Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Teória vyučovania matematiky

Doktorandský študijný program


Program neprijíma nových doktorandov z dôvodu odňatia práva organizovať štátne skúšky.

Študijný odbor:

Matematika
(Odborová didaktika - učiteľstvo matematiky - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Charakteristika študijného programu

Absolvent doktorandského štúdia odboru Teória vyučovania je pripravený na samostatnú tvorivú prácu a výskum zameraný na obsah, nástroje, formy a didaktické metódy školskej matematiky, ako aj na širšie súvislosti jej vyučovania. Dokáže samostatne vedecky pracovať, využívať nadobudnuté znalosti pri identifikovaní, analýze a riešení problémov matematického vzdelávania, publikovať svoje výsledky a prezentovať ich na konferenciách.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Dôraz pri doktorandskom štúdiu odboru Teória vyučovania matematiky sa kladie na individuálnu prácu (povinný predmet Individuálne štúdium vedeckej literatúry), konzultácie so školiteľom a prezentáciu vedeckých výsledkov na kontinuálnych seminároch (Odborný seminár z didaktiky matematiky 1-4), konferenciách a doktorandských školách.

Vedecká časť práce doktoranda je zameraná individuálne podľa charakteru témy – vytvorenie inovatívnych učebných materiálov, testovanie nových prístupov k vyučovaniu matematiky, interdisciplinárne kontexty (práca v prepojení na iné odborové didaktiky, resp. priamo odbornú matematiku), skúmanie historických prameňov a súvislostí, využiteľných v rámci odborovej didaktiky.

Dôraz na študijnú časť sa kladie v prvých dvoch rokoch doktorandského štúdia, kedy je hlavnou súčasťou práce získavanie vedomostí a profilovanie výslednej podoby a štruktúry dizertačnej práce.

Súčasťou doktorandského štúdia je aj pedagogická prax, ktorá prispieva k rozvoju osobnosti budúceho vysokoškolského pedagóga, resp. umožňuje prípadnú realizáciu konkrétnych vedeckých zadaní, spojených s témou dizertačnej práce.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
  • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Autoreferáty dizertačných prác