Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby:

slovenský a anglický

Garant:

doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. (informatika)
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (spoločný základ)

Spolugaranti: 

doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Mgr. Karolína Miková, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Informatiku je možné študovať v kombinácii s matematikou, fyzikou, biológiou (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK) alebo anglickým jazykom a literatúrou (v spolupráci s Filozofickou fakultou UK).

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva v kombinácii s informatikou v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Počas svojho trojročného bakalárskeho štúdia získa primerané vedomosti z problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získa základy psychologickej gramotnosti učiteľa a bude si rozvíjať svoje digitálne zručnosti, spojené so správnym, efektívnym a primeraným využívaním technológií vo vyučovaní a vzdelávaní.

Príprava študentov učiteľstva informatiky v kombinácii v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia je základným predpokladom pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore a programe a pre získanie plnej kvalifikácie na vykonávanie profesie učiteľa. V rámci študijného programu ide o štúdium kombinácie dvoch disciplín.

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe učiteľstvo informatiky v kombinácii sú spôsobilí vykonávať profesiu pedagogického asistenta, asistenta učiteľa alebo zatiaľ nekvalifikovaného učiteľa na úrovni sekundárneho vzdelávania (podľa platnej legislatívy) a pracovať v školských a mimoškolských zariadeniach ako podporný a pomocný personál, event. ako animátori. Disponujú poznatkami a skúsenosťami o výchove a vzdelávaní z oblasti rôznych pedagogických a psychologických disciplín explicitne súvisiacich s výkonom učiteľského povolania (vývinová a edukačná psychológia, teória výchovy, všeobecná didaktika, školský manažment), dokážu ich uvádzať do širšieho kontextu, prepájať a aplikovať ich i v samotnej praxi pod vedením skúsených odborníkov, cvičných učiteľov. Rozumejú súvislostiam medzi teóriou výchovy a vyučovania a pedagogickou praxou. Nadobudnú zručnosti v rámci využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i s ich aplikáciou vo vyučovaní informatiky. Počas bakalárskeho štúdia sa so zreteľom na budúce povolanie a obsah vzdelávania vyprofilovali rovnomerne v troch oblastiach. Ich poznatková základňa zahŕňa základy všetkých disciplín príslušných dvoch profilových vzdelávacích oblastí, či špecializácií a pedagogicko-psychologických disciplín.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy pedagogického a psychologického základu učiteľstva a predmetových aprobácií. V rámci celkovej koncepcie bakalárskeho študijného programu je z celkového počtu 180 kreditov venovaných 60 kreditov spoločnému pedagogicko-psychologickému základu učiteľstva, 60 kreditov prvému aprobačnému predmetu a 60 kreditov druhému aprobačnému predmetu. Povinné predmety spoločného základu bakalárskeho študijného programu reflektujú nosné témy jadra vedomostí študijného odboru definované opisom a súčasne aktuálne potreby učiteľskej praxe, smerujú k rozvoju pedagogického myslenia, digitálnej a psychologickej gramotnosti budúcich učiteľov. V rámci povinných predmetov študent získa prehľad základných východísk pedagogického myslenia a teórie a praxe edukácie (Teoretické základy výchovy, Všeobecná didaktika a Pedagogická komunikácia), teórií kognitívneho a sociálneho vývinu a utvárania osobnosti v detstve a dospievaní s dôrazom na edukačný kontext týchto procesov (Psychológia pre učiteľov 1 a 2), organizácie a legislatívy školského systému (Školský manažment) a digitálnej podpory edukačného procesu (Digitálne edukačné technológie). Povinnou súčasťou jadra študijného programu je Pedagogická prax zameraná na hospitačnú činnosť a rozvoj profesijnej orientácie študentov.

Predmety študijného plánu bakalárskeho štúdia predmetovej aprobácie informatika sú koncipované tak, aby proporčne pokrývali teoretické a praktické témy informatiky s dôrazom na programovanie, ktorému sú venované predmety Programovanie 1 až 3, realizované v troch semestroch. V ďalších predmetoch Informatika 1 a Informatika 2 získajú študenti teoretické vedomosti o rôznych konceptoch informatiky ako vedy, s ktorými sa nemali možnosť stretnúť na strednej škole. Predmety Matematika pre učiteľov informatiky 1 až 2 sú v programe zaradené tak, aby absolventi nadobudli čo najviac vedomostí, skúseností a zručností z tých oblastí matematiky, ktoré sú potrebné pre učiteľa informatiky. Ďalšou líniou predmetovej aprobácie informatika je časť štúdia venovaná tomu, aby študenti získali prehľad o dátových štruktúrach – predmet Algoritmy a údajové štruktúry. Predmety Propedeutika vyučovania informatiky 1 a 2 umožnia študentom spoznať Štátny vzdelávací program, metodiku jeho tvorby a navrhnúť a cvične, v rámci seminárov, realizovať vlastné školské vzdelávacie programy a vyučovacie hodiny na niekoľko kľúčových tém školskej informatiky. Skupina predmetov Programátorské etudy 1 a 2 umožní študentom pripraviť sa na to, aby boli schopní viesť svojich žiakov pri príprave na rôzne programátorské súťaže na základnej a strednej škole. Po absolvovaní predmetov budú žiaci tiež schopní navrhnúť a naprogramovať malé edukačné programy, ktoré pomôžu žiakom na vyučovaní pri experimentovaní a chápaní náročnejších informatických konceptov. Ak má absolvent v kombinácii predmet matematika, resp. biológia, fyzika, geografia, či anglický jazyk, bude schopný podporiť svoje vyučovanie efektívnym využívaním digitálnych technológií aj vo svojej druhej predmetovej aprobácii.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Primárnym uplatnením absolventov bakalárskeho študijného programu učiteľstva v kombinácii s informatikou je ich následné štúdium na magisterskom študijnom programe v rovnakej predmetovej kombinácii akú absolvovali na bakalárskom stupni štúdia.

Z pohľadu praxe sa môžu študenti už po ukončení bakalárskeho stupňa uplatniť ako pomocní učitelia, resp. asistenti učiteľa. Môžu sa tiež uchádzať o miesto pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, podporný a pomocný personál, eventuálne ako animátor v školských a mimoškolských zariadeniach, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť a tiež školského administratívneho pracovníka, napr. správcu počítačovej siete.

Vďaka programátorským zručnostiam, ktoré študenti nadobudnú, môžu nájsť svoje uplatnenie v bankovníctve alebo v štátnej a verejnej správe v pozíciách, ktoré si vyžadujú vývoj a testovanie softvéru.