Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát je samosprávnym orgánom fakulty, ktorý sa skladá z volených zástupcov zamestnancov a študentov fakulty. Akademický senát schvaľuje najdôležitejšie dokumenty upravujúce činnosť fakulty, ako napríklad vnútorné predpisy fakulty, dlhodobý zámer, výročné správy, podmienky prijatia na štúdium, školné a poplatky za štúdium a pod. Akademický senát schvaľuje návrh dekana na vymenovanie prodekanov, členov vedeckej rady a disciplinárnej komisie. Akademický senát tiež prejednáva a vyjadruje sa k ďalším podstatným otázkam ohľadom činnosti fakulty v zmysle platnej legislatívy. Členovia senátu tvoria 3/4 volebného zhromaždenia, ktoré volí dekana fakulty.

Zoznam členov Akademického senátu FMFI UK (11. volebné obdobie 2023 - 2026)

Zamestnanecká komora

funkčné obdobie od 30.5.2023 do 30.4.2026

Fdoc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
MRNDr. Róbert Bohdal, PhD.
Mdoc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Fdoc. Mgr. Róbert Breier, PhD.
Idoc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
AOF-Mdoc. RNDr. Michal Demetrian, PhD.
AOF-Mprof. RNDr. Ján Filo, CSc.
IMgr. Askar Gafurov, PhD.
FRNDr. Róbert Kysel, PhD.
Mdoc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
Idoc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
AOF-OMgr. Ladislav Mókus
AOF-Fdoc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
MMgr. Samuel Rosa, PhD.
Fdoc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
AOF-Iprof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
OMgr. Simona Tomášková, PhD.
AOF-Idoc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
AOF-Fdoc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
IRNDr. Michal Winczer, PhD.
 Vysvetlivky:
AOFzástupca celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
Fvolebný obvod Fyzika
Mvolebný obvod Matematika
Ivolebný obvod Informatika
Ovolebný obvod Ostatné pracoviská

 

Študentská komora

funkčné obdobie od 1.5.2024 do 30.4.2026

Žofia Chrvalová (1FYZ)
Anton Kica (3INF)
Viktor Mihalovic (2AIN)
Marek Michalovič (3INF)
Mgr. Patrick Mydla (3dBIF)

funkčné obdobie od 30.5.2023 do 30.4.2025

Veronika Bendíková (3AIN)
Anna Bogaevskaia (2MAT)
Michal Bohuš (3uMAIN)
Mgr. Iryna Zabaikina (4dAPM)
Mgr. Danica Žilková (3dFAA)

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK