Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky
konverzný program 4 roky 

Garant:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterské študijné programy - Astronómia a astrofyzika;  Biofyzika a chemická fyzika; Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia; Fyzika plazmy; Fyzika tuhých látok; Jadrová a subjadrová fyzika; Optika, lasery a optická spektroskopia; Teoretická fyzika; Physics of the Earth

Charakteristika študijného programu

Najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent získa:

 • Získa ucelené úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika 
 • Bude vedieť aplikovať fyzikálne javy na bežné javy v každodennom živote, vedieť ich správne pochopiť, bude schopný merať s nimi súvisiace fyzikálne veličiny, tieto štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať.
 • Bude schopný stavať jednoduché fyzikálne aparatúry potrebné na štúdium fyzikálnych javov.
 • Bude vedieť tvoriť jednoduché teoretické modely popisujúce chovanie najrôznejších systémov živej a neživej prírody, environmentálneho systému a jeho jednotlivých podsystémov, ako aj vesmírnych javov a objektov.
 • Bude vedieť tvoriť počítačové simulačné programy na simuláciu a optimalizáciu fyzikálnych, geofyzikálnych, biofyzikálnych, environmentálnych, ale aj socioekonomických javov.
 • Bude schopný šíriť najnovšie fyzikálne poznatky zrozumiteľným spôsobom v laickej verejnosti
 • Byť schopný komunikovať  s odborníkmi v hraničných oblastiach vedieť aplikovať fyzikálne poznatky do nich, a vytvárať modely použiteľné v najrozličnejších oblastiach ľudskej činnosti
 • Bude  schopný realizovať v tíme pod vedením skúsených fyzikov rôzne náročné experimenty, bude schopný samostatne riešiť základné fyzikálne úlohy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít.
 • V spolupráci s technikmi bude schopný vyvíjať nové materiály a technologické postupy
 • Bude vedieť ovládať rôzne fyzikálne a technologické zariadenia.
 • Bude ovládať prácu so základným softvérom z oblasti štatistického spracovania dát, tabuľkových procesorov,  spracovania textov, hypertextov, grafickej prezentácie a publikácie výsledkov.
 • Bude ovládať aspoň jeden programovací jazyk.
 • Bude schopný aplikovať široký matematický aparát hlavne z matematickej analýzy, algebry a geometrie nielen na fyzikálne, ale akékoľvek problémy. 
 • Bude takisto pripravený na úspešné štúdium v magisterskom stupni VŠ vzdelania.

Všetky predchádzajúce vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa vedca a so zreteľom na ekonomické, právne  a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločného základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia. 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Štúdium pozostáva zo 6 blokov: základov fyziky, teoretickej fyziky, experimentálnej fyziky, počítačovej fyziky, matematiky a voliteľných predmetov. 

V prvom ročníku  je venovaná pozornosť predovšetkým základu programu. Začína blok predmetov základov fyziky, ktorý dáva vedomosti zo základných klasických disciplín fyziky. Silný v tomto ročníku je kurz matematiky, ktorého cieľom okrem zvládnutia určitých výpočtových techník je aj získanie matematického spôsobu myslenia. Spolu s týmto blokom čisto matematických prednášok sú realizované aj prednášky z matematickej fyziky, kde študenti získajú praktické matematické zručnosti nevyhnutné pre sledovanie fyzikálnych prednášok. Všetky povinné prednášky sú podľa charakteru buď doplnené výpočtovými cvičeniami (teoretické predmety) a praktikami pre blok základov fyziky. Blok základov fyziky končí vo štvrtom semestri a blok matematiky trvá počas celého štúdia.

