Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy
(Učiteľstvo akademických predmetov - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo informatiky v kombinácii

 

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Informatiku je možné študovať v kombinácii s matematikou, fyzikou, biológiou (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK) alebo anglickým jazykom a literatúrou (v spolupráci s Filozofickou fakultou UK).

Charakteristika študijného programu

Základnou úlohou študijného programu učiteľstva informatiky na bakalárskom, a následne na magisterskom, stupni vysokoškolského štúdia je zabezpečiť kvalitnú prípravu učiteľov informatiky pre základné a stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia). 

Bakalársky študijný program si kladie za cieľ dať študentom moderné učiteľské vzdelanie. Naučia sa orientovať v základných disciplínach informatiky, oboznámiť sa s postupmi a zásadami pri vytváraní obsahu vyučovacieho predmetu informatika pre základné a stredné školy a tiež chápať dôsledky a spoločenské súvislosti spojené s rýchlym rozvojom a využívaním digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia je absolvent schopný pripravovať vyučovacie hodiny informatiky, vytvárať metodické materiály na vyučovanie informatiky a navrhovať a vyvíjať edukačný softvér pre desktopové aj mobilné zariadenia.

Čo vás čaká v študijnom programe?

V bakalárskom štúdiu učiteľstva informatiky sa kladie dôraz na také predmety informatiky, ktoré majú priamy súvis s vyučovacím predmetom informatika na základnej, resp. na strednej škole. Nosnú časť bakalárskeho štúdia tvoria predmety so zameraním na základy informatiky, programovania a základy matematiky pre učiteľa informatiky. Tieto predmety umožnia získať znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre budúceho učiteľa informatiky aj uchádzačom o bakalárske štúdium, ktorí nematurovali ani z informatiky ani z matematiky.

Nosné predmety študijného programu môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 

  • Predmety odborovo-predmetového komponentu: programovanie (moderné programovacie jazyky, paradigmy a techniky), matematika pre učiteľov informatiky (základy matematiky pre informatikov, diskrétna matematika), základy špecializácie (napr. e-learning, princípy internetu, multimédiá a pod.)
  • Predmety  zamerané na didaktickú prípravu v odborovo-predmetovom komponente informatika (propedeutika vyučovania informatiky, tvorba edukačného softvéru, didaktické semináre)

Okrem toho získajú študenti v rámci sociálno-vedného, pedagogického a psychologického

  • Základné pedagogické a psychologické znalosti k tomu, aby boli schopní rozumieť psychologickým aspektom vyučovania a aby dokázali uplatňovať vo vyučovaní najnovšie metódy zo všeobecnej didaktiky (predmety Psychológia pre učiteľov, Pedagogická komunikácia, Teoretické základy výchovy, Všeobecná didaktika, Školský manažment).
  • Absolvujú pedagogickú prax, ktorá im umožní priame pôsobenie na základných, resp. stredných školách, kde získajú prvé praktické skúsenosti z reálneho vyučovania informatiky.
  • Počas celého svojho štúdia sú študenti motivovaní využívať digitálne technológie pri svojom učení sa, ale aj k tomu aby ich dokázali integrovať do vyučovacích hodín vo svojom budúcom povolaní učiteľa informatiky na základnej, resp. strednej škole. 

 

Záverečné práce

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia je predovšetkým pripravovaný na to, aby pokračoval na magisterskom stupni štúdia učiteľstvo informatiky v kombinácii s iným predmetom.

Aj po ukončení bakalárskeho študijného programu sa absolvent môže okamžite uplatniť v praxi. V niektorých školách môže pracovať ako správca počítačovej siete alebo môže pôsobiť ako lektor v rôznych firmách a vzdelávacích inštitúciách alebo ako vedúci kurzov v oblasti vzdelávania. Vďaka silnému zastúpeniu takých vyučovacích predmetov, ktoré sa týkajú programovania a vývoja edukačného softvéru môže absolvent pôsobiť aj ako vývojár vo firme alebo tíme zaoberajúcom sa vývojom softvérových pro­stredí na rozvoj poznávacieho procesu, resp. na integráciu digitálnych technológií do poznávacieho procesu.