Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok: 31.3.2024
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
Termín na dodanie potrebných dokumentov: 30.4.2024
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe - tlačivo MŠVVaŠ SR): 33 EUR
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR 

Uchádzač môže v jednej prihláške uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy. 

Spôsob podania prihlášky (výber iba jednej alternatívy):  

 1. fakultná elektronická prihláška - prihláška sa netlačí a neposiela, potrebné je zaslanie dokumentov, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na prijatie (videonávod
 2. univerzitná elektronická prihláška - prihláška sa netlačí a neposiela, potrebné je zaslanie dokumentov, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na prijatie 
 3. papierová prihláška - tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva 

Zoznam dokumentov potvrdzujúce splnenie podmienok na prijatie:

 • potvrdenia dosiahnutých výsledkov na súťažiach  (napr. úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola predmetovej olympiády z profilového predmetu, úspešní účastníci SOČ v odbore, úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, výsledky ostatných súťaží v zmysle platných kritérií)
 • u uchádzačov v maturitnom ročníku: školou potvrdený výpis známok alebo overené kópie koncoročných vysvedčení
 • u uchádzačov s ukončenou maturitou: overené kópie vysvedčení zo strednej školy a maturitného vysvedčenia; v prípade vykonania testu SCIO v predchádzajúcich rokoch (nie staršie ako 4 roky) priložiť kópiu certifikátu SCIO 

Adresa fakulty:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Uchádzači maturujúci v roku 2024 budú o termíne dodania overenej kópie maturitného vysvedčenia informovaní listom (apríl - máj)

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania sa nevyžaduje.

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia

Záujemcovia o štúdium z cudziny musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Úspešní uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia najneskôr do dňa zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.

Proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy:

 1. Prevod známok zo stredných škôl v zahraničí - zahraničný uchádzač si na základe manuálu prevodu známok prevedie známky na slovenskú stupnicu
  Manuál prevodu známok zverejnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 2. Žiadosť o nostrifikáciu na príslušnom Regionálnom úrade školskej správy

<output>Uchádzač si môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na štúdium, v ktorej uvedie najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy.</output>

Úhrada poplatku za prijímacie konanie

Prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe - tlačivo MŠVVaŠ SR): 33 EUR 
Prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť len bankovým prevodom.

IBAN SK 88 8180 0000 0070 0013 8327
variabilný symbol 800 (bakalárske, magisterské štúdium) alebo 801 (doktorandské štúdium)
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Podmienky prijatia

Ponúkané študijné programy sú uvedené v Tabuľke študijných programov aj so zoznamom profilových predmetov a plánovaným počtom prijatých študentov na jednotlivé študijné programy. 

Uchádzači budú prijímaní na bakalárske štúdium na základe jedného z nasledujúcich kritérií:

 1. výsledky na predmetových olympiádach alebo predmetových súťažiach
 2. klasifikácia na koncoročných vysvedčeniach
 3. percentil autorizovanej skúšky z matematiky
 4. interná časť maturitnej skúšky z profilového predmetu 
 5. poradie v poradovníku uchádzačov o štúdium príslušného študijného programu podľa percentilu autorizovanej skúšky z matematiky 
 • Na všetky študijné programy budú prijatí:
  • úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády organizovanej MŠVVŠ SR, Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou informatickou spoločnosťou v kategóriách A alebo B; predmetová olympiáda sa musí vzťahovať na profilový predmet príslušného študijného programu 
  • úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom, 
  • úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým predmetom 
  • úspešní riešitelia celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky v súťažnej kategórii, ktorá sa vzťahuje na profilový predmet študijného programu 
  • riešitelia súťaže Robocup, ktorí postúpili do medzinárodného kola súťaže, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu
  • riešitelia súťaže iBobor v kategórii Senior, ktorí dosiahli aspoň 90 percentil, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu
  • úspešní riešitelia krajského kola súťaže Zenit v programovaní v kategórii A alebo B, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu
  • riešitelia Korešpondenčného matematického seminára, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórií získali aspoň 65 % celkového počtu bodov
  • riešitelia Fyzikálneho korešpondenčného seminára, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórií získali aspoň 65 % celkového počtu bodov, ak je fyzika profilovým predmetov príslušného študijného programu
  • riešitelia Korešpondenčného seminára z programovania, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórií získali aspoň 65 % celkového počtu bodov, ak je informatika profilovým predmetov príslušného študijného programu
 • Na jednotlivé študijné programy budú prijatí na základe nasledujúcich výsledkov zo strednej školy (Tabuľka kritérií):
  • klasifikácia na koncoročných vysvedčeniach 
   Pre splnenie podmienky klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) musí byť profilový predmet klasifikovaný v každom z ročníkov strednej školy a žiaden z klasifikačných stupňov nesmie byť horší ako požadovaný klasifikačný stupeň.
  • percentil z autorizovanej skúšky z matematiky
  • maturita z profilového predmetu

