Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby:

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. (fyzika)
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (spoločný základ)

Spolugaranti: 

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Fyziku je možné študovať v kombinácii s matematikou alebo informatikou. Filozofická fakulta UK v spolupráci s našou fakultou ponúka štúdium učiteľstva v kombinácii filozofia - fyzika. 

Charakteristika študijného programu

Študent v študijnom programe učiteľstvo v kombinácii s fyzikou v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy nadobudne počas svojho trojročného bakalárskeho štúdia primerané vedomosti z problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, základy psychologickej gramotnosti učiteľa a rozvinie svoje digitálne zručnosti, spojené s účinným, efektívnym a primeraným využívaním technológií vo vzdelávaní. Príprava študentov učiteľstva fyziky v kombinácii v študijnom odbore 38  Učiteľstvo a pedagogické vedy v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia je základným predpokladom pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore a programe a pre získanie plnej kvalifikácie na vykonávanie profesie učiteľa. Podprogram učiteľstvo fyziky je pripravený na základe poznania súčasných, vo svete uznávaných prístupov. Povinné predmety sú koncipované v duchu transformačného prístupu k príprave budúceho učiteľa. V tomto prístupe patrí medzi ťažiskové didaktický systém učiva, čo je syntetizovaná oblasť poznatkov učiteľa fyziky. Základný vysokoškolský kurz fyziky obsahuje aj témy súvisiace s vyučovaním fyziky na základnej a strednej škole a zároveň základný kurz didaktiky fyziky obsahuje aj témy nad rámec cieľových požiadaviek pre maturantov z fyziky. Absolvent disponuje poznatkami a skúsenosťami o výchove, vzdelávaní všeobecne a fyzikálnom vzdelávaní z pedagogických a psychologických disciplín explicitne súvisiacich s výkonom učiteľského povolania (vývinová a edukačná psychológia, teória výchovy, všeobecná didaktika, školský manažment), z bakalárskeho kurzu fyziky pre učiteľov, dokáže ich uvádzať do širšieho kontextu, prepájať a aplikovať ich pod vedením skúsených odborníkov, cvičných učiteľov. Rozumie súvislostiam medzi teóriou vyučovania a pedagogickou praxou. Má zručnosti s využívaním digitálnych technológií vo vyučovacom procese všeobecne, i vo vyučovaní fyziky. Podobne je rozvinutý i v druhej predmetovej aprobácii.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný podprogram je tvorený tak, aby spoločne s podprogramom zameraným na získanie ďalšej aprobácie a všeobecným pedagogickým základom tvoril kompaktný študijný program. V súlade s tradíciami prípravy budúcich učiteľov fyziky podprogram rozvíja didaktický systém učiva fyziky – najmä vybrané vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre začínajúceho učiteľa fyziky. Ďalšie vedomosti, zručnosti a schopnosti sú rozvíjané v následnom magisterskom stupni. V štúdiu je zaradený kurz VŠ fyziky pre budúcich učiteľov fyziky (Mechanika, Elektrina a magnetizmus, Molekulová fyzika a termodynamika, Vlnenie a optika, Atómová a jadrová fyzika). Tento je doplnený predmetmi rozvíjajúcimi schopnosti študentov využívať prostriedky vyššej matematiky vo fyzike. Súčasne s predmetmi VŠ kurzu fyziky sú zaradené aj predmety syntetizujúce vedomosti študentov získané na strednej a základnej škole (Školská fyzika 1 a 2, Školské pokusy z fyziky). Postupný prechod študentov od role študenta k roli učiteľa je realizovaný v predmetoch Úvod do školských pokusov a Úvod do didaktiky fyziky. Študijný plán sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Medzi povinné sú zaradené predmety nevyhnutné pre naplnenie stanoveného profilu absolventa učiteľstva fyziky v kombinácii. Výberové predmety umožňujú rozšírenie profilu absolventa smerom k vnímaniu fyziky ako súčasti prírodovedného vzdelávania, k prehĺbeniu vnímania fyziky v netradičných situáciách, k rozvoju v oblasti tvorby textov, úloh a multimédií v komunikácii fyzikálnych poznatkov, k popularizácii vedy a k neformálnemu i informálnemu vzdelávaniu. Výberové predmety okrem iného umožňujú doplnenie vzdelania potrebného k zvládnutiu povinných predmetov alebo rozšírenie vzdelania pre študentov s vyššími vstupnými vedomosťami alebo pre študentov so zvýšeným záujmom o niektorú z oblastí učiteľstva fyziky.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou študent preukazuje schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracováva študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Učitelia podprogramu učiteľstvo fyziky v kombinácii riešia viaceré výskumné úlohy a v rámci individuálneho prístupu k záujmom jednotlivých študentoch ponúkajú témy záverečných prác odpovedajúce vízii rozvoja vybraných aspektov fyzikálneho vzdelávania.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo a pedagogické vedy, podprogramu Učiteľstvo fyziky v kombinácii majú uplatnenie najmä v magisterskom štúdiu, v ktorom môžu získať kvalifikáciu Pedagogický zamestnanec, kategória učiteľ. Absolventi sú pripravení vykonávať pozíciu pedagogický asistent (asistenta učiteľa), nekvalifikovaný učiteľa (podľa platnej legislatívy) a podporný a pomocný personál a ako lektor v školských a mimoškolských zariadeniach. Absolventi nachádzajú uplatnenie tiež v organizáciách neformálneho a informálneho prírodovedného vzdelávania a v iných organizáciách pri vzdelávaní zamestnancov týchto organizácií.