Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomická a finančná matematika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Matematika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Spolugaranti: 

doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho programu Ekonomická a finančná matematika (EFM) má základné poznatky z celého spektra matematických disciplín ako je matematická analýza, algebra, diferenčné a diferenciálne rovnice, numerické metódy, pravdepodobnosť a štatistika. Ďalej ovláda základy ďalších matematických disciplín s priamymi aplikáciami v ekonómii a financiách ako sú ekonometria, niektoré špeciálne štatistické metódy, lineárne a nelineárne programovanie a základy finančnej matematiky. Podľa osobných preferencií ovláda aj základy viacerých ďalších špecializácií ako Teória hier, Modely obálkovej analýzy dát (DEA), Poisťovníctva, Účtovníctva a mnohých iných. Má prehľad o klasických a moderných ekonomických teóriách, pozná základné pojmy a vzťahy z bankovníctva a financií. Ovláda prácu s počítačom, programovanie vo vybranom objektovo orientovanom programovacom jazyku a prácu s moderným matematickým, štatistickým a finančným softvérom, ako aj softvérom z oblasti publikácie výsledkov. Tieto vedomosti dokáže využiť na riešenie štandardných úloh ekonomickej a finančnej praxe vyžadujúcich použitie náročnejších matematických postupov a metód. Je schopný zapojiť sa do riešiteľského kolektívu pozostávajúceho zo špecialistov z ekonómie a financií. Dokáže samostatne používať domácu i anglickú literatúru a adaptovať sa na rozmanité podmienky ekonomickej a finančnej praxe. Je pripravený pokračovať v štúdiu v magisterských programoch z matematiky a štatistiky, ekonómie a financií.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Pre študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vurčenej oblasti, čo je špecifikované v informačnom liste príslušného predmetu. Profilové predmety  študijného plánu patria medzi povinné alebo povinne voliteľné predmety a sú stanovené tak, aby študent po ich absolvovaní získal vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné pre stanovený profil absolventa. Spolu s ostatnými vzdelávacími činnosťami, ktoré sú študentovi ponúkané v ostatných predmetoch, umožnia prístup študenta k vedomostiam a zručnostiam, dôležitým pre dosiahnutie výstupov vzdelávania v profile absolventa a jeho osobný a profesionálny rozvoj. Väčšina povinných predmetov odráža naplnenie štandardov v odbore Matematika. Povinne voliteľné predmety zase odrážajú zameranie študijného programu na aplikácie v oblasti ekonómie a financií. Zaradenie niektorých povinne voliteľných predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť. Zaradenie doplnkových cvičení a iných podporných predmetov medzi voliteľné zase odráža študentami komunikovanú potrebu hlbšieho precvičenia niektorých matematicky náročných predmetov. Dašie informácie o štúdijnom programe možno nájsť na stránke programu

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Témy záverečných prác

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu, prípadne môže zastávať pozície v rôznych inštitúciách ako špecialista na matematicko-štatistické analýzy a výpočty v oblasti ekonómie a financiách.