V druhom ročníku študenti majú kurz počítačovej fyziky, ktorého cieľom je zvládnuť vybraný programovací jazyk, ale i naučiť sa základom simulovania a modelovania fyzikálnych procesov. V druhom ročníku ďalej začína kurz teoretickej fyziky a takisto praktík.  V druhom ročníku je zaradený aj predmet smery fyzikálneho výskumu, ktorý pomáha študentom v orientácii sa v budúcom zameraní štúdia na druhom stupni. Dôvodom toho je fakt,  že program je postavený tak, že plnohodnotné uplatnenie môže študent získať až po absolvované 2. stupňa štúdia niektorého z ponúkaných študijných programov.    

Už od štvrtého semestra študenti začínajú pracovať na bakalárskej práci. V rámci diplomového seminára v piatom semestri sa učia dobrej laboratórnej praxi, prezentácii výsledkov a takisto sú vzdelávaní v oblasti reproducibility experimentálnych výsledkov.

V nádväznosti na tému bakalárskej práce si študenti vyberajú voliteľné prednášky, program je však nastavený tak, aby študent absolvoval aj predmety, ktoré zasahujú aj do iných oblastí fyziky, aby nebol príliš úzko špecializovaný a aby mu získané vzdelanie umožnilo byť flexibilnejší.  V oblasti výberových prednášok sme urobili v porovnaní s minulosťou podstatnú zmenu. Prednášky majú väčší rozsah, sú k ním aj cvičenia resp. laboratórne cvičenia a tak namiesto určitého len informatívneho charakteru, ktorý mali v minulosti sú to podľa tohto plánu plnohodnotné prednášky, ktoré dajú študentovi solídne základy v príslušnej oblasti.  

Záverečné práce

Bakalárska práca je zadaná študentovi na začiatku tretieho ročníka štúdia. Všetky bakalárske práce riešené pod vedením pracovníkov väčšinou fyzikálnych katedier sú naviazané na riešenie konkrétnych vedeckých grantov. Štandardne 2-4 práce sú vedené zamestnancami fyzikálneho ústavu SAV, s ktorým má FMFI úzku spoluprácu. 1-2 práce sú väčšinou realizované mimo fakulty, najčastejšie na v rezortných výskumných ústavoch, súkromných formách a lebo v zdravotníckych zariadeniach.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu fyzika majú dobré jazykové znalosti (najmä angličtina je samozrejmá požiadavka) a vďaka kvalite a obsahu vzdelania celosvetové uplatnenie.

Po absolvovaní študijného programu fyzika jeho absolventi nemajú problémy s uplatnením sa v odbore, alebo využitím nadobudnutého vzdelania v príbuzných odboroch.

Najtypickejšie príklady uplatnenia fyzikov sú: 

 • základný výskum (SAV, medzinárodné výskumné centra, svetové a domáce centrá vedy) po absolvovaní bakalárskeho stupňa len v tíme pod vedením skúsených odborníkov
 • vývojové laboratória,
 • bankovníctvo (spracovanie údajov, štatistické analýzy,  výpočtové centrá..)
 • zdravotnícke zariadenia (obsluha zdravotníckej techniky ako röntgeny, lineárne urýchľovače, spracovanie a vizualizácia údajov…)
 • environmentálne zariadenia
 • hydrometeorologické stanice (pozorovatelia..)
 • hvezdárne (pozorovatelia)
 • hygienické stanice (odber a analýza vzoriek o rádioaktivite, znečistení prostredia, ochrana pred žiarením …)
 • výrobné podniky
 • geofyzikálne observatória a stanice
 • VŠ a vzdelávacie inštitúcie

Je potrebné však otvorene konštatovať, že bakalársky stupeň je nastavený dosť teoretický a to z dôvodu, že na FMFI UK sme presvedčení, že bakalári by mali predovšetkým pokračovať na magisterskom stupni štúdia, čo sa aj deje. Preto konštatovanie, že majú celosvetové uplatnenie je myslené hlavne ako študenti magisterského štúdia, na ktoré na FMFI získajú dobré predpoklady. Vyššie spomenuté uplatnenia sú všetky reálne a sú uvedené preto, že takých absolventov sme mali, sú to však zriedkavé prípady.