Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy
(Učiteľstvo akademických predmetov - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo fyziky v kombinácii

 

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Fyziku je možné študovať v kombinácii s matematikou alebo informatikou. 

Filozofická fakulta UK v spolupráci s našou fakultou ponúka štúdium učiteľstva v kombinácii filozofia - fyzika. 

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program učiteľstva fyziky v kombinácii proporčne pokrýva vybrané témy sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva, základný kurz fyziky orientovaný na budúcich učiteľov a témy zamerané na didaktiku fyziky. Základnou úlohou bakalárskeho a následne magisterského stupňa tohto študijného programu je pripraviť kvalitných učiteľov fyziky pre všetky typy základných a stredných škôl. Kvalitnou jazykovou prípravou si študenti otvárajú možnosti pracovať aj v zahraničných vzdelávacích systémoch, či v bilingválnych školách. Študenti sa v rámci výberových predmetov môžu rozvíjať aj smerom k plneniu úloh spojených s popularizáciou fyziky a iných prírodovedných disciplín a úloh súvisiacich s neformálnym a informálnym vzdelávaním. 

Predmetová aprobácia je pripravená na základe poznania súčasných, vo svete uznávaných prístupov. Povinné predmety predmetovej aprobácie sú koncipované v duchu transformačného prístupu k príprave budúceho učiteľa. V tomto prístupe patrí medzi ťažiskové didaktický systém učiva, čo je syntetizovaná oblasť poznatkov učiteľa fyziky. V tomto duchu základný vysokoškolský kurz fyziky obsahuje aj témy súvisiace s vyučovaním fyziky na základnej a strednej škole a zároveň základný kurz didaktiky fyziky obsahuje aj témy nad rámec cieľových požiadaviek pre maturantov z fyziky.

Čo vás čaká v študijnom programe?

V rámci povinných predmetov študent získa prehľad základných východísk pedagogického myslenia a teórie a praxe edukácie. Oboznámi sa tiež s vybranými teóriami kognitívneho a sociálneho vývinu a s teóriami utvárania osobnosti v detstve a dospievaní.

Základný vysokoškolský kurz fyziky tvoria predmety Mechanika, Elektromagnetizmus, Vlnenie a optika, Atómová a jadrová fyzika, Molekulová fyzika a termodynamika a Experimentálne metódy fyziky. Predmety sa realizujú formou prednášok, cvičení a laboratórnych cvičení. Praktické skúsenosti s metódami merania vo vzťahu k uvedeným predmetom nadobúdajú študenti v predmete Fyzikálne praktikum. Obsah základného kurzu fyziky je starostlivo vyberaný na základe poznania obsahu fyziky na ZŠ a SŠ vo viacerých vzdelávacích systémoch. Predmety sú doplnené predmetmi rozširujúcimi matematické schopnosti študentov. Aj v týchto predmetoch sa dbá o metakognitívny pohľad budúceho učiteľa.

Významné postavenie má predmet Školská fyzika, ktorý vytvára základné prepojenie medzi pohľadom študenta a pohľadom učiteľa na vybrané fyzikálne úlohy teoretického, empirického i experimentálneho charakteru.

Na didaktických predmetoch Úvod do didaktiky fyziky a Úvod do školských pokusov študent získa základy pohľadu učiteľa na vyučovanie fyziky, rozvíja svoje vedomosti z obsahu fyziky na ZŠ a na gymnáziu a svoje zručnosti potrebné plánovanie a realizáciu fyzikálneho vzdelávania. Naučí sa vnímať ciele fyzikálneho vzdelávania a používať základné metódy vyučovania vhodné pre plnenie týchto cieľov. Zároveň sa naučí vnímať úlohu učiteľa fyziky pri riadení učenia sa žiaka.

Voliteľné a výberové predmety umožňujú profiláciu študentov. 

Záverečné práce 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia v rámci dvojpredmetovej aprobácie nadobudne: 

  • psychologicko-pedagogické vzdelanie, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu, ovláda psychologické aspekty vývinu, výchovy a vzdelávania, ovláda vybrané teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania;
  • vybrané vedomosti a spôsobilosti súvisiace s didaktickým systémom fyzikálneho učiva, vedomosti a zručnosti v oblasti podpory a riadenia žiackeho poznávania a učenia sa, vrátane podpory žiackeho empirického poznávania a organizácie práce v školskom fyzikálnom laboratóriu;
  • vybrané vedomosti a spôsobilosti z odboru fyzika vrátane modernej fyziky a vybraných problémov, ktoré rieši súčasný fyzikálny výskum;
  • vedomosti a spôsobilosti v oblasti využívania didaktickej techniky vrátane digitálnych technológií súvisiacich so vzdelávaním.

Absolvovanie bakalárskeho štúdia fyziky v kombinácii s inými predmetmi umožňuje študentom kontinuálne pokračovať v magisterskom štúdiu. Po absolvovaní magisterského stupňa je absolvent kvalifikovaný na prácu učiteľa fyziky na základnej i strednej škole a po absolvovaní tretieho stupňa i na prácu vysokoškolského učiteľa a vedecko-výskumného pracovníka v odbore. Absolvent bakalárskeho stupňa má rozvinuté schopnosti a zručnosti aj pre prácu v popularizácii fyziky a iných prírodovedných disciplín, ako aj pre prácu s deťmi, mládežou i s dospelými mimo školy v neformálnom a informálnom vzdelávaní.