Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov iných fakúlt a univerzít

Študenti iných fakúlt Univerzity Komenského alebo iných univerzít môžu absolvovať predmety na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na základe Zmluvy o štúdiu. Takéto absolvovanie predmetov sa v primeranom rozsahu riadi najmä Študijným poriadkom FMFI UK a Harmonogramom štúdia na FMFI UK.

  1. Študent vyplní tlačivo Zmluva o štúdiu (alebo obdobné tlačivo poskytnuté na domovskej fakulte), ktoré si nechá potvrdiť na svojej domovskej fakulte.

  2. Ak študent nemá konto v informačnom systéme AIS2, vyplní tiež tlačivo Žiadosť o vytvorenie konta v AIS2 pre mimouniverzitného študenta.

  3. Tlačivá študent doručí na študijné oddelenie FMFI UK v čo najskoršom termíne, najneskôr do termínu opravných zápisov pre príslušný semester.

  4. Po schválení zmluvy o štúdiu študijné oddelenie FMFI UK zapíše mimouniverzitného študenta v systéme AIS2 na príslušné predmety. Mimofakultní študenti z UK si predmety zapisujú v rámci riadnych zápisov na svojej domovskej fakulte.

  5. Po úspešnom absolvovaní predmetov si mimouniverzitný študent na študijnom oddelení FMFI UK môže vyžiadať výpis známok, na základe ktorého mu predmety zapíšu na jeho domovskej fakulte.