Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy
(Učiteľstvo akademických predmetov - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii

 

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Deskriptívnu geometriu je možné študovať v kombinácii s matematikou.

Charakteristika študijného programu

Základnou úlohou študijného programu  Deskriptívna geometria v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania je kvalitná  príprava budúcich  učiteľov deskriptívnej geometrie (a s ňou  súvisiacich aplikácií – počítačom podporovaného projektovania, počítačovej geometrie, technického kreslenia...) pre stredné  školy (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia) a pre vysoké školy technické  (najmä strojnícke a stavebné  fakulty), prírodovedecké a pedagogické fakulty univerzít.

Absolvent tohto študijného programu získa dostatočne hlboké vedomosti z teoretických disciplín, na ktorých sú založené algoritmy správneho zobrazovania trojrozmerných geometrických útvarov a obrátene, metódy získania informácií o vlastnostiach týchto útvarov z ich priemetov. Na ich základe si absolvent rozvinie praktické zručnosti riešenia konkrétnych problémov, či už klasickými metódami, alebo  s využitím modernej výpočtovej techniky s vhodným programovým vybavením. Získa aj kvalitné vedomosti z modernej psychológie a pedagogiky a zo základov odborovej didaktiky. Takto sa pripraví na nadväzujúce štúdium v druhom stupni, ktoré mu už dá kvalifikáciu na vyučovanie deskriptívnej geometrie.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Nosné predmety študijného programu sú zaradené v jednej z nasledujúcich skupín:

1. Zobrazovacie metódy. V predmetoch Zobrazovacie metódy 1 – 4 sa po dôkladnej príprave zo stereometrie študujú základné princípy zobrazovacích metód: kótované premietanie, Mongeova metóda, kolmá a šikmá axonometria, stredové premietanie.

2. Teoretické geometrické disciplíny (Projektívna geometria 1 a 2, Úvod do algebraickej geometrie, Úvod do diferenciálnej geometrie) sú potrebné na hlbšie poznanie vlastností rovinných a priestorových útvarov a spôsobov ich zobrazovania.

3. Aplikácie deskriptívnej geometrie zamerané na špeciálne formy zobrazovacích metód využívaných v praxi - lineárna perspektíva, fotogrametria, topografia, technické kreslenie – sú obsiahnuté v predmetoch Aplikácie deskriptívnej geometrie a Technické kreslenie s podporou CAD systémov.

4. Počítačová geometria a jej aplikácie a témy zamerané na technologickú podporu vzdelávania (v predmetoch Úvod do tvorby grafických aplikácií, Úvod do počítačovej geometrie).

 

Záverečné práce

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa učiteľského štúdia získa teoretické vedomosti v troch základných zložkách prípravy, v pedagogicko-psychologickej, v predmetovo-odbornej a v didaktickej zložke. V odbornej príprave absolvent pozná teoretické základy zobrazovacích metód a má vedomosti z teoretických základov geometrie (projektívna, algebraická a diferenciálna geometria). Vie riešiť základné polohové a metrické úlohy v rôznych zobrazovacích metódach. Ovláda základné aplikácie metód deskriptívnej geometrie v niektorých oblastiach technickej praxe (strojárske a stavebné technické výkresy, topografické mapy, rekonštrukcie objektov z fotografií a pod.). Oboznámi sa s programovým vybavením pre počítačom podporované projektovanie a vie ho primerane využívať. Pozná odbornú terminológiu svojho akademického predmetu a na jej základe je schopný komunikovať s pracovníkmi iných odborov v presnom a pritom zrozumiteľnom jazyku. Ovláda podporné technické a multimediálne prostriedky vyučovania a rôzne spôsoby prezentácie poznatkov s využitím výpočtovej techniky. Je pripravený na prehĺbenie svojich odborných vedomostí na druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Absolvent študijného programu prvého stupňa nie je ešte kvalifikovaný na výkon pedagogickej činnosti. Je však odborne pripravený úspešné pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii (prípadne konverznej verzie, ak bakalárske štúdium neobsahovalo predmety dekriptívnej geometria) a po jeho absolvovaní získať plnú kvalifikáciu učiteľstva deskriptívnej geometrie a učiteľstva druhého študijného programu (matematiky). Okrem toho je spôsobilý pomáhať učiteľom na základnej a strednej škole pri príprave vyučovacieho procesu a názorných pomôcok, vrátane asistencie pri využití pedagogického softvéru v matematike, týkajúceho sa geometrie a zobrazovania, ale aj v iných predmetoch (napr. v geografii alebo v geológii), v ktorých sa zobrazovacie metódy používajú. Môže sa tiež podieľať na vedení krúžkov záujmovej činnosti na školách a v mládežníckych kluboch a centrách voľného času. Môže plsobiť aj ako odborný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania. 

Okrem uplatnenia v školstve absolventi učiteľského štúdia na FMFI úspešné pôsobia aj v iných oblastiach, napr. v priemysle, vo finančníctve a v službách. Umožňuje im to najmä dobrá príprava z matematiky, ktorej súčasťou je dôkladný tréning z logiky, z analytického myslenia a z metód riešenia problémov. V študijnom programe Deskriptívna geometria k tomu pristupuje ešte príprava v oblasti spracovania geometrických informácií.