Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky
konverzný program 4 roky

Garant:

doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. 

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia ako aj rad ďalších magisterných študijných programov v odbore Fyzika

Charakteristika študijného programu

Environmentálna fyzika je etablovaný fyzikálny odbor, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách vo svete. Akreditovaný bakalársky študijný program Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika sa v SR zatiaľ neštudoval na žiadnej inej vysokej škole. Jeho zavedenie na FMFI UK odstraňuje zaostávanie Slovenska vo výchove špecialistov v environmentálnej fyzike. Štúdium tohto programu vytvára tiež predpoklady pre pokračovanie v druhom a treťom stupni štúdia.

Cieľom je pripraviť špecialistov v interdisciplinárnom odbore schopných riešiť problémy na rozhraní rôznych fyzikálnych odborov (radiačná fyzika, fyzika Zeme, vody a atmosféry, biofyzika, fyzika tuhých látok, chemická fyzika) a s poznatkami z ďalších prírodovedných odborov (matematika, chémia, biológia, geografia, hydrológia). 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Obsah študijného programu pozostáva z 5 blokov:

 1. Základy fyziky
  (Mechanika, Elektromagnetizmus a optika, Praktikum, Úvod do kvantovej fyziky, Kvantová teória, Termodynamika a štatistická fyzika)
 2. Obnoviteľné zdrojov energie a environmentálnej fyziky
  (Základy fyziky vody, Základy fyziky Zeme, Základy meteorológie, klimatológie a hydrológie, Jadrová energia a jej environmentálne aspekty, Základy alternatívnych zdrojov energie, Základy fyziky životného prostredia, Rádiometrické merania, Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením, Úvod do fyziky atmosféry, Základy elektroniky, Automatizované fyzikálne merania, Fyzikálne analytické metódy)
 3. Počítačová fyzika
  (Princípy počítačov a aplikačný softvér, Počítačové siete, Základy programovania, Pokročilé programovanie)
 4. Základy matematiky
  (Matematické metódy fyziky, Základy matematiky, Pravdepodobnosť a štatistika, Spracovanie experimentálnych dát)
 5. Základy chémie
  (Všeobecná chémia, Organická chémia)

Bloky základov fyziky a environmentálnej fyziky sú vyváženými kurzami teoretických a experimentálnych zložiek študijného programu.

Záverečné práce

Obsahovo práce pokrývajú všetky oblasti fyziky, ktoré je možné študovať v druhom stupni štúdia na FMFI UK.  Preferované sú práce zamerané na obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku. Práce riešia jednoduché experimentálne problémy, simulácie fyzikálnych javov a v niektorých prípadoch sú zamerané na zmapovanie súčasného stavu v riešení nejakého konkrétneho problému a sú vlastne určitou predprípravou na samostatné vypracovanie magisterskej diplomovej práce.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu bude schopný samostatne alebo v tíme riešiť jednoduchšie fyzikálne problémy interdisciplinárnej povahy, predovšetkým z oblasti  obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnej fyziky, využívajúc získané vedomosti z rôznych oblastí fyziky, chémie, počítačovej fyziky a meracích metód. Bude schopný vytvárať a používať počítačové modely fyzikálnych javov ako aj riadiť experiment počítačom.

Najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent získa: 

 • Získa ucelené úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika.
 • Bude vedieť aplikovať fyzikálne poznatky na bežné javy v každodennom živote, vedieť ich správne pochopiť, bude schopný merať rôzne fyzikálne veličiny, tieto štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať.
 • Bude schopný stavať jednoduché fyzikálne aparatúry potrebné na štúdium fyzikálnych javov.
 • Bude vedieť tvoriť jednoduché teoretické modely popisujúce chovanie najrôznejších systémov živej a neživej prírody, environmentálneho systému a jeho jednotlivých podsystémov.
 • Bude vedieť tvoriť počítačové simulačné programy na simuláciu a optimalizáciu fyzikálnych, geofyzikálnych, biofyzikálnych, environmentálnych, ale aj socioekonomických javov.
 • Bude schopný šíriť najnovšie fyzikálne poznatky zrozumiteľným spôsobom v laickej verejnosti.
 • Bude schopný komunikovať s odborníkmi v hraničných oblastiach, vedieť aplikovať fyzikálne poznatky do nich, a vytvárať modely použiteľné v najrozličnejších oblastiach ľudskej činnosti
 • Bude schopný realizovať v tíme pod vedením skúsených fyzikov rôzne náročné experimenty, bude schopný samostatne riešiť základné fyzikálne úlohy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít.
 • V spolupráci s technikmi bude schopný vyvíjať nové materiály a technologické postupy.
 • Bude vedieť ovládať rôzne fyzikálne a technologické zariadenia.
 • Bude ovládať prácu so základným softvérom z oblasti štatistického spracovania dát, tabuľkových procesorov, spracovania textov, hypertextov, grafickej prezentácie a publikácie výsledkov.
 • Bude ovládať aspoň jeden programovací jazyk.
 • Bude schopný aplikovať široký matematický aparát hlavne z matematickej analýzy, algebry a geometrie nielenna fyzikálne, ale akékoľvek problémy.
 • Bude takisto pripravený na úspešné štúdium v magisterskom stupni VŠ vzdelania.

Všetky predchádzajúce vedomosti, schopnosti a zručnosti budú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa vedca a so zreteľom na ekonomické, právne a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločného základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia.