Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Biomedicínska fyzika

Bakalársky študijný program v spolupráci s Lekárskou fakultou UK

Študijný odbor:

Fyzika (hlavný) a Všeobecné lekárstvo (vedľajší)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Jazyk výučby: 

slovenský a anglický

Garant:

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc. (LF UK)
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD. (LF UK)
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. (LF UK)

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Biomedicínska fyzika

Charakteristika študijného programu

Absolventa 1. stupňa VŠ štúdia v kombinovanom študijnom programe Biomedicínska fyzika (1BMF) možno v krátkosti charakterizovať ako fyzika, ktorého osobnostný a profesijný záujem zasahuje do medicíny. Pod biomedicínskou fyzikou sa tak nerozumie substitúcia lekárskej fakulty, ale jedná sa o plnohodnotnú vetvu fyzikálneho štúdia, kde sa kladie dôraz na prepojenie výučby a výskumu. Absolvovaním bakalárskeho štúdia študent získa základné poznatky z celého spektra fyzikálnych a matematických disciplín v hlavnom študijnom odbore fyzika (F) a ovláda základy teoretických predmetov vedľajšieho odboru Všeobecné lekárstvo (VL), ktoré sú na 2. stupni BMF doplnené o vybrané predklinické predmety. V hlavnom odbore F získa absolvent 1BMF komplexné vysokoškolské vzdelanie v základnom kurze fyziky a matematiky, ktoré je doplnené o špecializačné predmety týkajúce sa fyzikálnych mechanizmov procesov v ľudskom organizme, základov biomedicínskej fyziky a bioštatistiky. Podľa osobných preferencií sa študent špecializuje v základoch radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením, laboratórnych metódach v biomedicíne, medicínskych prístrojoch, alebo predmetoch zameraných na programovanie, spracovanie a/alebo modelovanie biofyzikálnych, biomedicínskych a zdravotníckych dát. Po absolvovaní fyzikálnych praktík absolvent dokáže spojiť získané teoretické poznatky o fyzikálnych princípoch základných experimentálnych metód s praktickými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa konkrétne týkajú jednak zaškolenia v obsluhe a ovládaní prístrojov a zariadení štandardne používaných v laboratóriách, a jednak interpretácie a vyhodnocovania výstupov. Keďže jednou zo základných charakteristík absolventa odboru Biomedicínska fyzika je fyzik, ktorý aplikuje fyzikálne poznatky v medicíne, absolvent získa vzdelanie týkajúce sa princípov, obsluhy a výstupov medicínskych prístrojov z veľkej časti priamo na pracoviskách. Vo vedľajšom odbore VL nadobudne solídne teoretické poznatky všeobecného charakteru z anatómie a morfológie od mikroskopickej až po orgánovú úroveň, oboznámi sa s všeobecnou fyziológiou a funkciou jednotlivých orgánov ľudského organizmu, pozná základy lekárskej biológie, chémie, biochémie ai. v rozsahu potrebnom pre pochopenie fyziologických a patologických procesov v ľudskom organizme.

K obecným znalostiam a zručnostiam absolventa patrí znalosť cudzieho jazyka, ovládanie práce s počítačom a samostatné používanie odbornej literatúry v slovenskom aj anglickom jazyku. Praktické zručnosti absolventa sú posilnené aj absolvovaním predmetov spojených s prípravou projektu a realizáciou bakalárskej práce. Obsahové zameranie bakalárskych prác pokrýva predovšetkým aplikácie fyzikálnych a matematických metód v oblasti riešenia medicínskych problémov. Pod dohľadom školiteľa študent navrhne a realizuje výskumný projekt, získané údaje štatisticky vyhodnotí, spracuje a interpretuje. Pri navrhovaní metód a prístupov si absolvent uvedomuje časové hľadisko a dostupné zdroje, ako aj etické, právne a environmentálne aspekty navrhovaného spôsobu riešenia problému. Študenti biomedicínskej fyziky sú počas štúdia povzbudzovaní k prezentovaniu výsledkov projektov záverečných práv na odborných fórach ako sú Študentská vedecká konferencia, Interaktívna konferencia mladých vedcov – PREVEDA, podujatia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti a iné.

