Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy
(Učiteľstvo akademických predmetov - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo matematiky v kombinácii

 

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Matematiku je možné kombinovať s fyzikou, informatikou, deskriptívnou geometriou a telesnou výchovou (v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK). Prírodovedecká fakulta UK ponúka v spolupráci s FMFI UK aj kombinácie matematiky s biológiou, chémiou a geografiou. Od septembra 2019 ponúka Filozofická fakulta UK aj kombináciu učiteľstvo filozofie a matematiky. 

Charakteristika študijného programu

Základnou úlohou tohto študijného programu je zabezpečiť kvalitnú prípravu učiteľov matematiky pre základné a stredné školy. Absolvent má základné teoretické poznatky z psychológie a z pedagogiky, ovláda v primeranej miere obsah disciplín matematiky, ktoré tvoria nadstavbu nad učivom matematiky základnej a strednej školy (diskrétna matematika, algebra, geometria, matematická analýza, teória čísel, pravdepodobnosť a matematická štatistika) a prácu s informačnými a komunikačnými technológiami. Je tak pripravený na nadväzujúce štúdium v druhom stupni, ktoré mu dá plnú kvalifikáciu na vyučovanie matematiky.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Absolvent bakalárskeho študijného programu si prehĺbi a rozšíri znalosti školskej matematiky a vybraných častí matematických disciplín tvoriacich nadstavbu školskej matematiky. Nosnými – povinnými – predmetmi študijného programu sú preto základy matematickej analýzy, algebry, diskrétnej matematiky, teórie čísel, geometrie, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí zo školskej matematiky sú zamerané povinne voliteľné predmety.

Záverečné práce

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Učiteľstvo matematiky v kombinácii a po jeho absolvovaní získať plnú kvalifikáciu učiteľstva matematiky na základných a stredných školách. Absolvent, ktorý nepokračuje v štúdiu na druhom stupni, sa môže uplatniť ako pedagogický asistent, vzhľadom na matematickú prípravu a úroveň jeho počítačovej gramotnosti má však dobré vyhliadky uplatnenia sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva.