Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomická a finančná matematika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Matematika
(Aplikovaná matematika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Charakteristika študijného programu

Ekonomická a finančná matematika je moderne koncipované štúdium. Pripravuje vysoko matematicky fundovaných odborníkov pre oblasť ekonómie a financií. V súčasnosti je najžiadanejším matematickým študijným programom na fakulte.

Čo vás čaká v študijnom programe?

EFM predstavuje ucelený program výučby  matematiky a matematických metód používaných v ekonómii a financiách. Orientuje sa na tri rovnomerne zastúpené zložky:

  1. silný matematický základ; 
  2. základné a niektoré špeciálne vedomosti z ekonómie a financií; 
  3. dobre vyvinuté schopnosti  používania počítačov a softvéru. 

Záverečné práce

Témy bakalárskych prác svojim obsahom nadväzujú na povinné resp. výberové predmety študijného programu. Môžu byť čisto teoretické, kde treba vhodným spôsobom spracovať danú problematiku z viacerých literárnych zdrojov, zvoliť vhodný spôsob výkladu, doplniť argumenty pri vyvodzovaní jednotlivých tvrdení, teóriu ilustrovať vhodne zvolenými príkladmi a pod.  Môžu mať experimentálny charakter, kde je potrebné otestovať, resp. navrhnúť metódu na riešenie nejakého problému a v práci sa budú zisťovať vlastnosti danej metódy. Témy môžu byť aj praktické, kde je úlohou vyriešiť daný problém. Cieľom bakalárskej práce je potom samostatne a tvorivo spracovať pridelenú tému, otestovať metódu, resp. vyriešiť zadaný problém.   

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Archív bakalárskych prác

Uplatnenie absolventov

Vzhľadom na existujúce tradície v systéme vzdelávania  na Slovensku a na vysokú selektívnosť prijímania na náš program, väčšina absolventov bakalárskeho má ambície pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Kvalita našich študentov a kvalita samotného programu a učiteľov vedie k tomu, že skoro všetci naši absolventi, ktorí urobia štátnu skúšku v riadnom termíne, pokračujú v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe EFM a v ostatných rokoch už aj na podobných programoch v zahraničí. Napriek tomu je však toto bakalárske štúdium navrhnuté tak, aby jeho absolventi našli aj priame uplatnenie v praxi. Uplatniť sa môžu všade tam, kde sú potrebné matematické a štatistické analýzy vyžadujúce znalosti matematických metód a základnej ekonomickej a finančnej terminológie a to vo finančných inštitúciách a poisťovniach, v orgánoch štátnej správy a ekonomických, štatistických, finančných a výskumných ústavoch.