Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

24. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  13. februára 2006 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej).
 3. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS FMFI UK.
 4. Výročná správa o činnosti AS v kalendárnom roku 2005.
 5. Informácia o rozpise nákladov na zriadenie knižnice a prestavbu WC.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 6. Informácia o rozvojových aktivitách fakulty za rok 2005 a plán na rok 2006.
 7. Informácia dekana o pridelení štátnej dotácie na rok 2006.
 8. Schválenie metodiky rozdeľovania mzdových prostriedkov zo štátnej dotácie na rok 2006 na jednotlivé katedry fakulty.
 9. Schválenie výšky osobných ohodnotení na mesiace január a február 2006.
 10. Prerokovanie nového študijného programu Kognitívna veda.
 11. Návrh harmonogramu zasadnutí AS FMFI do konca júna 2006.
 12. Informácia zo zasadnutia RVŠ.
 13. Rôzne.