Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

FMFI UK poskytuje ďalšie vzdelávanie podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Ďalšie vzdelávanie nadväzuje na vysokoškolské štúdium a umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú vo vysokoškolskom štúdiu.