Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérska matematika

Bakalársky študijný program realizovaný v spolupráci s Fakultou managementu UK

Študijný odbor:

Matematika
(Aplikovaná matematika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. RNDr. Ivan Kupka, CSc.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Manažérka matematika

Charakteristika študijného programu

Manažérska matematika je jeden z najžiadanejších programov, zabezpečovaných FMFI UK. Pozostáva z trojročného bakalárskeho a následného dvojročného magisterského štúdia. Skĺbenie know-how pedagógov z dvoch fakúlt - Fakulty managementu a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky - zabezpečuje, že absolventi nadobudnú kvalitné matematické a manažérske vzdelanie. Program je zameraný na súčasné požiadavky spoločenskej praxe. Okrem iného majú absolventi vedomosti z finančnej matematiky, optimalizácie, programovania, ekonómie, zoblasti riadenia a medziľudskej komunikácie. Vedia plynulo komunikovať v anglickom jazyku, môžu si osvojiť ďalšie európske jazyky.

V rámci výmenného programu Erasmus môžu študenti študovať jeden semester na významných európskych univerzitách. Okrem iného naši študenti absolvovali pobyty vo francúzskom Amiens, Clermont Ferrande a Montpellier, v Trieste, Ljubljane, v nórskom Halmstade a Bergene, v Jene, Wuppertali, Pise, Amsterdame.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je rozdelený na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Logicky sa rozdeľujú predmety na matematické a manažérske tak, aby absolvent získal primerané vedomosti z oboch oblastí a tak, aby tieto vedomosti boli prepojené a absolvent bol schopný aplikovať matematické metódy v manažmente. Okrem toho absolvent musí zvládnuť a má možnosť vybrať si z predmetov informatických a predmetov finančnej a poistnej matematiky s dôrazom na aplikácie v praxi. 

Absolvent tohto bakalárskeho študijného programu získa vyvážené matematicko-manažérske vzdelanie s dobrými vedomosťami z financií a aj možnosťou doprofilovania sa v informatike. 

Záverečné práce

Cieľom bakalárskej práce je prezentovať schopnosť študenta vypracovať ucelenú štúdiu na matematickú alebo manažérsku tému. Očakáva sa tiež získanie nových znalostí v oblastiach súvisiacich s témou bakalárskej práce. 

Príklady úspešných bakalárskych prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent získa:

 • Ucelené prvostupňové vzdelanie v odbore Aplikovaná matematika.
 • Schopnosť aplikovať exaktné matematické postupy v oblasti manažmentu, financií a poisťovníctva.
 • Prehľad o použití kvantitatívnych metód v manažérskej praxi.
 • Schopnosť samostatne vytvárať jednoduchšie databázové aplikácie pri riešení praktických problémov.
 • Bude vedieť vytvoriť počítačové simulácie a optimalizačné programy uľahčujúce manažérske rozhodovanie.
 • Schopnosť komunikovať s ekonomickými odborníkmi a voľné formulácie problémov bude vedieť previesť do exaktnej matematickej formy, ktorú môže zadať na vyriešenie špecialistom v danej oblasti.
 • Nadštandardnú počítačovú gramotnosť. Naučí sa aspoň jeden programovací jazyk a bude ovládať prácu so základným softvérom z oblasti štatistického spracovania údajov, tabuľkových procesorov, spracovania textov a hypertextov, grafickej prezentácie výsledkov.
 • Dobrú jazykovú vybavenosť. Bude vedieť plynulo komunikovať v anglickom jazyku a bude mať možnosť získať znalosť ďalších rozšírených európskych jazykov ako aj dobrú znalosť japončiny, ktorej výučbu pre manažérov organizuje Fakulta manažmentu.

Všetky predchádzajúce vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa vedca a so zreteľom na ekonomické, právne  a spoločenské súvislosti.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažérska matematika má dobré jazykové znalosti (najmä angličtina je samozrejmá požiadavka) a vďaka kvalite a obsahu vzdelania nadobudne schopnosť exaktného myslenia, ktoré môže výhodne uplatniť vo viacerých oblastiach celospoločenskej praxe. Najtypickejšie príklady uplatnenia matematikov - manažérov sú: 

 • Riadiaci pracovníci na základných a stredných stupňoch riadenia v súkromných alebo štátnych firmách, alebo vo verejnej správe.
 • Uplatnenie v bankovníctve a poisťovníctve (spracovanie údajov, štatistické analýzy, analýza a programovanie konkrétnych ekonomických aplikácií ).
 • Kvantitatívne modelovanie rôznych ekonomických a spoločenských javov.
 • Po ukončení bakalárskeho stupňa budú absolventi pripravení na pokračovanie v magisterskom štúdiu buď na našej fakulte, alebo v magisterských študijných programoch na Fakulte manažmentu alebo na Ekonomickej univerzite.  

Doterajšie skúsenosti z výučby na tomto zameraní ukazujú, že prevažná väčšina bakalárov pokračuje v štúdiu na našej fakulte na magisterskom štúdiu toho istého zamerania. Po skončení magisterského stupňa sú z nich vyhľadávaní vrcholoví manažéri, odborníci na bankovú a monetárnu problematiku, obchod na burzách, analytickí pracovníci v bankovníctve.

Pokračovanie v magisterskom štúdiu po skončení bakalárskeho študijného programu je v zhode so zámermi našej fakulty.