Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Biomedicínska fyzika

Bakalársky študijný program v spolupráci s Lekárskou fakultou UK

Študijný odbor:

Fyzika (hlavný) a Všeobecné lekárstvo (vedľajší)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky

Garant:

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Nadväzujúce študijné programy:  magisterský študijný program Biomedicínska fyzika

Charakteristika študijného programu

Cieľom študijného programu Biomedicínska fyzika je pripraviť špecialistov v interdisciplinárnom  odbore na rozhraní prírodovedeckého a medicínskeho poznania, a to fyziky, matematiky, informatiky, medicíny, biológie a chémie. 

Kombináciou predmetov biofyziky a medicíny absolvent vhodne spojí vedomosti o fyzikálnych zákonitostiach dôležitých pre základné biologické procesy a o pôsobení fyzikálnych faktorov na biologické systémy so znalosťou princípov fungovania jednotlivých systémov ľudského organizmu a znalosťou komplexných funkčných vzťahov medzi systémami na rôznych stupňoch organizácie. Tým sa okrem iného redukuje riziko vzniku chýb, ktoré pri práci v hraničných odboroch vznikajú v dôsledku podcenenia biologickej alebo fyzikálnej časti problematiky.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Nosné témy jadra znalostí  sú

 • všeobecná fyzika (mechanika, molekulová fyzika, elektromagnetizmus, vlnenie a optika, atómová fyzika)
 • vybrané kapitoly z teoretickej a kvantovej fyziky (termodynamika a štatistická fyzika, kvantová mechanika)
 • matematika (matematická analýza, algebra a geometria, pravdepodobnosť a štatistika)
 • experimentálna fyzika (teória a metodika merania, základné fyzikálne experimenty)
 • chemicko-biologické základy medicíny (anatómia, lekárska biológia, základy chémie živých sústav a biochémie, histológia, fyziológia, molekulová biológia, mikrobiológia, imunológia)
 • výpočtová technika a programovanie, spracovanie dát.

Ďalšie témy jadra znalostí budú lekárska terminológia v jazyku latinskom a aspoň jeden cudzí jazyk. 

Záverečné práce

Aby sme zabezpečili čo najväčšie prepojenie vzdelávania s výskumom a praxou, oslovujeme a udržiavame kontakt s pracovníkmi LF ale aj iných fakúlt UK, výskumných ústavov SAV, ale aj s odborníkmi z praxe, ktorí navrhujú a predkladajú témy bakalárskych prác. Na bakalársku prácu sa študenti prihlasujú počas letného semestra 2. ročníka štúdia. Pri výbere a pridelení tém sa zohľadňuje záujem študenta o danú tému, ale aj schopnosti študenta a kapacitné možnosti školiteľa.

V predmete Projekt bakalárskej práce sa študent venuje návrhu riešenia práce v súlade s princípmi vedeckého skúmania, vymedzeniu predmetu skúmania a predpokladanej výskumnej metodológie s ohľadom na predmet a výskumné otázky,  diskutuje svoj návrh s vyučujúcim a školiteľom a venuje sa analýze stavu súčasných poznatkov. 

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolventa 1. stupňa VŠ štúdia v kombinovanom študijnom programe Biomedicínska fyzika možno v krátkosti charakterizovať ako fyzika, ktorého osobnostný a profesijný záujem zasahuje do medicíny. Pod biomedicínskou fyzikou sa tak nerozumie substitúcia lekárskej fakulty, ale jedná sa o plnohodnotnú vetvu fyzikálneho štúdia, kde sa kladie dôraz na prepojenie výučby a výskumu.

Absolvent akademického bakalárskeho študijného programu biomedicínska fyzika má všetky predpoklady pre pokračovanie v programe aj na magisterskom štúdiu. V prípade, že absolvent nepokračuje, odchádza do praxe vybavený základným spektrom znalostí a zručností v súlade s osobným výberom profilujúcich povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú do odporučeného študijného programu cielene vybrané tak, aby pokryli potrebné znalosti a zručnosti pre najčastejšie potenciálne uplatnenia absolventov. Absolvent je, vďaka vzdelávaniu zameranému súčasne na systémové aj analytické myslenie, schopný vo zvolenej špecializácii v praxi získané znalosti a zručnosti ďalej rozvíjať; dbá o vlastný odborný rast a akceptuje a podporuje celoživotné vzdelávanie vo svojom odbore.

Obecne majú absolventi študijného programu biomedicínska fyzika vďaka rozsahu a obsahu vzdelania a  dobrým jazykovým znalostiam (najmä z angličtiny) uplatnenie v širokom spektre profesií.

Na základe informácií získaných vďaka spätnej väzbe od alumni FMFI-biomedicínska fyzika za obdobie existencie študijného programu možno uviesť najtypickejšie príklady uplatnenia biomedicínskych fyzikov: 

 • zdravotnícke zariadenia: biomedicínsky fyzik pre tvorbu ožarovacích plánov (onkologické ústavy OÚSA, NOÚ), obsluha zdravotníckej techniky a snímanie, spracovávanie a vyhodnocovanie signálov (NÚSCH-oddelenie arytmií a kardiostimulácie) ai.
 • výskum a zdokonaľovanie metód fyzikálnej terapie (fotónová a protónová liečba, prístroje používané vo fyzioterapii a rehabilitácii)
 • špecializované laboratóriá (napr. forenzná medicína, laboratóriá využívajúce lasery, vláknovú optiku, spektroskopy, chromatografické zostavy apod.)
 • v základnom biomedicínskom a biofyzikálnom výskume na akademických pracoviskách doma aj v zahraničí (LF UK, FaF UK, SAV, medzinárodné a domáce výskumné centrá na pozíciách doktorandov a post-doktorandov) (poznámka, po absolvovaní bakalárskeho stupňa len v tíme pod vedením skúsených odborníkov, prípadne študenti pokračujú na magisterskom štúdiu na zahraničnej univerzite)
 • VŠ a vzdelávacie inštitúcie: výskum, výučba alebo v kombinácii
 • vývojové laboratória (napr. vývoj nano- a mikročastíc, napr. lipozómov pre cielenú dopravu liečiv, biosenzorov, odber a uchovávanie pupočníkovej krvi apod.)
 • epidemiologický výskum, hygienické stanice (odber a analýza vzoriek, monitorovanie znečistenia prostredia, ochrana pred žiarením …)
 • environmentálne zariadenia
 • obchodné a konzultačné spoločnosti medicínskych technických zariadení a laboratórnych vybavení, špecializovaná technická a softvérová podpora, servis, výrobné podniky
 • vývoj a aplikácie medicínskeho a špecializovaného SW (multimodalitná registrácia a následne fúzia obrazových dát CT a MR),
 • zobrazovanie, zber dát a analýza dátových súborov, počítačová grafika a spracovanie obrazu apod.
 • výpočtové centrá, bankovníctvo
 • farmaceutické firmy (špecialista vývoja produktov, špecialista pre laboratórnu diagnostiku, v interdisciplinárnych tímoch pre monitorovanie klinických štúdií)