Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

5. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  27. januára 2003 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie prodekanov pre funkčné obdobie rokov 2003-2007.
 3. Odloženie splácania nenárokových zložiek funkčného platu.
 4. Schválenie počtu a štruktúry pracovných miest učiteľov na FMFI UK.
 5. Súhlas AS FMFI UK s predĺžením pracovného pomeru s učiteľmi fakulty, ktorí dovŕšili 65. rok života.
 6. Správa o účtovnej uzavierke hospodárenia fakulty v roku 2002.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 7. Rôzne.