Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Informatika
(Aplikovaná informatika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterské študijné programy Aplikovaná informatika a Kognitívna veda

Prečo aplikovaná informatika na FMFI UK?

Štúdium aplikovanej informatiky na „matfyze“ sa vo viacerých smeroch odlišuje od štúdia tohto odboru na iných vysokých školách. Na „matfyze“ sme si vždy dávali záležať, aby sme študentov naučili rozmýšľať: vedieť zadanie analyzovať, abstrahovať jadro problému a nájsť to najvhodnejšie riešenie. Toto je základná výbava pre úspešné uplatnenie aj v tých najnáročnejších oblastiach. Informatika je jedným z odborov, ktoré sa mimoriadne rýchlo vyvíjajú a bez týchto schopností sa v ňom nedá dlhodobejšie uplatniť.

Na „matfyze“ máme výhodu, že tu pracujú vedecké a pedagogické špičky nie len v informatike, ale aj v matematike a fyzike, čo nám umožňuje ponúkať študentom skutočne tie najlepšie prednášky vo veľmi pestrej ponuke.

V odbore aplikovaná informatika k tomuto všetkému pridávame aj solídne základy „remesla“. K tvorbe študijného programu sme prizvali predstaviteľov významných softvérových firiem. Odborníci z praxe sa tiež podieľajú na prednáškach či vedení bakalárskych prác.

Okrem osvojenia si základov remesla umožňujeme študentom vybrať si špecializované kurzy podľa ich záujmu v rovnako širokej ponuke – od počítačovej grafiky, vizualizácie či rozpoznávania obrazov, cez umelú inteligenciu, logiku, databázové systémy, tvorbu informačných systémov až po aplikácie v oblastiach kognitívnych vied.

Všetko to poskytujeme nielen vo vysokej odbornej a pedagogickej kvalite, ale aj priateľskom ovzduší kolegiality pedagógov a študentov, na ktoré každý náš absolvent ešte i dlho po škole rád spomína.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Štúdium sa skladá z povinnej a výberovej časti. V rámci tej prvej jednak učíme študentov abstraktnému mysleniu, teda tomu, čo robí „matfyz matfyzom“, a to najmä prostredníctvom prednášok z matematiky, kde si študenti osvoja základy matematickej logiky, grafov, kombinatoriky a pravdepodobnosti, ako i matematickej analýzy. K povinnej časti štúdia patria aj základy remesla: kurzy venované princípom počítačov, v rámci ktorých sa študenti zoznámia s hardvérom ale i základným softvérom počítačov, no naučia sa v rámci nich napríklad i programovať roboty. Ďalej k základným kurzom patria tie, kde sa študenti zoznámia s viacerými programovacími jazykmi a technikami, algoritmami a dátovými štruktúrami, webovskými aplikáciami a databázami. Počas štúdia počet povinných prednášok postupne klesá a študenti si stále viac vyberajú špecializovanejšie kurzy podľa svojho výberu. Zároveň počas štúdia študenti pracujú na ročníkových projektoch a na záver vypracujú bakalársku záverečnú prácu.

Dôraz kladieme na vzájomné prepojenie predmetov realizované i tým, že sa teoretické vedomosti získané v jednom využívajú na vypracovanie projektov či úloh v druhom, paralelne bežiacom predmete. Rovnako program obsahuje aj predmety, v rámci ktorých študenti v skupine riešia spoločné zadanie.

Naším cieľom je, aby absolvent aplikovanej informatiky zvládol všetky práce informatika, od programovania „apiek“ pre mobilné zariadenia až po prácu na veľkých softvérových projektoch rôzneho zamerania. Zároveň aby sa uplatnil aj v heterogénnych tímoch pozostávajúcich z odborníkov z najrôznejších oblastí (humanitných, spoločenských, lekárskych, technických a pod.), skrátka, aby pri svojej práci vedel spolupracovať nie len s informatikmi, ale aj, čo býva to ťažšie, s neinformatikmi.

Záverečné práce

Bakalárska práce je uzavretý jednoročný projekt, ktorý vzniká v spolupráci študenta a školiteľa. Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

Uplatnenie absolventov

S uplatnením si naši absolventi skutočne nemusia robiť starosti. Prakticky všetci majú zabezpečené zaujímavé pracovné miesto či už doma alebo v zahraničí už dlho predtým, než dostanú diplom do ruky. Záujem zamestnávateľov je omnoho väčší, než počet našich absolventov. Naši absolventi majú nielen výborný základ remesla, ale i schopnosť rýchlo sa zorientovať a osvojiť si aj novovznikajúce techniky a technológie, a tak nájsť uplatnenie v každej súčasnej i budúcej oblasti informatiky.

Študentom, ktorí chcú ďalej pokračovať magisterským štúdiom, sú po absolvovaní „matfyzáckeho“ bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky dvere nielen našej, ale aj dvere špičkových svetových univerzít otvorené.