Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:

Informatika

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.

Spolugaranti: 

doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Informatika

Charakteristika študijného programu

Informatika je veda, ktorá sa zaoberá spracovaním informácie; špeciálne vývojom metód automatizovaného spracovania informácie pomocou počítačov, vytváraním informačných a počítačových systémov. Dnes ťažko nájdeme oblasť ľudskej činnosti, ktorá sa zaobíde bez použitia počítačov a moderných informačno-komunikačných technológií. Univerzita Komenského bola miestom, kde v prvej polovici 70. rokov minulého storočia vznikol prvý univerzitný študijný program informatiky v bývalom Československu, ktorý výraznou mierou prispel k rozvoju univerzitného informatického vzdelávania v Československu. Hoci sa dnes sa informatika dá študovať skoro na každej slovenskej vysokej škole a aj pôvodný študijný program informatiky na FMFI UK prešiel mnohými výraznými zmenami, zachoval si črty, ktoré ho robia jedinečným.

Bakalársky program sme koncipovali tak, aby jeho absolvent dokázal zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického aj spoločenského vývoja. Teoretický základ štúdia poskytuje absolventom dlhodobo platné poznatky a formuje ich spôsob myslenia (exaktnosť, schopnosť abstrakcie). Základ štúdia je doplnený predmetmi, ktoré umožňujú hlbšiu špecializáciu v niektorej z oblastí informatiky, či už s cieľom nastúpiť po absolvovaní bakalárskeho štúdia informatiky do praxe alebo pokračovať vo zvolenej špecializácii na magisterskom štúdiu.

Špecifickými črtami bakalárskeho študijného programu Informatika sú:

  • Prepojenie teórie a praxe, ktoré umožňuje pochopiť podstatu zložitých problémov, vedieť určiť, či sú riešiteľné, vedieť nachádzať efektívne metódy ich riešenia; poznať aktuálne technológie, vedieť vybrať tie najvhodnejšie na realizáciu navrhnutých riešení.
  • Dôraz na samostatnú prácu, na zvládnutie efektívnych metód štúdia s cieľom pripraviť študentov po skončení štúdia na rozširovanie vlastného vzdelania samoštúdiom.
  • Prepojenie bakalárskeho štúdia s magisterským študijným programom informatiky: Keďže väčšina absolventov bakalárskeho štúdia informatiky pokračuje v magisterskom štúdiu informatiky, oba programy sú tesne prepojené. Bakalársky program okrem teoretického základu a základov špecializácií, ktoré sa rozvíjajú v magisterskom štúdiu, ponúka aj množstvo prakticky orientovaných predmetov, pre tých študentov, ktorí chcú po jeho absolvovaní hneď odísť do praxe. Magisterský program poskytuje možnosť hlbšieho štúdia zvolenej špecializácie, ako aj získanie širšieho rozhľadu v iných oblastiach informatiky. Aktuálne ponúkame špecializácie:  Počítačová bezpečnosť, Bioinformatika a strojové učenie, Programové a informačné systémy, Teoretická informatika, Dátová veda.  
  • Pružnosť obsahu aj foriem štúdia: v študijnom programe neustále inovujeme obsah jednotlivých predmetov, pridávame nové výberové prednášky a postupne zavádzame nové špecializácie. Program vo vyšších ročníkoch obsahuje menej povinných predmetov a dáva študentom viac možností na voľbu špecializácie a výberom predmetov vytvorenie individuálneho študijného plánu.
  • Prepojenie výučby a praxe: na výučbe sa podieľajú odborníci z praxe (vedením prednášok, projektov a bakalárskych prác) a naopak naši študenti získavajú praktické skúsenosti aj pôsobením vo firmách (vrátane takých ako sú Google a Eset).
  • Medzinárodná kompatibilita štúdia: študenti vyšších ročníkov sa úspešne uchádzajú o štúdium v zahraničí a zúčastňujú zahraničných študentských mobilít a stáží v medzinárodných firmách.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Povinné predmety sú sústredené do prvých dvoch ročníkov štúdia, ktoré sú ukončené štátnou skúškou na začiatku tretieho ročníka. Zvyšok štúdia t.j. cca 40% si študent dotvorí z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré ho pripravujú na špecializáciu v rámci magisterského štúdia alebo rozširujú jeho praktické zručnosti. Ponuku povinne voliteľných a výberových predmetov neustále modifikujeme, aby sme včas reagovali na technologický pokrok a štúdium prispôsobovali požiadavkám praxe.

V treťom ročníku bakalárskeho štúdia ponúkame základy zameraní na programové a informačné systémy, informačnú bezpečnosť, bioinformatiku, teoretickú informatiku a počítačovú grafiku.

Záverečné práce

Cieľom štúdia je pripraviť absolventov na samostatné riešenie odborných problémov. Získané poznatky študenti prakticky použijú už počas štúdia v rámci ročníkových projektov ale najmä pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce. Ročníkové projekty sú zamerané najmä na tvorbu menších softvérových aplikácií, pri ktorých si študenti prehĺbia znalosti z programovania, softvérového inžinierstva ale aj z konkrétnych programových systémov. V mnohých prípadoch bakalárske práce nadväzujú na predchádzajúce ročníkové projekty. Okrem riešenia odborného problému sa v bakalárskej práci kladie dôraz aj na prácu s odbornou literatúrou, na prezentáciu dosiahnutých výsledkov, v prípade softvérových diel aj na analýzu problému, zdôvodnenie navrhovaného riešenia a vypracovanie dokumentácie. Časť bakalárskych prác býva orientovaná na riešenie nejakého zaujímavého teoretického problému.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Naši absolventi pôsobia v celosvetovo známych IT firmách, ako sú Google, Facebook, ESET, Accenture a podobne, ale aj v lokálnych start-upoch vyvíjúcich webové a mobilné aplikácie. Po absolventoch nášho študijného programu je veľký dopyt aj v rôznych odvetviach priemyslu, v bankovníctve a poisťovníctve, doprave, zdravotníctve, školstve a v štátnej správe.

Po ukončení bakalárskeho štúdia informatiky sú jeho absolventi schopní samostatne vytvárať softvérové aplikácie malého a stredného rozsahu a podieľať sa na tvorbe veľkých systémov. Tiež sú schopní plniť ďalšie úlohy súvisiace s informačnými technológiami, ako napríklad výber vhodného a kvalitného hardvéru a softvéru pre potreby zamestnávateľskej inštitúcie, inštalácia, konfigurovanie a spravovanie zložitého softvéru a informačných a komunikačných systémov. Získali hlboké pochopenie zložitých informačných a komunikačných systémov, rozumejú nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako sa teória využíva v praxi. Tento pevný základ, schopnosť abstraktného myslenia a tréning v samoštúdiu im umožní udržiavať krok s rozvojom informatiky. Študijný program bakalárskeho štúdia informatiky sa vyznačuje značnou flexibilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta. Vďaka tejto variabilite je možné pripraviť absolventa schopného nájsť bezprostredne po skončení štúdia uplatnenie v praxi, hoci väčšina absolventov volí možnosť pokračovania v magisterskom štúdiu informatiky na našej fakulte, či na prestížnych zahraničných univerzitách.