozšírený obsah disciplín svojej špecializácie, ako aj obsah viacerých psychologických a pedagogických disciplín. Pedagogickú spôsobilosť získava v rámci prípravy pri absolvovaní predmetov pedagogicko-psychologického základu, všeobecnej a odborovej didaktiky príslušných aprobačných predmetov a počas súvislej pedagogickej praxe v každom ročníku 2. stupňa vysokoškolského štúdia v celkovom rozsahu minimálne 10 týždňov pod dohľadom erudovaných odborníkov z praxe. Zvláda samostatné plánovanie a projektovanie výučby v školskej triede, jej realizáciu a reflexiu v profilových vzdelávacích oblastiach. V rámci výberových predmetov je možnosť rozvíjať sa aj smerom k plneniu úloh spojených s popularizáciou prírodovedných disciplín a úloh súvisiacich s neformálnym a informálnym vzdelávaním.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný podprogram je tvorený tak, aby spoločne s podprogramom zameraným na získanie ďalšej aprobácie a všeobecným pedagogickým základom tvorili kompaktný študijný program.

V súlade s tradíciami prípravy budúcich učiteľov fyziky podprogram rozvíja didaktický systém učiva fyziky – najmä vybrané vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre začínajúceho učiteľa fyziky.

Vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov priamo súvisiace s povolaním učiteľ sú rozvíjané predmetmi Didaktika fyziky (1) a (2); Praktikum školských pokusov; Metódy riešenia fyzikálnych úloh; Súčasné trendy v didaktike fyziky. V štúdiu je zaradený rozširujúci kurz VŠ fyziky pre budúcich učiteľov fyziky (Teoretická fyzika; Vybrané kapitoly z modernej fyziky; Astronómia a meteorológia). Dôraz je venovaný širokej škále možností profilovania študentov prostredníctvom výberu povinne voliteľných a výberových predmetov.

Záverečné práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Učitelia podprogramu učiteľstvo fyziky v kombinácii riešia viaceré výskumné úlohy a v rámci individuálneho prístupu k záujmom jednotlivých študentoch ponúkajú témy záverečných prác odpovedajúce vízii rozvoja vybraných aspektov fyzikálneho vzdelávania.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu Učiteľstvo a pedagogické vedy, podprogramu Učiteľstvo fyziky v kombinácii majú uplatnenie najmä ako Pedagogický zamestnanec, kategória učiteľ. Absolventi nachádzajú uplatnenie tiež v organizáciách neformálneho a informálneho prírodovedného vzdelávania a v iných organizáciách pri vzdelávaní zamestnancov týchto organizácií.