Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky
konverzný program 4 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. 

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia 

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho študijného programu bude schopný samostatne alebo v tíme riešiť jednoduchšie fyzikálne problémy interdisciplinárnej povahy, predovšetkým z oblasti obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnej fyziky, využívajúc získané vedomosti z rôznych oblastí fyziky, matematiky, chémie, počítačovej fyziky a meracích metód. Bude schopný vytvárať a používať počítačové modely fyzikálnych javov.

Najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent získa: 

 • Získa ucelené úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika.
 • Bude vedieť aplikovať fyzikálne poznatky na bežné javy v každodennom živote, vedieť ich správne pochopiť, bude schopný merať rôzne fyzikálne veličiny, tieto štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať.
 • Bude schopný stavať jednoduché fyzikálne aparatúry potrebné na štúdium fyzikálnych javov.
 • Bude vedieť tvoriť jednoduché teoretické modely popisujúce chovanie najrôznejších systémov živej a neživej prírody, environmentálneho systému a jeho jednotlivých podsystémov.
 • Bude vedieť tvoriť počítačové simulačné programy na simuláciu a optimalizáciu fyzikálnych, geofyzikálnych, biofyzikálnych, environmentálnych, ale aj socioekonomických javov.
 • Bude schopný šíriť najnovšie fyzikálne poznatky zrozumiteľným spôsobom v laickej verejnosti.
 • Bude schopný komunikovať s odborníkmi v hraničných oblastiach, vedieť aplikovať fyzikálne poznatky do nich, a vytvárať modely použiteľné v najrozličnejších oblastiach ľudskej činnosti.
 • Bude schopný realizovať v tíme pod vedením skúsených fyzikov rôzne náročné experimenty, bude schopný samostatne riešiť základné fyzikálne úlohy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít.
 • V spolupráci s technikmi bude schopný vyvíjať nové materiály a technologické postupy.
 • Bude vedieť ovládať rôzne fyzikálne a technologické zariadenia.
 • Bude ovládať prácu so základným softvérom z oblasti štatistického spracovania dát, tabuľkových procesorov, spracovania textov, hypertextov, grafickej prezentácie a publikácie výsledkov.
 • Bude schopný aplikovať široký matematický aparát hlavne z matematickej analýzy, algebry a geometrie nielen na fyzikálne, ale akékoľvek problémy. 
 • Bude takisto pripravený na úspešné štúdium v magisterskom stupni VŠ vzdelania. Všetky predchádzajúce vedomosti, schopnosti a zručnosti budú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa vedca a so zreteľom na ekonomické, právne a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločného základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia. 

Konverzný študijný program je štvorročný program odvodený od trojročného študijného programu. Vprvom ročníku študent absolvuje konverzný blok, vďalších troch rokoch študuje podľa študijného plánu trojročného štúdia. Program je určený pre absolventov strednej školy, u ktorých rozsah a kvalita vedomostí nenapĺňa dostatočne predpoklady pre úspešné trojročné bakalárske štúdium (najmä v prípadoch, keď študent neabsolvoval maturitnú skúšku z profilových predmetov študijného programu). Študent navyše oproti trojročnému študijnému plánu absolvuje úvodný ročník, v ktorom absolvuje predmety z konverzného bloku, ktoré sú potrebné ako prerekvizita k úspešnému absolvovaniu bakalárskeho štúdia. Tieto predmety určuje individuálne garant študijného programu na základe vyhodnotenia znalostí a študijných predpokladov študenta. Po absolvovaní úvodného ročníka študenti pokračujú podľa štandardného odporúčaného študijného plánu pre trojročné štúdium.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Obsah bakalárskeho študijného programu OZE pozostáva z 5 blokov. 

 1. Blok Základov fyziky (zodpovedá teoretickým základom kurzu fyziky a je tvorený prednáškami: Mechanika, Molekulová fyzika, Elektromagnetizmus, Atómová a jadrová fyzika, Vlnenie a optika, Kvantová mechanika, Termodynamika a štatistická fyzika, Teoretická mechanika, Úvod do fyziky tuhých látok, experimentálnym základom kurzu fyziky zodpovedajú: Praktikum 1-3, Základy elektroniky, Termofyzika)
 2. Blok Obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnej fyziky (teoretický základ reprezentujú prednášky: Základy meteorológie a klimatológie, Základy fyziky vody, Základy environmentálnej fyziky, Jadrová a fosílna energia a ich environmentálne aspekty, Obnoviteľné zdroje energie, Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením, Základy fyziky Zeme, experimentálnym základom bloku zodpovedajú prednášky: Analytické metódy v environmentálnej fyzike, Spracovanie experimentálnych dát, Geografické informačné systémy)
 3. Blok Počítačovej fyziky a elektroniky (Základy programovania, Pokročilé programovanie, Základy elektroniky)
 4. Blok Matematiky (Základy matematiky, Základy pravdepodobnosti a štatistiky, Algebra a geometria, Matematické metódy fyziky (1-2))
 5. Blok Základov chémie (Anorganická chémia, Všeobecná chémia)

Bloky základov fyziky a environmentálnej fyziky sú vyváženými kurzmi teoretických a experimentálnych zložiek študijného programu. Z povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré tvoria jadro programu musí poslucháč získať minimálne 150 kreditov, čo predstavuje 83 % všetkých kreditov. Z kategórie voliteľných predmetov musí poslucháč získať minimálne 30 kreditov (17 %).V tejto kategórii si študent volí predmety z bloku povinne voliteľných a výberových predmetov tohto študijného programu alebo z ponuky iných študijných programov. Mimo týchto blokov si študenti zapisujú predmety z humanistiky, telesnej výchovy a jazykov. Rozsah a akreditovanie týchto predmetov sa riadi študijným poriadkom fakulty. Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje študijný poriadok. Pri zápise predmetov študent vychádza z doporučeného študijného plánu a rešpektuje podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti (ak sú definované) a kapacitné a časové obmedzenia.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Environmentálna fyzika a meteorológia je interdisciplinárnou vedou s veľmi širokými možnosťami uplatnenia svojich absolventov aj prvého stupňa vzdelania na zodpovedajúcich pozíciách v oblasti výskumu v ústavoch Slovenskej akadémie vied a na vysokých školách, v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva, v ústave Slovenskej legálnej metrológie a v iných podobných inštitúciách u nás a v zahraničí, ďalej v oblasti aplikovaného výskumu v technologických spoločnostiach, ako aj v orgánoch ministerstiev, Slovenskej agentúre životného prostredia a pod. Uplatnenie môže nájsť okrem odborných a vzdelávacích inštitúcii prakticky vo všetkých oblastiach hospodárstva a to v doprave, poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, štátnej a verejnej správe, ako aj v súkromnej sfére na všetkých stupňoch riadenia.