Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby:

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. (deskriptívna geometria)
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (spoločný základ)

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Andrej Ferko,P hD.
doc. Mgr. Tibor Macko, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Štefan Karolčík,P hD.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Deskriptívnu geometriu je možné študovať v kombinácii s matematikou.

Charakteristika študijného programu

Príprava študentov učiteľstva deskriptívnej geometrie v kombinácii v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia je základným predpokladom pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore a programe a pre získanie plnej kvalifikácie na vykonávanie profesie učiteľa. V rámci študijného programu ide o štúdium kombinácie dvoch disciplín.

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii sú spôsobilí vykonávať profesiu pedagogického asistenta, asistenta učiteľa alebo zatiaľ nekvalifikovaného učiteľa na úrovni sekundárneho vzdelávania (podľa platnej legislatívy) a pracovať v školských a mimoškolských zariadeniach ako podporný a pomocný personál, event. ako animátori.

Disponujú poznatkami a skúsenosťami o výchove a vzdelávaní z oblasti rôznych pedagogických a psychologických disciplín explicitne súvisiacich s výkonom učiteľského povolania (vývinová a edukačná psychológia, teória výchovy, všeobecná didaktika, školský manažment), dokážu ich uvádzať do širšieho kontextu, prepájať a aplikovať ich i v samotnej praxi pod vedením skúsených odborníkov, cvičných učiteľov. Rozumejú súvislostiam medzi teóriou výchovy a vyučovania a pedagogickou praxou. Nadobudnú zručnosti v rámci využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i s ich aplikáciou vo vyučovaní deskriptívnej geometrie. Počas bakalárskeho štúdia sa so zreteľom na budúce povolanie a obsah vzdelávania vyprofilovali rovnomerne v troch oblastiach. Ich poznatková základňa zahŕňa základy všetkých disciplín príslušných dvoch profilových vzdelávacích oblastí, či špecializácií a pedagogicko-psychologických disciplín.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimo fakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Pri tvorbe študijného plánu sa zohľadňuje poslanie a ciele stanovené fakultou v oblasti vedy a výskumu a v oblasti vzdelávania, ktoré sú uvedené v Dlhodobom zámere fakulty. Študijný program je pripravený v súlade s potrebami praxe a sleduje uplatniteľnosť absolventov.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných bakalárskych prác našich študentov:  

Uplatnenie absolventov

V čase absolvovania štúdia je absolvent pripravený vykonávať pozíciu pedagogický asistent (asistenta učiteľa), nekvalifikovaného učiteľa (podľa platnej legislatívy) a podporný a pomocný personál, event. ako animátor v školských a mimoškolských zariadeniach. Vzhľadom na platnú legislatívu, absolvent študijného programu nie je plne kvalifikovaný na výučbu deskriptívnej geometrie na gymnáziách a stredných odborných školách. Je však odborne pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v predmetovej špecializácii Deskriptívna geometria a po jeho absolvovaní získať plnú kvalifikáciu učiteľstva deskriptívnej geometrie a druhého aprobačného predmetu, v našom prípade matematiky.

Ak by absolvent nepokračoval v štúdiu na druhom stupni, je spôsobilý pomáhať učiteľom na základnej a strednej škole pri príprave vyučovacieho procesu. Môže participovať na príprave názorných pomôcok, vrátane asistencie pri využití pedagogického softvéru vo vyučovacom predmete deskriptívna geometria a technického kreslenia na stredných odborných školách. Môže sa tiež podieľať na vedení krúžkov záujmovej činnosti na školách a v mládežníckych kluboch a centrách, prípadne pracovať v štátnej správe pre oblasť výchovy a vzdelávania. Medzi tradičnými úlohami štúdia učiteľstva deskriptívnej geometrie je zabezpečenie kvalitnej prípravy učiteľov deskriptívnej geometrie a s ňou súvisiacich aplikácií – počítačom podporovaného projektovania, počítačovej geometrie, technického kreslenia pre stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia) predmety Deskriptívna geometria a Technické kreslenie. Absolventi sú pripravení pre vysoké školy technické, pre strojnícke a stavebné fakulty, fakultu architektúry (predmety Deskriptívna resp. Konštrukčná geometria a jej aplikácie, stavebné konštrukcie, rekonštrukcia reality zo snímok, úžitkové umenie umelecký a najmä priemyselný dizajn, …), pre prírodovedecké fakulty univerzít, kde sú základy správneho zobrazovania priestorových útvarov v osnovách štúdia budúcich učiteľov. Pripravujeme tiež odborníkov v oblasti počítačovej grafiky (moderná tvorba modelov pomocou počítača v širšom kontexte (napr. architektúra, stavebníctvo, strojárstvo, dizajn nábytku, dizajn hier a pod.).

Solídna príprava v oblasti deskriptívnej geometrie, tréning v riešení nielen ale najmä geometricky orientovaných úloh a vysoký stupeň počítačovej gramotnosti dáva absolventovi predkladaného študijného programu veľmi dobré vyhliadky uplatnenia sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva, a to nielen na Slovensku.