Absolvent 1BMF je schopný aktívne sa zapojiť do interdisciplinárneho výskumného tímu. Kombináciou predmetov biofyziky medicíny absolvent vhodne spojí vedomosti o fyzikálnych zákonitostiach dôležitých pre základné biologické procesy a o pôsobení fyzikálnych faktorov na biologické systémy so znalosťou princípov fungovania jednotlivých systémov ľudského organizmu a znalosťou komplexných funkčných vzťahov medzi systémami na rôznych stupňoch organizácie. Tým sa okrem iného redukuje riziko vzniku chýb, ktoré pri práci v hraničných odboroch vznikajú v dôsledku podcenenia biologickej alebo fyzikálnej časti problematiky.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program BMF reprezentovaný študijným plánom zohľadňuje poslanie a ciele stanovené FMFI UK v oblasti vedy a výskumu a najmä v oblasti vzdelávania. Študijný program bol vytvorený s ambicióznym zámerom ponúknuť základné vzdelanie v unikátnej kombinácii dvoch vedných odborov fyzika a všeobecné lekárstvo tak, aby ponúkol absolventov pre pozície vyžadujúce interdisciplinárny prístup k riešeniu problémov. Študijný program bol vytváraný, modifikovaný a inovovaný na základe identifikovaných potrieb praxe a v súlade s najnovšími trendami v základnom a aplikovanom biomedicínskom výskume, ako aj v materiálno-technickom zabezpečení zdravotnej starostlivosti, vrátane personálneho zabezpečenia pozícií fyzik a klinický fyzik.

Študijný program je pripravený v súlade s potrebami praxe a sleduje uplatniteľnosť vedomostí a kompetencií absolventov v reálnej praxi. Študijný plán sa člení na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, pričom povinné predmety oboch študijných odborov sú v oddelených blokoch. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou, ktoré sú zamerané na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti. Profilové predmety študijného plánu sú povinné alebo povinne voliteľné predmety a študent po ich absolvovaní získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú podstatné na absolvovanie študijného programu.

Aktualizácia študijných programov reflektujúca vývoj v oblasti je realizovaná výberovými predmetmi, ktoré umožňujú využitie aj krátkodobej prítomnosti mimofakultných (externých) odborníkov do vyučovacieho procesu. Zaradenie viacerých (výberových) predmetov do programov je reakciou na konštruktívne pripomienky študentov a ich záujem o určitú oblasť.

Študijný program bol tvorený resp. inovovaný v intenciách trendov rozvoja takto zameraných programov v Európe a vo svete. Študijný plán je pripravený tak, aby študenti počas štúdia mohli absolvovať akademickú mobilitu v zahraničí, nakoľko fakulta má uzavreté zmluvy s viacerými partnerskými univerzitami, ktoré majú príbuzné programy štúdia.

Záverečné práce

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie. Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Vzhľadom na existujúce tradície v systéme vzdelávania na Slovensku má väčšina absolventov bakalárskeho ambície pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania na nadväzujúcom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe a v posledných rokoch aj na podobných programoch v zahraničí. Napriek tomu je však toto bakalárske štúdium navrhnuté tak, aby jeho absolventi našli aj priame uplatnenie v praxi. Môžu sa uplatniť: 

  1. na pozíciách vo výskumných, vývojových, klinických alebo komerčných laboratóriách, kde je potrebné kombinovať znalosti fyziky a fyzikálnych princípov a procesov prebiehajúcich v živých systémov, so znalosťami o stavbe, štruktúre a funkcii ľudského tela.
  2. na pozíciách v štátnej správe a poisťovniach, kde je pre rozhodovanie a/alebo vyvodzovanie záverov a súvislostí žiaduce spojenie analytického myslenia a zručností v oblasti zberu a spracovania biomedicínskych a zdravotníckych dát s porozumením ich pôvodu a povahy (MZ SR, NCZI),
  3. na pozíciách zameraných na triedenie, posúdenie, a spracovanie najnovších poznatkov biofyzikálneho, biomedicínskeho a epidemiologického výskumu (napr. úrady verejného zdravotníctva),
  4. na pozíciách, kde je preferovaná kombinácia interdisciplinárnych znalostí s komunikačnými zručnosťami pre kompetentné reportovanie najnovších poznatkov biofyzikálneho, biomedicínskeho a epidemiologického výskumu (napr. firmy distribuujúce medicínske prístroje a zdravotný materiál, farmaceutické firmy)

Absolvent je, vďaka vzdelávaniu zameranému na súčasne na systémové aj analytické myslenie, schopný vo zvolenej špecializácii v praxi získané znalosti a zručnosti ďalej rozvíjať; dbá o vlastný odborný rast a akceptuje a podporuje celoživotné vzdelávanie vo svojom odbore.