Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby:

slovenský a anglický

Garant:

doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. (matematika)
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (spoločný základ)

Spolugaranti:  prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
PaedDr. Peter Vankúš, PhD. 
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Matematiku je možné kombinovať s fyzikou, informatikou, deskriptívnou geometriou a telesnou výchovou (v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK). Prírodovedecká fakulta UK ponúka v spolupráci s FMFI UK aj kombinácie matematiky s biológiou, chémiou a geografiou. Filozofická fakulta UK ponúka aj kombináciu učiteľstvo filozofie a matematiky. 

Charakteristika študijného programu

Príprava študentov učiteľstva matematiky v kombinácii v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia je základným predpokladom pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore a programe a pre získanie plnej kvalifikácie na vykonávanie profesie učiteľa. V rámci študijného programu ide o štúdium kombinácie dvoch disciplín. Základnou úlohou tohto študijného programu je zabezpečiť kvalitnú prípravu učiteľov matematiky pre základné a stredné školy. Absolvent má základné teoretické poznatky z psychológie a z pedagogiky, ovláda v primeranej miere obsah disciplín matematiky, ktoré tvoria nadstavbu nad učivom matematiky základnej a strednej školy (algebra, geometria, matematická analýza a kombinatorika, pravdepodobnosť a matematická štatistika) a prácu s informačnými a komunikačnými technológiami. Je tak pripravený na nadväzujúce štúdium v druhom stupni, ktoré mu dá plnú kvalifikáciu na vyučovanie matematiky.

Absolvent bakalárskeho študijného programu si prehĺbi a rozšíri znalosti školskej matematiky a vybraných častí matematických disciplín tvoriacich nadstavbu školskej matematiky. Nosnými – povinnými – predmetmi študijného programu sú preto základy matematickej analýzy, algebry, geometrie a kombinatoriky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí zo školskej matematiky sú zamerané výberové predmety.

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe učiteľstvo matematiky v kombinácii sú spôsobilí vykonávať profesiu pedagogického asistenta, asistenta učiteľa alebo zatiaľ nekvalifikovaného učiteľa na úrovni sekundárneho vzdelávania (podľa platnej legislatívy) a pracovať v školských a mimoškolských zariadeniach ako podporný a pomocný personál, eventuálne ako animátori. Disponujú poznatkami a skúsenosťami o výchove a vzdelávaní z oblasti rôznych pedagogických a psychologických disciplín explicitne súvisiacich s výkonom učiteľského povolania (vývinová a edukačná psychológia, teória výchovy, všeobecná didaktika, školský manažment), dokážu ich uvádzať do širšieho kontextu, prepájať a aplikovať ich i v samotnej praxi pod vedením skúsených odborníkov, cvičných učiteľov. Rozumejú súvislostiam medzi teóriou výchovy a vyučovania a pedagogickou praxou. Nadobudnú zručnosti v rámci využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i s ich aplikáciou vo vyučovaní matematiky. Počas bakalárskeho štúdia sa so zreteľom na budúce povolanie a obsah vzdelávania vyprofilovali rovnomerne v troch oblastiach. Ich poznatková základňa zahŕňa základy všetkých disciplín príslušných dvoch profilových vzdelávacích oblastí, či špecializácií a pedagogicko-psychologických disciplín.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie. Pre každý študijný program je stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci jeho štandardnej dĺžky.

Tvorba študijného plánu je spravidla založená na modulárnom (blokovom) princípe s cieľom umožniť študentom priebežne upravovať zameranie v rámci zvoleného študijného odboru a rozširovať rozsah štúdia. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti. Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimo fakultných odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť. Pri tvorbe študijného plánu sa zohľadňuje poslanie a ciele stanovené fakultou v oblasti vedy a výskumu a v oblasti vzdelávania, ktoré sú uvedené v Dlhodobom zámere fakulty. Študijný program je pripravený v súlade s potrebami praxe a sleduje uplatniteľnosť absolventov.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov: 

Uplatnenie absolventov

V čase absolvovania štúdia je absolvent pripravený vykonávať pozíciu pedagogický asistent (asistenta učiteľa), nekvalifikovaného učiteľa (podľa platnej legislatívy) a podporný a pomocný personál, event. ako animátor v školských a mimoškolských zariadeniach.

Absolvent je pripravený na nadväzujúce štúdium v druhom stupni, ktoré mu dá plnú kvalifikáciu na vyučovanie matematiky. Absolvent, ktorý nepokračuje v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe, môže nájsť uplatnenie ako pedagogický asistent a vychovávateľ, prípadne zamestnanec organizácií neformálneho vzdelávania.