Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

26. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  24. apríla 2006 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Schválenie výročnej správy o hospodárení fakulty v r. 2005.
  Podkladové materiály:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
  Čerpanie rozpočtu tovarov a služieb za rok 2005
  Podrobnejší rozpis niektorých fondov
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2006.
  Podkladové materiály:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
  Rozdelenie mzdových prostriedkov odborným katedrám na rok 2006
  Zdôvodnenie návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov odborným katedrám
 5. Schválenie pravidiel podnikateľskej činnosti na FMFI UK.
 6. Schválenie centra projektovej podpory na fakulte.
 7. Schválenie vytvorenia centrálneho archívu a miesta archivára.
 8. Výklad dekana k štatútu fakulty o možnostiach kandidovať vo voľbách do AS fakulty.
 9. Rôzne.