Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Technická fyzika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky
konverzný program 4 roky

Garant:

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

Charakteristika študijného programu

Technická fyzika je nový študijný program vhodný pre študentov, ktorých zaujíma fyzika a majú záujem pracovať v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Okrem štúdia fyziky je zameraný na moderné metódy štúdia fyzikálnych systémov a procesov (experimentálne a počítačové). Od “klasického” bakalárskeho programu Fyzika sa odlišuje väčším dôrazom na všeobecnú fyziku, fyziku materiálov, a na experimentálne a numerické metódy ich skúmania.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Bakalárske štúdium študijného programu Technická fyzika kladie, okrem fyzikálnych prednášok , dôraz na zvládnutie matematických metód používaných vo fyzike a v technickej praxi. Veľká pozornosť je venovaná programovaniu, numerickým metódam riešenia fyzikálnych problémov a počítačovému riadeniu experimentov. Po absolvovaní štyroch povinných blokov - všeobecná fyzika, matematika, programovanie a fyzikálne praktiká – nájdu študenti v ponuke povinne voliteľných a voliteĺných predmetov o.i. základný kurz Technického kreslenia a CAD metód, Náuky o materiáloch, Aplikovanej optiky, prenášky z numerických metód a počítačových simulácií fyzikálnych procesov a ďalšie predmety zamerané na rozšírenie ich fyzikálnych a technických vedomostí.

Záverečné práce 

Bakalárska práca bude  zadaná študentovi na začiatku tretieho ročníka štúdia. Cieľom bakalárskej práce je prezentovať schopnosť študenta vypracovať ucelenú štúdiu na zvolenú  tému. Očakáva sa tiež získanie nových znalostí v problematike súvisiacej s témou bakalárskej práce. Práce budú riešené pod vedením pracovníkov fyzikálnych katedier, odborníkov z vedeckých ústavov SAV alebo iných výskumných pracovísk.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získa fyzikálne vedomosti v rozsahu základného kurzu fyziky, dostatočné na to, aby porozumel  podstate fyzikálnych dejov, prebiehajúcich v rôznych systémoch a dokázal ich kvalitatívne aj kvantitatívne opísať. Bude schopný pracovať s modernými experimentálnymi zariadeniami. Jeho matematické a programatorské zručnosti mu umožnia fyzikálne deje simulovať v počítači. Svoje znalosti si môže prehĺbiť ďalším štúdiom v magisterských programoch ponúkaných FMFI (pripravuje sa nový magisterský program Technická fyzika). Môže pokračovať v śtúdiu aj na technických vysokých školách, kde s výhodou uplatní svoje znalosti z matematiky a fyziky. Nájde uplatnenie aj vo výskumnej základni súkromných firiem a v materiálovom výskume.