Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

13. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  17. mája 2004 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
  2. Vyjadrenie AS k návrhu dekana na zrušenie a zriadenie pracovísk fakulty.
    Podkladový materiál:
    Harmonogram obsadenia katedier zriaďovaných k 1. júlu 2004
  3. Voľba dočasnej komisie AS pre spracovanie pripomienok k návrhu Organizačného poriadku fakulty.
  4. Doplnenie mzdovej komisie AS.
  5. Návrh Študijného poriadku fakulty pre študentov univerzity prijatých od akademického roka 2004/2005.
  6. Rôzne.