Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  7. júna 2004 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej a volebnej komisie.
 3. Návrh Študijného poriadku fakulty pre študentov univerzity prijatých od akademického roka 2004/2005.
 4. Schválenie pracovného pomeru pracovníkom nad 65 rokov veku na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa.
 5. Návrh zmeny Zásad volieb do AS fakulty a univerzity.
  Podkladový materiál:
  pozmeňujúce návrhy k návrhu Zásad volieb do akademického senátu fakulty a univerzity
 6. Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS fakulty.
 7. Informácia dekana o stave prípravy organizačného poriadku fakulty.
 8. Rôzne.