Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie na FMFI UK umožňuje absolventom magisterských študijných programov (alebo obdobných študijných programov v zahraničí) získať titul RNDr. (v prírodovedných študijných programoch) alebo PaedDr. (v učiteľských študijných programoch). Rigorózne konanie pozostáva z rigoróznej skúšky a z obhajoby rigoróznej práce.

Uchádzač môže absolvovať rigorózne konanie v tom istom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom absolvoval magisterské štúdium, alebo iné vysokoškolské štúdium. FMFI UK ponúka rigorózne konanie v nasledujúcich študijných odboroch:

  • Matematika
  • Aplikovaná matematika
  • Štatistika
  • Fyzika
  • Fyzika a Všeobecné lekárstvo
  • Informatika
  • Aplikovaná informatika
  • Kognitívna veda
  • Učiteľstvo akademických predmetov

Študijné programy sú usporiadané v rovnakej štruktúre ako magisterské študijné programy, absolventi FMFI UK si obvykle vyberajú študijný program s názvom identickým s absolvovaným magisterským študijným programom.

Všeobecné podmienky rigorózneho konania

Základnou podmienkou na absolvovanie rigorózneho konania je ukončené magisterské štúdium v zodpovedajúcom študijnom odbore na FMFI UK, na inej vysokej škole v SR alebo obdobné štúdium v zahraničí. Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa na zahraničnej vysokej škole, musia spolu s prihláškou predložiť na študijné oddelenie doklad Rozhodnutie o rovnocennosti vzdelania.

Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky. Prihláška sa podáva v termíne 5-8 mesiacov pred termínom skúšky, samotná práca sa odovzdáva spravidla 3 mesiace pred termínom skúšky. Konkrétne požiadavky rigoróznej skúšky (vrátane sylabov skúšky) budú uchádzačom oznámené v priebehu rigorózneho konania. Podrobné informácie nájdete v dokumente "Rigorózne konanie v kocke."

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky Univerzita Komenského vydá uchádzačovi diplom v dvojjazyčnej slovensko-anglickej jazykovej mutácii s uvedením študijného odboru a udelí im akademický titul. Odovzdávanie diplomov sa uskutočňuje na slávnostnom obrade v termínoch určených Univerzitou.

Poplatky spojené s rigoróznym konaním

Uchádzač zaplatí poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania po schválení dohodnutej témy rigoróznej práce.

Rigorózna skúška:  400 EUR (konanie v slovenskom alebo českom jazyku)
alebo podľa zmluvy  (v iných jazykoch)
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 500

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky Rektorát UK (Oddelenie študijných vecí) vyzve uchádzača na zaplatenie poplatku za náklady spojené s vydaním diplomu vo výške 100 EUR (podľa Vnútorného predpisu č. 10/2018 smernice rektora UK).