Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérska matematika

Bakalársky študijný program realizovaný v spolupráci s Fakultou managementu UK

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Michal Demetrian, PhD.

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Manažérka matematika

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažérska matematika (MMN) má široké znalosti z matematických disciplín: matematická analýza, lineárna algebra, diferenciálne rovnice, numerické metódy a pravdepodobnosť a štatistika, ktoré získava u kvalitných učiteľov zväčša kmeňových zamestnancov FMFI UK. Organickou súčasťou štúdia sú aj kurzy programovania a práce s matematickým a štatistickým software. Druhým pilierom vzdelania nášho absolventa je moderne podávané vzdelanie v oblasti manažmentu, marketingu a financií zabezpečované spolupracujúcou Fakultou manažmentu UK v Bratislave ako aj pracovníkmi FMFI UK a to najmä v oblasti matematických metód vo financiách a manažmente. Absolvent si počas štúdia môže vybrať z bohatej ponuky profilujúcich predmetov z povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré mu umožňujú získať špecifické vedomosti v oblastiach: aplikácie matematickej štatistiky v reálnom svete, programátorskú zručnosť orientovanú na štatistické metódy v poisťovníctve a bankovníctve, znalosti z moderného marketingu a rozšírené obzory vo svete financií a bankovníctva. V ponuke sú aj možnosti získať komplexný prehľad o účtovníctve v moderných spoločnostiach. Študent je po skončení štúdia pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu nadväzujúceho štúdia manažérskej matematiky, matematiky, manažmentu alebo ekonómie. Časť študentov využije priamo po skončení bakalárskeho štúdia možnosti pracovného trhu doma alebo v zahraničí najčastejšie v pozíciách špecialistu v poisťovníctve, manažérskej analytike, spracovaní rizika a podobných pozíciách spojených s matematickou a štatistickou prácou v riadení spoločností.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný plán pozostáva z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Medzi povinné predmety patria aj celofakultné predmety Anglický jazyk pokročilá úroveň (1. semester) a dvojsemestrálny kurz telesnej výchovy a športu. Okrem nich sú povinné predmety tvorené základnými predmetmi štúdia manažmentu a matematiky (a štatistiky). Tento súbor predmetov je podmienený našou predstavou profilu absolventa. Usporiadanie povinných predmetov rešpektuje logické nadväznosti medzi nimi a to ako v matematickej tak aj v manažérskej časti štúdia. V rámci štúdia môže študent absolvovať ako hodnotený predmet aj prax.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky, používať a prezentovať ich v písomnej podobe. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje jeden oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Ponuka bakalárskych prác sa každoročne aktualizuje v študijnom informačnom systéme. Študentov povzbudzujeme aj v tom, aby sami iniciatívne oslovovali učiteľov a odborníkov z praxe so záujmom o bakalársku prácu v konkrétnej problematike.

Príklady úspešných bakalárskych prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Študijný program Manažérska matematika nie je previazaný so žiadnou regulovanou profesiou, väčšina absolventov pokračuje v magisterskom štúdiu. Absolventi však bez problémov vedia získať prácu najčastejšie v oblasti firemného manažmentu a pozíciách ako sú finančné, marketingové, riadiace analytické posty, vyžadujúce schopnosť aktívneho používanie metód štatistiky a spracovania dát a komplexného myslenia so skúsenosťami v analytike a matematických metódach. O dobrej uplatniteľnosti našich absolventov svedčí aj fakt, že tí, ktorí po bakalárskom štúdiu pokračujú u nás v magisterskom štúdiu majú zvyčajne počas štúdia aj prácu na skrátený úväzok v odbore príbuznom štúdiu manažérskej matematiky.