Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky
konverzný program 4 roky 

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterské študijné programy - Astronómia a astrofyzika;  Biofyzika a chemická fyzika; Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia; Fyzika plazmy; Fyzika tuhých látok; Jadrová a subjadrová fyzika; Optika, lasery a optická spektroskopia; Teoretická fyzika; Physics of the Earth

Charakteristika študijného programu

Absolventi bakalárskeho štúdia fyziky na FMFI UK získajú fyzikálne vzdelanie, ktoré im umožňuje zvládnuť stúpajúce nároky na absolventov tohto typu štúdia na iných školách v Európe a vo svete v ďalších stupňoch vzdelávania (magisterské a doktorandské štúdium), vo vedeckých inštitúciách a finálne vo vývojových centrách v priemysle. Získané vedomosti a schopnosti prekračujú všeobecné znalosti v oblasti fyziky. Teoretický a experimentálny základ štúdia poskytuje absolventovi bakalárskeho štúdia fyziky široké poznatky, formuje jeho myslenie (exaktnosť, schopnosť abstrakcie), pomáha mu vytvárať predstavu o zložitosti problémov a spôsoboch ako ich riešiť. Absolvent bude schopný aplikovať fyzikálne postupy na bežné javy v každodennom živote, vedieť ich správne pochopiť, bude schopný merať s nimi súvisiace fyzikálne veličiny, tieto štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať.

Absolvent je schopný tvoriť jednoduché teoretické modely popisujúce chovanie najrôznejších systémov živej a neživej prírody, i spoločensko-ekonomických systémov. Vie tvoriť počítačové simulačné programy na simuláciu a optimalizáciu fyzikálnych, geofyzikálnych, biofyzikálnych, environmentálnych, ale aj socioekonomických javov. Je schopný šíriť najnovšie fyzikálne poznatky zrozumiteľným spôsobom v laickej verejnosti. Je schopný komunikovať s odborníkmi iných vedných odvetví a vedieť aplikovať fyzikálne poznatky v interdisciplinárnom kolektíve. Má schopnosti vedieť ovládať rôzne fyzikálne a technologické zariadenia, ovládať prácu so základným softvérom z oblasti štatistického spracovania dát, tabuľkových procesorov, spracovania textov, hypertextov, grafickej prezentácie a publikácie výsledkov. A tak je pripravený / pripravená na úspešné štúdium v magisterskom stupni VŠ vzdelania na Slovensku alebo v zahraničí.

Konverzný študijný program je štvorročný program odvodený od trojročného študijného programu. V prvom ročníku študent absolvuje konverzný blok, v ďalších troch rokoch študuje podľa študijného plánu trojročného štúdia. Program je určený pre absolventov strednej školy, u ktorých rozsah a kvalita vedomostí nenapĺňa dostatočne predpoklady pre úspešné trojročné bakalárske štúdium (najmä v prípadoch, keď študent neabsolvoval maturitnú skúšku z profilových predmetov študijného programu). Študent navyše oproti trojročnému študijnému plánu absolvuje úvodný ročník, v ktorom absolvuje predmety z konverzného bloku, ktoré sú potrebné ako prerekvizita k úspešnému absolvovaniu bakalárskeho štúdia. Tieto predmety určuje individuálne garant študijného programu na základe vyhodnotenia znalostí a študijných predpokladov študenta. Po absolvovaní úvodného ročníka študenti pokračujú podľa štandardného odporúčaného študijného plánu pre trojročné štúdium.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program bakalárskeho štúdia fyziky sa vyznačuje značnou variabilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta, je možné si vybrať z povinne voliteľných a výberových predmetov vo viacerých blokoch podľa študijnej orientácie plánovanej študentom. Študijný program umožňuje si vybrať v bloku „Fyzika-budúca špecializácia“ úvodné prednášky z budúcich magisterských programov z celej oblasti fyziky. Na druhej strane, študent sa môže zamerať na jeden špecifický aspekt fyziky do väčšej hĺbky, napríklad širším výberom v povinne voliteľných blokoch. Povinné predmety tvoria solídny základ experimentálnej, všeobecnej a teoretickej fyziky, na ktorom možno budovať špecializačnú nadstavbu.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Očakáva sa, že absolventi štúdia fyziky, či už po pokračovaní v štúdiu na ďalších stupňoch, alebo po ukončení štúdia na prvom stupni, nájdu uplatnenie vo vývojových centrách podnikov; v organizáciách, kde sa využívajú netriviálne aplikácie fyziky; vo vzdelávacej sústave; vo verejnom sektore, pri vývoji a aplikáciách obnoviteľných zdrojov energie, v doprave, v zdravotníctve, v ekológii, v geofyzike, v meteorológii, v oblasti jadrovej bezpečnosti, v technologických centrách využívajúcich progresívne smery vedy ako nanotechnológie, laserové technológie atď. Hlavným cieľom štúdia programu fyzika (1. stupeň) je však príprava na získanie magisterského vzdelania vo fyzike v nasledujúcich oblastiach:
Astronómia a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Biomedicínska fyzika, Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia, Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Jadrová a subjadrová fyzika, Optika, lasery a optická spektroskopia, Teoretická fyzika a Fyzika Zeme.