Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Bioinformatika

Bakalársky študijný program realizovaný v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK. 

Študijný odbor:

Informatika (hlavný) a Biológia (vedľajší)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky
konverzný program 4 roky

Garant:

doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. (informatika) 
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (biológia)

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Informatika na FMFI UK (možné zameranie na bioinformatiku a strojové učenie)
magisterský študijný program Genetika na PriF UK

Prečo bioinformatika ?

Bioinformatika je vedné odvetvie na pomedzí informatiky a biológie, kde sa pomocou výpočtových analýz, matematických a štatistických metód snažíme vyriešiť problémy v oblasti biológie. Bioinformatika zažíva rozmach najmä vďaka novým technológiám, ktoré umožňujú získať veľké množstvo dát o genetickej informácii uloženej v DNA jednotlivých organizmov, ako aj o tom, ako táto informácia ovplyvňuje fungovanie buniek živých organizmov. Bioinformatické nástroje sú nevyhnutné na spracovanie týchto dát a tvoria neodmysliteľnú súčasť výskumu v moderných biologických a medicínskych vedách.

Študijný program bioinformatika je vhodný najmä pre študentov, ktorí sa zaujímajú o matematiku alebo informatiku a súčasne o biológiu alebo medicínu. Program vám umožní rozvíjať obe tieto oblasti vášho záujmu a súčasne nájsť medzi nimi zmysluplné prepojenie.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Program obsahuje predmety zo študijných programov informatika (FMFI UK), biológia a biochémia (PriF UK), ako aj špecializované predmety spájajúce tieto oblasti.

Kľúčové oblasti pokryté povinnými predmetmi

  • Informatika: programovanie, efektívne algoritmy, počítačové siete, databázy
  • Matematika: matematická analýza, diskrétna matematika, pravdepodobnosť
  • Biológia: genetika, evolučná a bunková biológia
  • Chémia: základy všeobecnej a organickej chémie, biochémia
  • Bioinformatika: bioinformatické metódy, analýza veľkých dát, bakalárska práca

Študenti si navyše v rámci výberových predmetov doplnia predmety podľa toho, či sa v budúcnosti plánujú zamerať viac na biológiu alebo informatiku.

Záverečné práce

Bakalárska práca je dvojsemestrálny projekt, ktorý študenti vypracujú na zvolenú tému pod vedením školiteľa. V študijnom programe bioinformatika bude možné programovať nové bioinformatické nástroje alebo analyzovať biologické dáta v spolupráci s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty, Lekárskej fakulty alebo zo Slovenskej akadémie vied.

Príklady prác, ktoré boli v minulosti vypracované študentami informatiky na témy z oblasti bioinformatiky:

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu bioinformatika sú nevyhnutní pre prácu výskumných laboratórií na vysokých školách, vedeckých pracoviskách a v súkromných firmách venujúcich sa molekulárnej biológii, genetike, biochémii a príbuzným oblastiam. Moderné metódy molekulárnej biológie produkujú množstvo dát, preto sú na obsadenie týchto miest potrební odborníci so špecifickou kombináciou znalostí na pomedzí informatiky, matematiky a biológie. Absolventi sa môžu uplatniť aj vo firmách pôsobiacich v oblasti informačných technológií, pričom budú mať konkurenčnú výhodu hlavne u firiem vyžadujúcich interdisciplinárny prístup k riešeniu problémov.

Kľúčovými schopnosťami, ktoré absolventi nadobudnú pri štúdiu bakalárskeho študijného programu bioinformatika sú: správa hardvéru a softvéru, implementácia softvérových aplikácií malého a stredného rozsahu, práca v implementačnom tíme na tvorbe veľkých systémov, efektívna komunikácia s expertmi z prírodovedných odborov, analýza biologických dát existujúcimi bioinformatickými nástrojmi. Navyše absolventi budú rozumieť teoretickým základom informatiky a podstatným faktom a princípom v genetike a biochémii tak, aby mohli pokračovať v štúdiu na magisterských študijných programoch informatika, aplikovaná informatika a genetika podľa vybranej špecializácie.