 • Prijímacia skúška je nahradená percentilom autorizovanej skúšky z matematiky, fakulta neponúka osobitnú prijímaciu skúšku. Ak ich uchádzač absolvoval niekoľko, zohľadní sa mu najlepší výsledok. V prípade neabsolvovania autorizovanej skúšky z matematiky sa uchádzačovi priradí percentil s hodnotou 0.  
  Na každý študijný program stanoví prijímacia komisia dekana hranicu percentilu potrebnú na prijatie. Hranica percentilu môže byť stanovená tak, že celkový počet prijatých na študijný program bude nižší, než je plánovaný počet prijatých. Ak v rámci prijímacieho konania dosiahlo výborný výsledok viac uchádzačov, než je plánovaný počet prijatých, môže dekan prijať na štúdium príslušného študijného programu vyšší počet uchádzačov.

Dokumenty a študijné výsledky, ktoré sa zohľadňujú pri prijatí na bakalárske štúdium bez prijímacích skúšok, musia pochádzať zo štúdia na strednej škole ukončeného v školských rokoch 2020/2021 až 2023/24. 

Podmienkou prijatia na študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy je úspešné absolvovanie talentových skúšok na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK).

Podmienkou prijatia na študijný program učiteľstvo informatika – anglický jazyk a literatúra je znalosť anglického jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Výsledky

Jediným oficiálnym dokumentom o výsledkoch prijímacieho konania je rozhodnutie dekana FMFI UK doručené na adresu trvalého pobytu uchádzača o štúdium. Tieto rozhodnutia posielame poštou do vlastných rúk zvyčajne v priebehu júna aktuálneho roka.

 • Zoznam prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium
  (číselné kódy prijatých uchádzačov zverejnené po zasadnutí Prijímacej komisie)

Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený po ukončení prijímacieho konania. 

Elektronická návratka (potvrdenie záujmu o štúdium)

Dátum vyplnenia návratky: 
bakalárske štúdium: 5.7.2024
magisterské štúdium: júl 2024
(presný termín bude zverejnený neskôr a uvedený v rozhodnutí o prijatí)

Úspešní uchádzači o štúdium sú podľa zákona povinní fakulte do určeného termínu potvrdiť záujem o toto štúdium.

 • Vyplňte elektronickú návratku v akademickom informačnom systéme.
  (na prihlásenie potrebujete prihlasovacie údaje z rozhodnutia o prijatí na štúdium; návod na vyplnenie elektronickej návratky)
 • V rámci tohto procesu do systému nahráte vašu fotografiu na študentský preukaz.
 • V rámci tohto procesu vám bude vygenerovaný zoznam poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť (jedná sa napr. o poplatok za vystavenie preukazu študenta, resp. validačnej známky už existujúceho preukazu).
 • Tieto poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu
  IBAN SK 95 8180 0000 0070 0013 8298
  variabilný symbol: 241 (bakalárske štúdium), 242 (magisterské štúdium)
 • špecifický symbol: rodné číslo - bez lomítka (bakalárske štúdium), id osoby (magisterské štúdium)
  poznámka: zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí nemajú rodné číslo uvedú dátum narodenia vo formáte RRMMDD. 

V prípade, že potrebujete ubytovanie, nezabudnite si načas požiadať o ubytovanie v študentských internátoch.

Štipendium z plánu obnovy

Aktuálne je otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendiá z Plánu obnovy – "Študujem doma, Slovensko ma odmení". 

Výzva je určená pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku výhradne v dennej forme štúdia. O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z dvoch kategórií:

 • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov,
 • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

Celkovo bude podporených 1570 žiadateľov (750 v kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov", 400 v kategórii „pre študentov pripravujúcich sa na nedostatkové povolania“, 420 v kategórii „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“).

Všetky informácie nájdete na https://stipendia.portalvs.sk/