Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Technická fyzika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky
konverzný program 4 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

Spolugaranti: 

doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.
RNDr. Peter Papp, PhD.

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho ŠP technická fyzika získa hlboké znalosti z fyziky, matematiky a programovania. Ovláda základné metódy experimentálnej fyziky, elektroniky a riadenia experimentu, ako aj z technickejších oblastí fyziky, prednášaných na technických školách.

Absolvent:

  • Získa ucelené úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika
  • Bude vedieť aplikovať fyzikálne javy na bežné javy v technickej praxi, vedieť ich správne pochopiť, bude schopný merať s nimi súvisiace fyzikálne veličiny, tieto štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať Bude vedieť tvoriť jednoduché teoretické modely popisujúce chovanie najrôznejších systémov.
  • Bude vedieť ovládať rôzne fyzikálne a technologické zariadenia, schopný stavať jednoduché fyzikálne a technické aparatúry a rozumieť princípom ich fungovania.
  • Bude ovládať aspoň jeden programovací jazyk. Bude vedieť tvoriť počítačové simulačné programy na simuláciu a optimalizáciu fyzikálnych procesov. Bude ovládať prácu so základným softvérom z oblasti štatistického spracovania dát. Bude schopný pracovať s profesionálnymi programovými balíkmi používanými vo fyzike a v technickej praxi.
  • Bude schopný aplikovať široký matematický aparát hlavne z matematickej analýzy, algebry a geometrie na fyzikálne a technické problémy.
  • Bude schopný komunikovať s odborníkmi v hraničných oblastiach vedieť aplikovať fyzikálne poznatky do nich, a vytvárať modely použiteľné v oblasti technickej fyziky
  • Bude pripravený na úspešné štúdium v magisterskom stupni VŠ vzdelania na FMFI, STU alebo iných školách technického zamerania.

Konverzný študijný program je štvorročný program odvodený od trojročného študijného programu. V prvom ročníku študent absolvuje konverzný blok, v ďalších troch rokoch študuje podľa študijného plánu trojročného štúdia. Program je určený pre absolventov strednej školy, u ktorých rozsah a kvalita vedomostí nenapĺňa dostatočne predpoklady pre úspešné trojročné bakalárske štúdium (najmä v prípadoch, keď študent neabsolvoval maturitnú skúšku z profilových predmetov študijného programu). Študent navyše oproti trojročnému študijnému plánu absolvuje úvodný ročník, v ktorom absolvuje predmety z konverzného bloku, ktoré sú potrebné ako prerekvizita k úspešnému absolvovaniu bakalárskeho štúdia. Tieto predmety určuje individuálne garant študijného programu na základeQ vyhodnotenia znalostí a študijných predpokladov študenta. Po absolvovaní úvodného ročníka študenti pokračujú podľa štandardného odporúčaného študijného plánu pre trojročné štúdium.

 

 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky. Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti.

Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimo fakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

ŠP vznikol ako reakcia na konzultácie s pracovníkmi firiem na Slovensku – z diskusií vyplynula potreba technicky vzdelaných absolventov s veľmi dobrými základmi vo fyzike, schopných samostatnej práce, predovšetkým vo výskume. Absolventi, po absolvovaní magisterského štúdia na FMFI, resp. na STU, nájdu uplatnenie vo firmách, zameraných na výskum a výrobu nových materiálov, ale aj priamo vo výrobnom procese, ktorý vyžaduje dostatočne hlboké znalosti fyziky a fyzikálnych princípov. Príklady firiem: Semicron Vrbové (výroba polovodičových súčiastok), Boge (materiály pre automobilovú techniku), v automobilovom priemysle (firemný výskum) ale samozrejme aj v iných firmách.