Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok: 31.3.2019
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
Poplatok za prijímacie konanie: 33 EUR

Uchádzač môže v jednej prihláške uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy.

Prihlásiť sa môžete iba jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Vyplniť fakultnú elektronickú prihlášku. Prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielate len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.
 2. Vyplniť univerzitnú elektronickú prihlášku prostredníctvom akademického informačného systému. Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a odoslať spolu s nižšie uvedenými prílohami na adresu fakulty.
 3. Vyplniť tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva SR. Tlačivo je potrebné podpísať a odoslať spolu s nižšie uvedenými prílohami na adresu fakulty.

Zoznam príloh prihlášky na bakalárske štúdium (platí pre spôsoby 2 a 3):

 • stručný životopis
 • potvrdenia dôležité na prijatie bez prijímacej skúšky (napr. úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola predmetovej olympiády z profilového predmetu, úspešní účastníci SOČ v odbore, úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov)
 • u uchádzačov v maturitnom ročníku: školou potvrdený výpis známok z vysvedčení v prihláške
 • u uchádzačov s ukončenou maturitou: overené kópie vysvedčení zo strednej školy a maturitného vysvedčenia; v prípade vykonania testu SCIO v predchádzajúcich rokoch (nie staršie ako 4 roky) priložiť kópiu certifikátu SCIO k prihláške

Adresa fakulty:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Uchádzači maturujúci v roku 2019 budú o termíne dodania overenej kópie maturitného vysvedčenia informovaní listom (apríl - máj)

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania sa nevyžaduje.

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia

Záujemcovia o štúdium z cudziny musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia najneskôr do dňa zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.

Proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy:

 1. Žiadosť o prevod známok zo stredných škôl v zahraničí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR - Akademické vzdelávanie
  Pre uchádzačov z krajín: Ruská federácia, Srbská republika, Chorvátska republika, Slovinská republika, Uzbekistan, Ukrajina, Maďarsko, Kenská republika, Česká republika a Rakúska republika tento prevod zabezpečí fakulta na základe prevodovej tabuľky.
 2. Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade - Odbor školstva

<output>Uchádzač si môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na štúdium, v ktorej uvedie najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy.</output>

Úhrada poplatku za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie vo výške 33 EUR je možné uhradiť len bankovým prevodom.

IBAN SK 88 8180 0000 0070 0013 8327
variabilný symbol 800 (bakalárske, magisterské štúdium) alebo 801 (doktorandské štúdium)
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Bez prijímacích skúšok?

Dokumenty a študijné výsledky, ktoré sa zohľadňujú pri prijatí na bakalárske štúdium bez prijímacích skúšok, musia pochádzať zo štúdia na strednej škole ukončeného v školských rokoch 2015/2016 až 2018/19. 

Na štúdium bakalárskych študijných programov budú do prvého ročníka bez prijímacích skúšok prijatí absolventi stredných škôl podľa týchto kritérií:

(pozri tiež Tabuľku študijných programov, ktorá uvádza profilové predmety a plánované počty prijatých študentov pre jednotlivé študijné programy)

 • na všetky študijné programy úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády organizovanej MŠVVŠ SR, Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou informatickou spoločnosťou z aspoň jedného profilového predmetu v kategóriách A alebo B, alebo úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom,  alebo úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým predmetom
 • na jednotlivé študijné programy na základe výsledkov zo strednej školy pričom na prijatie postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v Tabuľke kritérií
 • Pre splnenie podmienky klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) musí byť profilový predmet klasifikovaný v každom z ročníkov strednej školy a žiaden z klasifikačných stupňov nesmie byť horší ako požadovaný klasifikačný stupeň.

Prijímacie skúšky

Dátum konania prijímacích skúšok: 11.6.2019
Miesto konania prijímacích skúšok: budova FMFI UK v Bratislave

O potrebe vykonania prijímacej skúšky budú uchádzači upovedomení pred jej konaním listom na adresu trvalého bydliska uvedenú v prihláške na štúdium.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 • Autorizovaná skúška z matematiky (max. 20 bodov, percentil / 5)
  Ide o písomnú skúšku z matematiky vykonanú v posledných 4 rokoch, najneskôr do určeného dátumu. 
 • Predmet skúšky (max. 20 bodov)
  Ide o písomnú skúšku vykonanú z predmetu určeného študijným programom uchádzača na FMFI UK v deň konania prijímacích skúšok. Ukážky príkladov z prijímacích skúšok.

Ak sa uchádzač nezúčastní na ktorejkoľvek časti prijímacieho konania, za túto časť automaticky získava 0 bodov. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne z vážnych zdravotných dôvodov, môže písomne požiadať o náhradný termín.

Z účastníkov prijímacích pohovorov sa na základe získaných bodov zostaví poradovník pre jednotlivé študijné programy, pričom sa zohľadňuje poradie záujmu o študijný program v prihláške uchádzača. Na každý študijný program, na ktorý neboli prijímaní všetci uchádzači bez prijímacej skúšky, stanoví prijímacia komisia dekana bodovú hranicu potrebnú na prijatie. Bodová hranica môže byť stanovená tak, že celkový počet prijatých na študijný program bude nižší, než je plánovaný počet prijatých. V prípade, že na prijímacej skúške dosiahlo výborný výsledok viac uchádzačov, než je plánovaný počet prijatých, môže dekan prijať na štúdium vyšší počet uchádzačov.

Podmienkou prijatia na študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy je úspešné absolvovanie talentových skúšok na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK).

Podmienkou prijatia na študijný program učiteľstvo informatika – anglický jazyk a literatúra je znalosť anglického jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Výsledky

Jediným oficiálnym dokumentom o výsledkoch prijímacieho konania je rozhodnutie dekana FMFI UK doručené na adresu trvalého pobytu uchádzača o štúdium. Tieto rozhodnutia posielame poštou do vlastných rúk v priebehu júna 2019.

Elektronická návratka (potvrdenie záujmu o štúdium)

Dátum vyplnenia návratky: koniec júla 2019 (presný termín je uvedený v rozhodnutí o prijatí)

Úspešní uchádzači o štúdium sú podľa zákona povinní fakulte do určeného termínu potvrdiť záujem o toto štúdium.

 • Vyplňte elektronickú návratku v akademickom informačnom systéme.
  (na prihlásenie potrebujete prihlasovacie údaje z rozhodnutia o prijatí na štúdium; návod na vyplnenie elektronickej návratky)
 • V rámci tohto procesu do systému nahráte vašu fotografiu na študentský preukaz.
 • V rámci tohto procesu vám bude vygenerovaný zoznam poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť (jedná sa napr. o poplatok za vystavenie preukazu študenta, resp. validačnej známky už existujúceho preukazu).
 • Tieto poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu
  IBAN SK 95 8180 0000 0070 0013 8298
  variabilný symbol: 191 (bakalárske štúdium), 192 (magisterské štúdium)
 • špecifický symbol: rodné číslo - bez lomítka (bakalárske štúdium), id osoby (magisterské štúdium)
  poznámka: zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí nemajú rodné číslo uvedú dátum narodenia vo formáte RRMMDD. 

V prípade, že potrebujete ubytovanie, nezabudnite si načas požiadať o ubytovanie v študentských internátoch.