Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterské študijné programy Aplikovaná informatika a Kognitívna veda

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho študijného programu odboru aplikovaná informatika má dobrý základ znalostí z matematiky a teoretickej informatiky a zároveň široký prehľad o ich uplatnení a aplikácii v praxi (programovanie, databázy, programové systémy) a iných vedných odboroch (počítačová grafika, umelá inteligencia, kognitívna veda). Absolvent odboru aplikovaná informatika bude schopný pokračovať v štúdiu v zodpovedajúcom magisterskom programe alebo sa priamo uplatniť v IT priemysle.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné ukončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimo fakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu odboru aplikovaná informatika dokáže zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja. Očakáva sa, že bude po nich veľký dopyt vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky v najrôznejších odvetviach.

Absolvent má dobrý základ znalostí z matematiky a teoretickej informatiky a zároveň široký prehľad o ich uplatnení a aplikácii v praxi (programovanie, databázy, programové systémy) a iných vedných odboroch (počítačová grafika, umelá inteligencia, kognitívna veda). Absolvent odboru aplikovaná informatika bude schopný pokračovať v štúdiu v zodpovedajúcom magisterskom programe.

Okrem základných znalostí informatiky a príslušnej aplikačnej domény majú bakalári aplikovanej informatiky základné znalosti v ekonómii, manažmente a v trhovom hospodárstve. Dokážu analyzovať, navrhovať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Absolventi aplikovanej informatiky (1  stupeň) získajú hlboké a celostné pochopenie počítačových systémov, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru, ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa príslušná oblasť aplikovanej informatiky bude vyvíjať.

Absolvent nachádza uplatnenie na rôznych pozíciách v IT sektore (systémový administrátor, programátor, analytik atď.). Vďaka vzdelaniu, ktoré získa, vrátane schopnosti samoštúdia, to môžu byť i tie najvyššie pozície v IT sektore.